‘กรณ์’ชี้ 5 นโยบายเร่งด่วน!ปฏิรูประบบราชการไทย เป็น’Smart Nation’เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก

0
320

วันนี้(22 ธ.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความในหัวข้อ”5 นโยบาย สู่ #GovTech กับ พรรคกล้า-KLA Party”ระบุว่า การปฏิรูประบบราชการให้ประเทศไทย เป็น Smart Nation เป็นเรื่องเร่งด่วน เราต้องใช้ Government Techonology มาสร้างโอกาสเติบโต ลดต้นทุนชีวิตคนไทย และเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก การจะทำให้เป็นจริงได้
.
1.เปลี่ยนระบบราชการให้เป็นแบบ One Click Government การติดต่อกับราชการต้องง่าย ระบบข้อมูลประชาชนต้องเป็นดิจิทัล รวมศูนย์ และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานราชการ การยืนยันตัวตนต้องเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน ลดเวลาการติดต่อ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
.
2.สังคมไร้เงินสด Cashless Society ลดต้นทุนทางการเงิน ปฏิรูประบบการเงินไปสู่รัฐไร้เงินสด โดยทำให้ทุกธุรกรรมทางการเงินอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมถึงเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น กรณีเงินเยียวยาต้องถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงจุด
.
3.การปฏิรูปหรือปรับโครงสร้างระบบราชการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยเริ่มจากการปรับตัวชี้วัดความสำเร็จหรือ KPI ของทั้งหน่วยงานและตัวบุคคลให้เป็น performance-base โจทย์การทำงานคือการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง การเลื่อนตำแหน่งต้องถูกวัดจากผลงานโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในกระบวนการประเมินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งผลทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและคนทำงานมีกำลังใจในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
.
4.เชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data และ Open Government Data รวบรวมข้อมูลจำเป็นในด้านต่างๆ ทั้งภาคการค้า เกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ โดยเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลกลางเพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสได้ และรวมถึงทำให้โปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ
.
5.ผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้เกิดด้วยโครงสร้่าง ภาษี เงินทุน เพื่อให้ประเทศไทยแข่งได้ในเวทีโลก นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องถูกผลักดันให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดผ่านหลายกลไก ทั้งการปรับโครงสร้างกฎหมาย ปรับลดความซ้ำซ้อนหรือเปลี่ยนจากการกำกับที่มากเกินไปให้เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถสร้างโอกาสด้านนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น ผ่านกลไกสนับสนุนด้านภาษี และการเข้าถึงแหล่งทุนที่ง่ายมากขึ้น
.
ประเทศไทยและคนไทยจะแข่งขันได้ต้องมีการปฏิรูปให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงคือ‘Mindset’ หรือ ทัศนคติ ของผู้นำประเทศ รัฐบาล และระบบราชการ ที่ต้องปรับให้เข้าใจและเปิดกว้างในการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมทำงานบนความโปร่งใสเป็นอันดับแรก
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กรณ์จาติกวณิช #พรรคกล้า #เศรษฐกิจดิจิทัล #เศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก #ปฏิรูประบบราชการ