กกต. ส่งหนังสือด่วน!!แจ้ง’ประธานสภา’ไม่ติดใจร่างกฎหมายพรรคการเมือง

0
209

วันนี้(16 ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0015/11325 ส่งถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
.
ทั้งนี้เนื้อหาระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างอิงได้แจ้งจัดส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ต่อ กกต. เพื่อให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 นั้น ขอเรียนว่า กกต. โดยเสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วงต่อร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่อย่างใด อนึ่ง กกต.เสียงข้างน้อย มีข้อทักท้วงว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 90 และมาตรา 258 (ก) (2) เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กกต. #ชวนหลีกภัย #ประธานรัฐสภา #พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง #กฎหมายพรรคการเมือง