ชวนผู้สนใจร่วมงาน’RAYONG SMART CITY for ALL’ชูยกระดับพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างเมืองให้ทันสมัย

0
189

ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับงาน”RAYONG SMART CITY for ALL” งานประชุมสัมมนา พร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับท้องถิ่นสามารถนำไปใช้งานเพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร หน่วยงานใน ท้องถิ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ RAYONG SMART CITY FOR ALL
“เมืองที่น่าอยู่ เมืองที่ทันสมัย คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน นั่น คือ เมืองต้องมีคนฉลาด คิด สร้างเมืองให้ทันสมัย”
.
ดังนั้น เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารการจัดการเมือง เน้นการออกแบบดี มีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคประชาชน คือ ความฝัน แต่ต้องค่อยๆ ทำให้ฝันเป็นจริง ไปทีละเรื่อง ตามบริบทของเมือง ไม่ง่าย แต่ต้องฉลาดในการคิดวางแผน และเข้าใจปัญหา พร้อมหา Solutions และ Technology ที่ใช้แล้วได้ผลคุ้มค่า ยั่งยืนสร้างความเป็นเมืองอัจฉริยะได้จริง ที่จังหวัดระยอง งานในวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ มีความชัดเจน เรามีต้นแบบ ที่เราลงมือทำแล้ว เกิดประโยชน์แล้ว จะมานำเสนอว่า การลงมือทำให้เห็นเป็นต้นแบบและใช้ประโยชน์ได้จริง สำคัญกว่าอื่นใด
.
ตัวอย่าง อันแรก คือ Smart ECONOMY (Mini App Super App Platform and micro automation robotics services: Factory Free Free )เราต้องการเพิ่มช่องทางการขาย ด้วยการให้ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน มีแพลตฟอร์มเป็นของตนเองต้นแบบของเรา คือ บริษัท GreenOrange Hospitality บ้านฉาง นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการปรับตัว มาใช้ ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเรามี micro automation robotics services มานำเสนอ และได้เข้ามาตั้ง สำนักงาน ที่ ถนนบ้านฉางบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง
.
อันที่ 2 Smart ENVIRONMENT + Smart LIVING การทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open data) สำหรับเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพรูปแบบเอ็กโพโซม (Exposome) ในระดับชุมชน อากาศ + น้ำ + ขยะ +พื้นที่สีเขียว รวมถึงตัวอย่าง อื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน พบกับ 5 กิจกรรมภายในงาน 1. ปาฐกถาพิเศษ โดยผู้บริหารเมือง 2. บรรยายพิเศษจากผู้แทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน 3. Smart City Showcase 4. แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมแนวทางการร่วมพัฒนาและการลงทุน และ 5. Smart City Workshops สนใจลงทะเบียนร่วมงานภายในวันที่ 25/8/2565
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #RAYONGSMARTCITYforALL #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #เมืองทันสมัย