- Advertisement -
หน้าแรก ข่าวเด่น ควันหลงเวทีใต้!!'อุตตม'เปิดนโยบาย'สร้างอนาคตไทย'พัฒนาคนตั้งแต่ในครรภ์-เรียนฟรีถึง ป.เอก

ควันหลงเวทีใต้!!’อุตตม’เปิดนโยบาย’สร้างอนาคตไทย’พัฒนาคนตั้งแต่ในครรภ์-เรียนฟรีถึง ป.เอก

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะพรรคสร้างอนาคตไทยได้เดินทางไปพบปะพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส เพื่อแนะนำตัวผู้แสดงเจตจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในนามพรรค พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้อง ถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของชาวนราธิวาส รวมทั้งพื้นที่อื่นๆใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
.
ทั้งนี้เป็นที่รับรู้ว่าพื้นที่ชายแดนใต้มีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติมากมาย รวมถึงต้นทุนทางวัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ที่ตั้งติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถสร้างประโยชน์จากการค้าชายแดนได้เป็นอย่างดี แต่กลับพบว่าประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความยากจนมาก โดยเฉพาะนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำที่สุดของประเทศ
.
ผมได้นำเสนอต่อพี่น้องว่า พรรคฯมีนโยบาย “5 สร้าง” ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้อย่างลงตัว โดยเราต้องเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา ทั้งการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนฐานราก สร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ สร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดึงทรัพยากรในพื้นที่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการดำเนินงานทั้งหมดนี้ต้องสอดรับกับบริบทและอัตลักษณ์ที่แตกต่าง บนพื้นฐานของการให้ความเคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม และความมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ สนับสนุนสังคมเอื้ออาทร และการเมืองที่สร้างสรรค์ 
.
ยกตัวอย่างพื้นที่ชายแดนใต้มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ร้อยละ 90 เป็นรายเล็กรายกลางหรือเอสเอ็มอี พรรคฯจึงเห็นว่าควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ขึ้นมาโดยตรงในพื้นที่ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้น พร้อมกับเชื่อมโยงแหล่งผลิตในชุมชน ดูแลครบวงจรทั้งการพัฒนา ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ และการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบคล้ายๆกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ของประเทศมาเลเซียที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
.
สำหรับมิติการสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มเเจ๋งนอกเหนือจากยืดโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ยังต้องยกระดับสู่การเกษตรยุคใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการผลิตในชุมชนที่นอกจากจะตอบสนองอุตสาหกรรมฮาลาลแล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ชุมชนดึงศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ชายแดนใต้มีของดีมากมาย ยกตัวอย่างที่วันนี้รู้จักกันดี เช่น ปลากุเลาเค็ม ไก่เบตง ลองกองตันหยงมัส ส้มโชกุน และอื่นๆอีกมากมาย ที่ผ่านมาต้องรอลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในพื้นที่ ทำไมเราไม่เอาของดีเหล่านั้นออกสู่ตลาดภายนอกให้มากขึ้น พรรคฯจึงเสนอที่จะจัดทำแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ เพื่อให้เกษตรกรเอาของดีที่มีอยู่ขายผ่านออนไลน์ ส่งออกไปนอกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
ที่ผ่านมาคนไทยต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมที่สูงให้กับแพลตฟอร์มต่างชาติ จึงเป็นการดีกว่าที่จะมีแพลตฟอร์มของไทยเอง เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร แต่มุ่งช่วยยกระดับความรู้คนไทยให้เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความพร้อมให้คนไทยและผู้ประกอบการไทย ก้าวไปขายบนแพลตฟอร์มระดับโลกต่อไป เท่านั้นยังไม่พอพรรคฯเสนอให้ทุกชุมชนในพื้นที่ต้องเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง เพราะอินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นทั้งด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ ถือเป็นสาธารณูปโภคที่คนไทยพึ่งมีอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ก้าวทันโลก
.
นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมยังต้องยึดโยงการพัฒนาคน ให้มีความรู้ความสามารถเป็นแรงงานที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม เรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากความขัดสนด้านการเงิน ความขัดสนด้านความรู้ข้อมูล ซึ่งต้องเริ่มที่การศึกษา ยกตัวอย่าง หากจะทำให้การศึกษาในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจว่าเด็กๆในพื้นที่เติบโตขึ้นมากับภาษาถิ่นมาลายู เราจึงต้องสนับสนุนให้มีหลักสูตรทวิภาษา รวมทั้งต้องให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้พรรคฯยังมีนโยบายสนับสนุนคนเก่งด้วยการตั้ง “กองทุนการศึกษาพัฒนาบ้านเกิดเต็มพื้นที่” ส่งเสริมคนเก่งให้ได้เรียนสูงสุดถึงปริญญาเอก มีเงื่อนไขเพียงแค่ต้องเป็นสาขาที่ตอบสนองการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด
.
ขณะเดียวกันการพัฒนาคน จำเป็นที่ต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ที่ผ่านมาจากสถิติในนราธิวาสพบดัชนีการอยู่รอดของทารกและแม่ที่ตั้งครรภ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดเราควรแก้ไขเรื่องนี้ พรรคฯมีนโยบายสวัสดิการ “ส่งเสริมสุขภาวะเด็กทั่วหน้า” เพื่อให้เด็กเติบใหญ่ขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เช่นช่วยเหลือการบำรุงครรภ์ ค่าคลอด และการดูแลทารก โดยส่งเงินถึงมือแม่ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มพูนทักษะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อช่วยทำโครงการดูแลมารดาและทารกเต็มรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมา อสม.ได้รับการยกย่องว่าช่วยเหลือภารกิจรัฐได้อย่างดี การเพิ่มความรับผิดชอบนั้นก็ควรพิจารณาค่าตอบแทนที่สอดรับกับตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยเช่นกัน
.
แนวคิดทั้งหมดนี้ พรรคฯมองเห็นว่าจำเป็นต้องยึดโยงกับการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของท้องถิ่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา รวมทั้งสาธารณสุข ดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่า การพัฒนาในพื้นที่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์สูง ต้องอยู่บนพื้นฐานความเคารพในพหุวัฒนธรรม และความมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยพรรคฯพร้อมร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศขับเคลื่อนแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทย มุ่งสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #อุตตมสาวนายน #เลือกตั้ง

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...
- Advertisement -

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

Related News

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

นักเศรษฐศาสตร์ มธ. เห็นต่าง การเเจกเงินดิจิทัลเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ใช้แอปเป๋าตังต่อเป็นประโยชน์ แนะรัฐหาวิธีให้เงินหมุนหลายรอบ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 จากรายการ 'ถลกข่าว ถลกปัญหา' ทาง THE STATES TIMES เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ได้พูดคุยกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 'ดิจิทัลวอลเล็ต' ดีจริงหรือไหม?...

“พริษฐ์” ชี้สัญญาณเตือนภัย คะแนนทดสอบ PISA 2022 เด็กไทย ลดลงต่ำสุดรอบ 20 ปี ลั่น ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะปรับหลักสูตรใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจ พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ถึงเรื่องคะแนนทำสอบ PISA 2022 ของเด็กไทย ความว่า...

ร่วมไว้อาลัย ‘ณัฐภาณุ นพคุณ’ รองโฆษกกระทรวงต่างประเทศ อดีตรองโฆษก ศบค.ภาคภาษาอังกฤษ หลังเสียชีวิตเเพราะอาการป่วยมานาน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2566 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอดีต โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อาลัยต่อการจากไปของ นายณัฐภาณุ นพคุณ หรือ รองฯ นิ้ง รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ...

‘ท่านอ้น’ ถึงประเทศไทยวันนี้ ทำภารกิจวันพ่อ กลับไทยครั้ง 2 ในรอบปี พำนัก 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 หลังจากที่ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย...

‘วิโรจน์’ เดือด เหน็บหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์ แนะแก้ค้าบริการเด็ก-จีนเทา-ติดสินบน หวั่น กลายเป็นฮับมาเฟียโลก

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แชร์ข่าว พร้อมทวิตข้อความผ่าน x กรณีสื่อเยอรมันตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทย ที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ว่า “1) ค้าบริการเด็ก 3)...

‘แก้วสรร’ หวดแรง! Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก กรุณาอย่าฟุ้งซ่านลามปามวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ ที่จะสาดน้ำทั้งเดือน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก มีเนื้อหาว่า ถาม Soft Power คืออะไรครับ...

ทำไมไม่เคยพูดถึงสุราคนไทย!? ‘ช่อ พรรณิการ์’ หวังเพื่อไทยคงจุดยืนโหวต ‘สุราก้าวหน้า’ เปิดช่องทางรายย่อยเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมวงเสวนาภายในงาน “ก้าวไปกับคนรักเหล้าเบียร์ ครั้งที่ 1” ที่จัดร่วมกันโดยสมาคมสุราท้องถิ่นไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ และบริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีการพูดคุยถึงอนาคตอุตสาหกรรมสุราของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...
- Advertisement -