- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ดร.ณัฎฐ์' ช่วยสอนให้! ประเทศที่มีการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงให้ถือวันพระราชสมภพ เป็น 'วันชาติ'

‘ดร.ณัฎฐ์’ ช่วยสอนให้! ประเทศที่มีการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงให้ถือวันพระราชสมภพ เป็น ‘วันชาติ’

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66 สืบเนื่องจากนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ระบุว่าหากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ จะให้เปลี่ยน “วันชาติ” เป็นวันที่ 24 มิถุนายนและจัดให้มีการฉลองวันชาติของทุกปี ต่อมาหลายฝ่ายได้มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของวันชาติ ล่าสุด นายรังสิมันต์ โรม ได้แจงเปลี่ยนวันชาติ เป็นความเห็นส่วนตัว เชื่อรัฐบาลข้างน้อยตั้งไม่ได้นั้น

ดร.ณัฐวุฒิ. วงศ์เนียม หรือ “ดร.ณัฎฐ์” มือกฎหมายมหาชนคนดัง ได้อธิบายและให้ความรู้ทางกฎหมาย ในแง่มุมที่น่าสนใจว่า ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง วันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะวันชาติ เป็นวันที่เฉลิมฉลองของประชาชนทั้งประเทศ วันนี้ตรงกับวันประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังอภิวัฒน์สยามเพียงแค่ 3 วัน ส่งผลให้ประเทศไทยปกครองในระบอบใหม่ คือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและแบ่งแยกอำนาจปกครองในระบบรัฐสภา ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ

ดร.ณัฐวุฒิ ระบุ ว่า “วันชาติ” หมายความว่า เป็นวันที่กำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ โดยหลัก จะถือเป็นวันหยุดประจำชาติ วันชาติส่วนใหญ่มักจะตรงกับ วันก่อตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือวันสถาปนาประเทศหรือวันที่มีเอกราชในรัฐหรือได้รับเอกราชจากการยึดครอง อาจใช้วันสำคัญในประวัติศาสตร์หรือวันสำคัญทางศาสนา ส่วนบางประเทศ ถือวันพระราชสมภพของประมุขของรัฐ โดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค สวีเดน ญี่ปุ่น เหล่านี้เป็นต้น

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎร พ.อ.พหลพลพยุหเสนา(ยศในขณะนั้น) นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะกำหนดวันสำคัญของชาติครั้งแรกในประเทศไทย แต่ถือว่าสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับกับอภิวัฒน์สยาม คือ วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมฉลองของประชาชนจุดพลุ มหรสพต่างๆ ต่อมารัฐบาลพ.อ.พหลพลพยุหเสนา ได้มีมติคณะรัฐมนตรีและออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2481 กำหนดให้ วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ

การเฉลิมฉลองครั้งแรก วันที่ 24 มิถุนายน 2482 รัฐบาลขณะนั้น ได้จัดเฉลิมฉลองวันสำคัญ 2 อย่าง ในคราวเดียวกัน คือ (1)การเฉลิมฉลอง วันสิ้นสุดสนธิสัญญาเบาริ่งที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (2)เฉลิมฉลอง วันชาติ ในการเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ โดยการจัดมหรสพ จะเห็นได้จาก ในการจัดเฉลิมฉลองส่วนกลางบริเวณสะพานพุทธเชื่อมระหว่างจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี สมัยนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นการฉลองวันชาติเพียงอย่างเดียว

ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ทำการรัฐประหารจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทำให้จอมพล.ป.พิบูลสงครามและพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ ลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศ ทำให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ามาใช้อำนาจปกครองประเทศในขณะนั้น ต่อมารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ฯมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงวันชาติใหม่โดยให้ถือเอาวันสากล ตรงวันวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 ให้ถือวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยแทน

เหตุผลที่เปลี่ยนเช่นนี้เพื่อการเปลี่ยนวันชาติ ให้ตรงกับนานาอารยะประเทศโดยถือแนวทางของประเทศที่ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนคณะราษฎรที่ถือว่าสำคัญในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึง 21 ปี รัฐบาลใหม่เห็นว่า วันสำคัญของชาติ จะต้องถือเป็นวันสากลที่นานาอารยะประเทศทั่วโลก มีเหตุผลรองรับที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วันชาติ เป็นวันสำคัญของชาติ ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องถือวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ

จะเห็นว่า คณะราษฎรให้ความสำคัญวันเปลี่ยนแปลงระบอบใหม่ ถือเป็นวันสำคัญประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน หรือที่เรียกกันว่า ระบอบรัฐธรรมนูญนิยม เหตุผลระหว่างปี 2476 ถึงปี 2481 ไม่ได้จัดเฉลิมฉลองวันชาติเนื่องจากอยู่ระหว่างฟื้นฟูระบอบใหม่ของคณะราษฎร เห็นได้จาก การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยในวันที่ 3 ตุลาคม 2482 เพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่ 24 มิถุนายน

ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า ส่วนประเด็นนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.และโฆษกพรรคก้าวไกลโยนหินถามทาง ในวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า หากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ จะเปลี่ยนวันชาติเป็นวันที่ 24 มิถุนายนให้เฉลิมฉลองกัน เป็นเพียงแนวคิดที่ย้อนแย้งกลับไปใช้วันชาติเดิม ซึ่งจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีประกาศใช้เป็นทางการ หากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จในการบริหารประเทศ การเปลี่ยนแปลงวันชาติ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับที่มาของประเทศ การปกครองของประเทศ ประมุขของประเทศประกอบการพิจารณาด้วย หากพิจารณาถึงมติคณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลสฤษดิ์ฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงวันชาติ ถือวันพระราชสมภพสอดคล้องกับวันชาติตามหลักสากลแล้ว แม้ผลัดแผ่นดินใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนวันพระราชสมภพ โดยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มติคณะรัฐมนตรียังคงให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ เป็นวันเฉลิมฉลองสำคัญของชาติตามหลักสากล

Thepoint #Newsthepoint #รังสิมันต์โรม #วันชาติ #ก้าวไกล #ณัฐวุฒิ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...
- Advertisement -

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

Related News

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...

‘สส.โตโต้’ งง ทำไมถูกตรวจสอบเสียเอง ‘ก้าวไกล’ เป็นรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้านกันแน่

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. เขตพระโขนง-บางนา พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ตอนนี้กำลัง งง ว่า ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาลกันแน่ ทำไมดูจะเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบซะเอง งง ไปหมด ก่อนหน้านี้...
- Advertisement -