‘บิ๊กตู่’ลงนามแล้ว!!แต่งตั้ง’โฆษกรัฐบาล’คนใหม่ เปิดชื่อมาหลายคนรู้จักกันดี

0
204

วันนี้(18 ส.ค.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงลายมือหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง โดยระบุข้อความว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ 2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 197/2562 เรื่องหน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งมอบหมายให้นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมืองตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.
สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ลงชื่อ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #นายก #บิ๊กตู่ #รัฐบาล #โฆษกรัฐบาล #โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี