- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง จวก!!'พิธา'ไม่เหลือน้ำใจให้ข้าราชการ จับประเด็น'เบี้ยบำนาญ'หวังโจมตีรัฐบาล-หาเสียง

จวก!!’พิธา’ไม่เหลือน้ำใจให้ข้าราชการ จับประเด็น’เบี้ยบำนาญ’หวังโจมตีรัฐบาล-หาเสียง

จากกรณีการที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์​ หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายในที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยในช่วงหนึ่งในทำนองว่า เงินบำนาญคือตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศ และควรจัดงบประมาณส่วนนั้น
.
ล่าสุดนายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สวัสดิการ ข้าราชการ Vs ประชาชน” ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีให้กับประชาชน  รัฐสวัสดิการเป็นแนวคิดที่ประเทศทุนนิยมนำมาใช้เพื่อแก้ข้อบกพร่องของระบบทุนนิยม กล่าวคือ การเก็บภาษีผู้มีรายได้สูงในอัตราที่สูง เพื่อนำไปใช้เป็นสวัสดิการสังคม แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสวัสดิการนั้น ต้องเป็นประชาชนผู้ที่เสียภาษีเช่นกัน เพราะเงินภาษีเหล่านั้น จะกลับมาเป็นเงินทุนเพื่อให้รัฐมีรายได้นำไปใช้จ่ายในการจัดทำ “รัฐสวัสดิการ”เพื่อให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชน
.
นั้นหมายความว่า ถ้าประชาชนคนใดไม่เคยเสียภาษี(เงินได้)กับรัฐเลย ย่อมขาดคุณสมบัติในการได้รับ สวัสดิการจากรัฐ รัฐสวัสดิการ หรือ welfare  state  หมายถึง  รัฐหรือประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในประเทศอย่างจริงจังและเป็นระบบ  โดยให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  เช่น  การศึกษา  การรักษาพยาบาล  ที่อยู่อาศัย  การคมนาคมขนส่ง  ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นบริการแบบให้เปล่าหรือคิดค่าบริการในอัตราต่ำ
.
ในวันที่จะเล่าถึงเฉพาะที่เป็นประเด็นข่าว เรื่องเงินบำเหน็จบำนาญและเบี้ยผู้สูงอายุ สวัสดิการข้าราชการ รัฐบาลตั้งงบประมาณในปี 2566 จำนวนมาก 481,254.9 ล้านบาทเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ อันประกอบด้วย ข้าราชการประจำอยู่ราว 1.2 ล้านคน และเป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญเกษียณราชการราว 8 แสนคน นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานจ้างของรัฐ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจำนวน 7.6 แสนคน
.
สวัสดิการประชาชน รัฐบาลตั้งงบประมาณในปี 2566 เป็นสวัสดิการของประชาชน 468,850.4 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าของราชการเล็กน้อย สำหรับดูแลประชากรราว 60 กว่าล้านคน
.
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ Vs เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชน

ในจำนวนงบประมาณดังกล่าว, งบประมาณ 322,790 ล้านบาทถูกตั้งไว้เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้เกษียณราชการราว 8 แสนคน เฉลี่ยคนละ 30,000 บาท/เดือน ในขณะที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนใช้งบประมาณ 87,580.1 ล้านบาท เพื่อจัดเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน ตามช่วงอายุแก่ผู้สูงอายุ 10 ล้านคน
.
พิธา อภิปราย เงินบำเหน็จบำนาญและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อการเอาใจประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ แต่เทข้าราชการซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศ เพื่อหวังคะแนนเสียง หรือไม่ นักการเมืองผู้เป็นฝ่ายค้านอย่างนายพิธา จับประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาล เพื่อหาเสียงกับคน 60 กว่าล้านคน โดยไม่เหลือน้ำใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานจ้างของรัฐและข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานให้กับรัฐและให้บริการประชาชน ที่สำคัญเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายของข้าราชการการเมือง หรือ?
.
เป็นที่ทราบกันอย่างดีโดยทั่วกันว่า ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานจ้างของรัฐ กินเงินเดือนที่ต่ำกว่าพนักงานบริษัทเอกชนตลอดอายุการทำงาน ซึ่งอัตราจ้างที่ต่ำกว่าราคาตลาดนี้ เป็นเหมือน…การหักเงินเดือนล่วงหน้าเพื่อสบทบทุนไว้เป็นสวัสดิการในภายหลัง
.
ดังนั้น เงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณ หรือสวัสการในการรักษาพยาบาล ก็คือเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานจ้างของรัฐ  ที่ถูกหักเอาไว้รายเดือน นับตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันเกษียณ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานราชการนั้น เท่ากับไม่เคยทำประโยชน์กับงานราชการและไม่เคยถูกหักเงินใดๆ เพื่อสมทบทุนไว้เป็นเงินสวัสดิการในอนาคตเลย
.
แบบนี้นายพิธา จะพูดเอาใจประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าคนนอก แล้วทำร้ายจิตใจคนที่ทำงานให้กับรัฐและนักการเมือง ซึ่งถือเป็นคนใน อย่างนั้นหรือ? เห็นตัวเลขข้าราชการ 2 ล้านคน กับประชาชน 60 กว่าล้านคน ก็เลยเลือกเอาใจ 60 กว่าล้านเสียงเพื่อหาคะแนนเสียง อย่างนั้นหรือ ผมไม่ได้บอกว่า ให้ละเลยต่อสวัสดิการของประชาชน ผมไม่ได้บอกว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน นั้นเพียงพอหรือเหมาะสม แน่นอนว่า ไม่เพียงพอ และควรจะเพิ่มขึ้น แต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไป
.
ยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน จะเพิ่มขึ้นได้นั้น ส่วนหนึ่ง ต้องมาจากกการเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษี นั้นหมายความว่า ในช่วงวัยทำงาน ประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษี ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อการจ่ายภาษีให้ถูกต้องด้วย ไม่ใช่ตลอดวัยทำงาน จ่ายภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่จ่ายเลย แต่เมื่อเกษียณอายุแล้ว กลับมาเรียกร้องสวัสดิการจากรัฐ ทั้งที่ไม่จ่ายภาษีตามความเป็นจริงหรือไม่เคยจ่ายภาษีให้รัฐเลย
.
พิธากล่าวว่า หากทำบำนาญแบบไม่มีแหล่งรายได้เลย หนี้สาธารณะจะน่ากลัวมาก ความจริงบำเหน็จบำนาญ มีแหล่งที่มาจากการรหักภาษีจากข้าราชการและการจ่ายเงินเดือนที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งเปรียบเสมือนการหักเงินเอาไว้เป็นสวัสดิการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เบี้ยผู้สูงอายุ แทบจะไม่มีแหล่งรายได้เลย ดังนั้นหนี้สาธารณะจะน่ากลัวมากตามที่พิธากล่าวไว้ตั้งแต่ต้น จริงหรือไม่ !
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #พิธาลิ้มเจริญรัตน์​ #ก้าวไกล #พรบงบประมาณ #เงินบำนาญ #อัษฎางค์ยมนาค

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....
- Advertisement -

‘เฉลิม”ฟันธงย้ายอธิบดีดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อน ถามหาความรับผิดชอบขนาด”เศรษฐา”สั่งการยังโดนย้าย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอว่า เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รัก ตามที่ผมได้แสดงความเห็นเรื่องหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน ว่าไม่ควรใช้ดีเอสไอ มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม เพราะผมรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุน ใครเป็นผู้บงการ และประมาณในช่วง2-3 วันมานี้ อธิบดี ดีเอสไอ ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัย ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศ เลยถูกย้าย

‘เศรษฐา’ เล็งต่อยอดประเพณีลอยกระทง เป็น World Class Festival ย้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว ในวันนี้ (27 พ.ย. 66) ระบุว่า “ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน มีในหลายประเทศครับ ประเพณีลอยกระทงบ้านเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และตอบแทนคุณที่มีน้ำให้เราได้ใช้กันครับ” นายกฯ ระบุต่อว่า...

คนที่อยู่ชั้น 14 ได้รับความเป็นธรรมสุด! ‘รังสิมันต์ โรม’ โต้ ‘อนุสรณ์’ ก้าวไกลไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม

ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.กล่าวตอบโต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.วิจารณ์หัวหน้าพรรค ก.ก.เดินสายคุยแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธะอิสระ ไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อพวกพ้องว่า ร่างพรรค ก.ก.ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม แม้แต่คนของพรรค พท.เอง หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น 14 หลายคนถูกดำเนินคดี กลั่นแกล้งทางการเมือง น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นพรรค...

Related News

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....

‘เฉลิม”ฟันธงย้ายอธิบดีดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อน ถามหาความรับผิดชอบขนาด”เศรษฐา”สั่งการยังโดนย้าย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอว่า เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รัก ตามที่ผมได้แสดงความเห็นเรื่องหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน ว่าไม่ควรใช้ดีเอสไอ มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม เพราะผมรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุน ใครเป็นผู้บงการ และประมาณในช่วง2-3 วันมานี้ อธิบดี ดีเอสไอ ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัย ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศ เลยถูกย้าย

‘เศรษฐา’ เล็งต่อยอดประเพณีลอยกระทง เป็น World Class Festival ย้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว ในวันนี้ (27 พ.ย. 66) ระบุว่า “ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน มีในหลายประเทศครับ ประเพณีลอยกระทงบ้านเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และตอบแทนคุณที่มีน้ำให้เราได้ใช้กันครับ” นายกฯ ระบุต่อว่า...

คนที่อยู่ชั้น 14 ได้รับความเป็นธรรมสุด! ‘รังสิมันต์ โรม’ โต้ ‘อนุสรณ์’ ก้าวไกลไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม

ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.กล่าวตอบโต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.วิจารณ์หัวหน้าพรรค ก.ก.เดินสายคุยแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธะอิสระ ไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อพวกพ้องว่า ร่างพรรค ก.ก.ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม แม้แต่คนของพรรค พท.เอง หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น 14 หลายคนถูกดำเนินคดี กลั่นแกล้งทางการเมือง น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นพรรค...

‘ธันวา’ โพสต์ฟาดแรง ดารา หรือ ดาราหนังโป๊ ขยันโชว์จนทำสังคมเสื่อม

นายธันวา ไกรฤกษ์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขตสวนหลวง-ประเวศ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ดาราที่หากินด้วยการเล่าประสบการณ์ทางเพศของตัวเองนั้นมักเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีงาน ไม่ก็ตกอับมากจนต้องสร้างกระแสด้วยวิธีอุบาทว์ๆ แบบไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม พฤติกรรมของหลายคนทำให้สับสนว่าคุณเป็นดารา หรือ “ดาราหนังโป๊” กันแน่ครับ ขยันโชว์จัง

เจี๊ยบ อมรัตน์ จะไม่ทน! พรรคอนาคตไกล ใช้ชื่อคล้าย แถมใช้สีส้ม หวังผลอะไร?? โฆษกโต้กลับกินปลาน้อยเลยไม่เข้าใจกม.พรรค ย้ำไม่ได้ก็อปปี้

หลังจากวานนี้ (26 พ.ย.66) พรรคอนาคตไกล จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เพื่อประชุมจัดตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดแรก ต่อมา นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ โดยระบุว่าทั้งตั้งชื่อเหมือนรวม 2 พรรคอนาคตใหม่กับก้าวไกลไว้ด้วยกันรวมทั้งยังเลือกใช้สีส้มไม่ทราบหวังผลอะไร ?

จับแล้วขอทานจอร์แดน! ตม.รวบ 23 ผู้ใหญ่ 7 เด็ก 16 คน หลังพบตามตื้อไถเงินนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม.ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมบุคคลต่างชาติ ที่เข้ามาขอทานในประเทศไทย แบ่งออกเป็น...

กลับไปอ่านร่างนิรโทษกรรมของก้าวไกล! โรม’ แนะ ‘อนุสรณ์’ ก่อนออกมากล่าวหา เอื้อพวกพ้อง-เลือกปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (27 พ.ย.) รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อกรณี อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เดินสายพูดคุยเรื่องแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธอิสระ...

เพื่อไทยหัดฟังเสียงติงบ้าง! ‘ราเมศ’ โต้อย่าโยงเลือกหัวหน้าปชป. ย้ำนักการเมืองที่ดีไม่ก้าวก่ายพรรคอื่น

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) พาดพิงนายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา กรณีเตือนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า นายอนุสรณ์ เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำในรัฐบาลปัจจุบัน...

เจอแก๊งขอทานจอร์แดนมาใหม่!! ตม.แถลงจับขอทานจีน นั่งเกลื่อนย่านนานา

เจอแก๊งขอทานจอร์แดนมาใหม่!! ตม.แถลงจับขอทานจีน นั่งเกลื่อนย่านนานา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2...

อัสสัมชัญประกาศเกียรติคุณ สร้าง“หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ”

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาอัสสัมชนิก, ประชาคมอัสสัมชัญ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อกำเนิด “หอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ” โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุด ชั้น 3 ตึกอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญได้ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศักราช...

ท้ายอมรับว่าตัวเองโกหก! ‘โรม’ จี้ ‘เศรษฐา’ รับผิดชอบ หลังบิดประเด็น ‘ตั๋วสร.1’ สงสัย เป็นคนยังไง-มีสปิริตทางการเมืองหรือไม่

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวภายหลังการแถลง ก้าวไกล Policy Watch ‘หยุดระบบตั๋วและปฏิรูปตำรวจไทย’ ถึงกรณีที่จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกระดุม 5 เม็ด สำหรับการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ไปนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ตำรวจ หรือไม่...

ทำไมมีแต่ปชช.ที่มองเห็น!!? ถนนสุชุมวิทเต็มไปด้วยอบายมุข ร้านเหล้าเถื่อน-กัญชา-ค้าบริการทางเพศ-วินเถื่อนป้ายดำ ถึงเวลาที่ม.112ต้องจัดการคนพวกนี้

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 โจ พงศ์พรหม ยามะรัต โพสต์ลงเฟสบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า แถวสุขุมวิทมีเอเย่นต์รับเคลียร์ เปิดร้านเหล้าใกล้โรงเรียนขายเหล้าไม่ต้องมีใบอนุญาต ขายกัญชาแบบมีสารเสพติดร้านอาหารแผงลอย ค้าบริการทางเพศวินแท็กซี่ป้ายดำเถื่อน จุดลงขอทาน ไทยราคานึง ต่างด้าวพิการราคานึง ลักพาตัวเด็กมาก็อีกราคานึง ค่ามัดจำ 50,000...

โอนเงินช่วยชาวนา 5 งวดแรกภายใน 1 ธ.ค. 2566 รมช. คลัง เผย บอร์ด ธ.ก.ส. เคาะ 1000 บาท ทั้ง 77 จังหวัด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ในการผลักดันโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน เป็นเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน...

โซนนิ่งตี4 ควรมีเฉพาะพื้นที่สร้างเงินจากนักท่องเที่ยว! ย้ำ คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องไม่ถูกกระทบ แนะ ตี 3 ยังสมดุลสุด ตี4 ควรเป็นย่านนานา ซอยคาวบอย สีลมนำร่องก่อน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 วิชาญ อาฮูยา โพสต์ถึงนโยบายเปิดสถานบันเทิงถึงที่ 4 ระบุว่า จุดยืนผมยังชัดเจนเหมือนกับ เมื่อ 7 เดือนก่อน ว่าด้วยเรื่องโซนนิ่ง ควรถึงแค่ตี...
- Advertisement -