กลบรอยร้าว!!นายกฯยกเลิกคำสั่งแบ่งงาน4กรมให้”บิ๊กป้อม”แล้ว

0
363

วันที่ 5 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
.
ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
.
เพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
.
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาใช้
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #นายกฯ #บิ๊กตู่ #พรรคร่วมรัฐบาล #พลังประชารัฐ #ประชาธิปัตย์