ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘วันนอร์’ ประธานสภา ‘ปดิพัทธ์-พิเชษฐ์ ‘รองประธานสภาฯ

0
270

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

๒. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

๓. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน

มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

#Thepoint #Newsthepoint #เลือกตั้ง2566 #ก้าวไกล #เพื่อไทย #ประธานสภา #วันนอร์ #วันมูหะมัดนอร์มะทา #ปดิพัทธ์ #พิเชษฐ์