‘ธำรงศักดิ์’เปิดโพล ชี้คนกรุงเทพเกินครึ่งมองรธน.ปี60 เป็นฉบับเผด็จการ!!

0
179

รองศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กรายงานงานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลจากคนกรุงเทพฯ (อายุ 18 ปีขึ้นไป มี 4.48 ล้านคน ประชากรกรุงเทพฯ 5.52 ล้านคน) เก็บแบบสอบถามจำนวน 1,200 คน กับข้อคำถามว่า “ท่านเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับ ประชาธิปไตย หรือ เผด็จการ”
.
ผลการวิจัยพบว่า 1. คนกรุงเทพฯ เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับเผด็จการ จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 60 คนกรุงเทพฯ เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับประชาธิปไตย 159 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ส่วนไม่แสดงความเห็น 321 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75

 1. คนกรุงเทพฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับการชัตดาวน์กรุงเทพฯ ของ กปปส. คือคนที่มีแนวโน้มจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับเผด็จการ
  .
 2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คนกรุงเทพฯ ที่เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับเผด็จการ นั้นมีคำอธิบายว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้กำหนดให้นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง, เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สืบทอดอำนาจ คสช., เป็นรัฐธรรมนูญที่คลอดอออกมาจากท็อปบูทและกระบอกปืน, เป็นรัฐธรรมนูญที่โกงอำนาจประชาชนที่ให้มี ส.ว.แต่งตั้ง 250 คนมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี, เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อ “พวกมัน” ไม่ใช่เพื่อประชาชน, เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  .
  นอกจากนี้มองว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่หลังประชามติยังมีการแก้ไขก่อนประกาศใช้, เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบกลไกสถาบันที่เป็นคุณต่อรัฐทหารไม่เป็นคุณต่อฝ่ายประชาธิปไตย, เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ฝ่ายตุลาการเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจรัฐทหาร, เป็นรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายประชาธิปไตยแก้ไขอะไรไม่ได้เลย, เป็นการโกงประชาชนตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญ, เป็นรัฐธรรมนูญที่กำจัดพรรคการเมืองของประชาชน, เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้คนอย่างนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมานานถึงแปดปีจนบ้านเมืองพังพินาศ, เป็นรัฐธรรมนูญที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากนายกฯไม่ได้, เป็นกระดาษทิชชู
  .
  ขณะที่ คนกรุงเทพฯ ที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับประชาธิปไตย นั้นมีคำอธิบายว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่พิทักษ์ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาประเทศด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ, เป็นรัฐธรรมนูญที่จะปฏิรูปประเทศในทุกด้าน, เป็นรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนครบถ้วนทุกด้าน, เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถเลือกสรรคนดีให้เข้าสู่ตำแหน่งองค์กรต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ แทนที่จะมีแต่สภาผัวเมีย
  .
  พร้อมระบุว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่มี ส.ว. ไว้ตรวจสอบและถ่วงดุลพวก ส.ส., เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ชาติเกิดความสงบและสามัคคี, เป็นรัฐธรรมนูญที่จะช่วยพัฒนาชาติไทยไปสู่ความเป็นชาติประชาธิปไตยที่สมบูรณ์, เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ได้คนดีมาบริหารประเทศ, เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง, เป็นรัฐธรรมนูญที่กำจัดทุนนิยมสามานย์, เป็นรัฐธรรมนูญที่จะทำลายประชานิยม
  .
  4.เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทัศนคติของคน Gen Z (เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2565) คน Gen Z เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เป็นฉบับเผด็จการนั้นมีสูงถึงร้อยละ 85.9 เห็นว่าเป็นฉบับประชาธิปไตยเพียงร้อยละ 2.5 และไม่แสดงความเห็นร้อยละ 11.6
  .

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ #รัฐศาสตร์มรังสิต #รัฐธรรมนูญฉบับ2560