ทึ่ง!!จุฬาฯวิจัยสำเร็จน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดภายใน1นาที

0
645

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัย Nanomedicine Research Unit จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จับมือร่วมกันคิดค้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยา ฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรค Medical Antiseptic and Moisturizing Spray นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและ แบคทีเรีย และผลการทดสอบการฆ่าเชื้อโควิด-19 พบว่า สามารถฆ่าเชื้อตายภายใน 1 นาที พร้อมทั้งได้รับ คัดเลือกให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเป็นของที่ระลึก ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021 และได้รับการจดแจ้งสิทธิบัตรระดับชาติแล้ว
.
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ กล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนานวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายทั่วประเทศที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ สําหรับกําจัดเชื้อมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทําให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขาดแคลนและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งแอลกอฮอล์ (Alcohol) ถือเป็นองค์ประกอบหลักของเจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อทดแทนการล้าง มือด้วยน้ำและสบู่ ลดการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส
.
โดยแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้เป็นองค์ประกอบหลัก คือ เอทานอล (Ethanol หรือ Ethyl alcohol) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถระเหยได้ และมีฤทธิ์ทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกนํามาใช้สําหรับกําจัดและยับยั้งการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด-19 อย่างแพร่หลายทั้งรูปแบบเจลและสเปรย์โดยไม่ต้องล้างน้ำออก แต่จากคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่ เป็นสารทําให้เกิดการคายน้ำ ทําให้เมื่อใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นเวลานาน จะทําให้เกิดการระคายเคือง ผิวแห้งแตก และหยาบกระด้าง
.
ทั้งนี้จึงทําให้เกิดแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยากําจัดเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ ปราศจากแอลกอฮอล์ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อจุลชีพก่อโรค จึงเป็นที่มาของการพัฒนาน้ํายาฆ่า เชื้อจุลชีพกอ่ โรค Medical Antiseptic and Moisturizing Spray ขึ้น
น้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบ สัมผัสผิวหนังได้สูตรละลายน้ำกลิ่นหอมผ่านการทดสอบการระคายเคืองในมนุษย์พบว่าไมเ่กิดการระคายเคือง ต่อผิว มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดี
.
จากผลการทดสอบการฆ่าเชื้อโควิด-19 พบว่า สามารถฆ่าเชื้อภายใน 1 นาที โดยโครงการการวิจัยนวัตกรรมนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยา ฆ่าเชื้อจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งขณะนี้ โครงการวิจัยนวัตกรรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิบัตรระดับชาติ และอยู่ในระหว่างการดําเนินการทําการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด เพื่อนําไปจัดจําหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้
.
สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อนี้อยู่ในรูปแบบสเปรย์ เพื่อใช้สําหรับพ่นผิวกายและบริเวณอื่นๆ ที่ต้องการ โดยจะให้ความชุ่มชื้น และทําความสะอาดโดยไม่ต้องล้างน้ำออก สามารถพ่นซ้ำๆ ได้ทุก 4 ชั่วโมง แต่ให้หลีกเลี่ยงการพ่นบริเวณดวงตา เยื่อบุ ผิวช่องปากและจมูก โดยสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานถึง 2 ปี ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cmic.chula
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #โควิด #ยาฆ่าเชื้อโควิด19 #คณะแพทยศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย