ก้าวสู่โลกการเงินอนาคต!!SCBทุ่ม 1.78 หมื่นล้านซื้อกิจการ’บิทคับ’ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

0
296

เป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเงินล่าสุด ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“SCBS”) ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จากัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท
.
ทั้งนี้ บิทคับ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) โดยได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นผู้นำในด้านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 ที่ผ่านมา บิทคับ มีมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมประมาณ 1.03 ล้านล้านบาท
.
โดยคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 92 โดยในช่วง 9 เดือนดังกล่าว บิทคับ มีรายได้รวม 3,279 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,533 ล้านบาท การเข้าลงทุนใน Bitkub เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บิทคับ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย
.
สำหรับการเข้าลงทุนใน บิทคับ ของ SCB ในครั้งนี้ เนื่องจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล และยังช่วยให้ SCBS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บิทคับ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในประเทศไทย
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #ไทยพาณิชย์ #SCBS #บิทคับ #สินทรัพย์ดิจิทัล