- Advertisement -
หน้าแรก ข่าวเด่น 'ปลัดธวัชชัย'เปิดเข็มทิศนำทางประเทศ!!ชู‘3 ลด 3 สร้าง’ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ

‘ปลัดธวัชชัย’เปิดเข็มทิศนำทางประเทศ!!ชู‘3 ลด 3 สร้าง’ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ

นายธวัชชัย แก้วคงคา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่า 3 ลดและทำ 3 สร้าง: เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา นโยบายของรัฐบาล คือ เข็มทิศนำทางของประเทศ ว่าประเทศจะพัฒนาหรือถดถอย ตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกปกครองโดยนักการเมืองและคณะรัฐประหาร ที่ผลัดกันครองอำนาจและกำหนดนโยบายของประเทศ ถึงวันนี้ (27 พ.ย.2565) ประเทศไทยประสบปัญหาอะไรบ้าง


.
เรามายกตัวอย่างกัน เช่น ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมา 4 ทศวรรษแล้ว ประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างรายได้คนรวยกับคนจนถึง 8 เท่าแล้ว ประเทศไทยมีหนี้เงินกู้กว่า 10 ล้านล้านบาทแล้ว ประเทศไทยมีหนี้สินภาคครัวเรือนถึง 14 ล้านล้านบาทแล้ว คนไทยที่รวยสุดแค่ 5% ถือครองที่ดินถึง 80% ส่วนคนไทย 75% ไม่มีที่ดินถือครอง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงมา 20 ปีแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แต่ยิ่งทำยิ่งจนลงแล้ว ตัวเลขการหลุดพ้นจากความยากจนของคนไทยที่อ้างอิงจากรัฐบาลเกิดจากการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรัฐบาลผ่านการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข
.
ประเทศไทยเงินจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของนักเรียน คนไทยเรียกร้องแต่ค่าแรงงานขึ้น แต่ผลิตภาพในการทำงานกลับเท่าเดิมหรือต่ำลง ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เข้าขั้นวิกฤตแล้ว คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าหากประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ จะใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท)
.
ประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตขาดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเก่า
วันนี้ สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ คือ 3 ลด ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดทุนผูกขาด ลดการพึ่งพา และทำ 3 สร้าง คือ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา พร้อมยกตัวอย่าง และข้อเสนอดังนี้ ทำ 3 ลด ได้แก่

1.ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น
-ด้านการศึกษา
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านที่อยู่อาศัย
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านเกษตรกรรม เช่น แหล่งน้ำ
-ด้านการประกอบธุรกิจ เช่น การเข้าถึงแหล่งทุน ที่ดิน และการอนุญาต อนุมัติ
-ด้านการเข้าถึงโภชนาการที่ดี ของคนชายขอบ ชนบท พื้นที่ห่างไกล
-ด้านบริการสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน รถเมล์
-ด้านค่าจ้าง รายได้
-เรื่องอินเตอร์เน็ต บันเทิง โรงหนัง และที่จอดรถ

2.ลดทุนผูกขาด เช่น
-ด้านเกษตรกรรม
-ด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา
-ด้านสื่อสาร
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านการเงิน ธนาคาร
-ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
-ด้านอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.ลดการพึ่งพา เช่น
-ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซ
-ด้านเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ย สารเคมี
-ด้านเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์ม นวัตกรรม
-ด้านสาธารณสุข เช่น ยารักษาโรค
-ด้านความมั่นคง เช่น อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน ฮ.
-ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบบราง
.
ทำ 3 สร้าง ได้แก่

1.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ
-สร้างระบบรางเชื่อมโยงจังหวัด ภูมิภาค และภาพรวมประเทศ โดยผู้อยู่อาศัยในโซนระบบราง จะมีแต้มต่อ
-สร้างนวัตกรรมรถ ราง เรือที่มาจาก EV ของประเทศ
-สร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ผ่านการลงทุนด้าน R&D ของประเทศ
-สร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ บริการสาธารณะ ผ่านระบบแพลตฟอร์ม AI แอพพลิเคชั่น
-สร้างระบบผังเมืองที่ดี ทั้งการจัดโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม GI พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
-ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และสิ่งปลูกสร้าง ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนตามสัดส่วนประชากรไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร/คน (มาตรฐานองค์การอนามัยโลก 9-15 ตรม./คน) และกำหนดพื้นที่สีเขียวในที่พักอาศัยด้วย
-สร้างระบบ กลไก เงื่อนไขเพื่อลดการสร้างหนี้สินและวงเงินบัตรเครดิต สำหรับกลุ่มคนเริ่มทำงานและวัยทำงาน
-สร้างผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง เติบโต ผ่านการให้แต้มต่อ และการบริหารจัดการ
-สร้างการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบครอบคลุม ทั่วถึง ฟรีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท
-สร้างระบบชลประทาน เพื่อพื้นที่เกษตรกรรม เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี (ลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 แสนล้านบาท และภาคอื่นรวมกันอีกปีละ 1 แสนล้านบาท)
-สร้างลำน้ำใหม่ จากจังหวัดชัยนาท ลงสู่ทะเล ความจุ 3,000 ลบ.ม. และแนวทางกำแพงกั้นน้ำทะเล เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ภาคกลาง กทม. ทั้งระบบ และป้องกันกรุงเทพฯจมทะเล
-สร้างระบบเกษตรกรรมผลผลิตสูง คุณภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี ความรู้ด้านเกษตรกรรม ทุน และตลาด

2.สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
-ปฏิรูปกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ เช่น โรงแรม สถานประกอบการ
-สร้างระบบเงินแบบดิจิทัล Cashless
-สร้างระบบการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อลดการทุจริต คอร์รัปชั่น และลดจำนวนบุคลากร งบประมาณภาครัฐ
-สร้างความเป็นธรรมและกฎ ระเบียบในสังคม ผ่านการปฎิรูปต้นทางกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเช่น สตช. อปท.
-สร้าง Valley ด้านเกษตรกรรม การแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ
-สร้างแต้มต่อ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกฎหมาย ภาษี ข้อกำหนด และการอนุมัติ อนุญาต
-จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จำพวกไร้ทักษะ ไร้ฝีมือ ให้อยู่อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และตามมาตรฐาน ILO

3.สร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ
-ปฏิรูปการศึกษา ใน 3 ส่วนหลัก คือ หลักสูตรทางการศึกษา โครงสร้างทางการบริหารและจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
-สร้างคน 3 ช่วงวัย คือ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ
-วัยเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้ด้านภาษา 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน รู้จักการออม เทคโนโลยี รู้จักหน้าที่ สิทธิความเป็นพลเมือง และการทำธุรกิจ
-วัยทำงาน เพิ่มทักษะ (Upskill) จัดหลักสูตรความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน รู้จักใช้จ่าย ใช้เทคโนโลยี การใช้ชีวิต และการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม
-วัยผู้สูงอายุ จัดหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย รู้จักการดูแลตนเอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อรับความรู้ การบริการจากรัฐ และการจับจ่ายใช้สอย
เรามาร่วมกันสร้างรากฐานบ้านเมืองที่ดี สร้างนักการเมืองที่ดี นโยบายเพื่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลตัดสินใจในสิ่งที่ถูก สร้างนโยบายที่ใช่ เพื่อลูกหลานเราในอนาคตต่อไป
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ธวัชชัยแก้วคงคา #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...
- Advertisement -

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

Related News

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

ผู้เชี่ยวชาญคลื่นวอนตัม-ราศีx ฟันธง ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีวาสนาเป็นนายกฯ! ‘ไพศาล’เผย เตรียมนำอัญมณีมงคลทั้งหมดมอบให้

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า คุณอุ๊งอิ๊งมีวาสนาเป็นถึงนายก???ท่านอาจารย์ ชยุต ตุณสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับคลื่นควอนตัม และรังสี X ได้แวะมาเยี่ยมเมื่อบ่ายวานนี้

‘พายุ’ ตอกกลับ ‘เบญจา’ องคมนตรี คือ “ข้าราชการในพระองค์” ตาม พ.ร.ฎ.กรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ล่าสุด ‘เบญจา’ ลบโพสต์ทิ้งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 นายพายุ เนื่องจำนงค์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ ตอบกลับ เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ระบุถึงกรณีแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรีว่า "การตั้งประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อาจจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูฐหรือไม่?...

‘ธนกร’ ร่วมยินดีองคมนตรีคนใหม่ เผย ‘ประยุทธ์ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรีคนใหม่ว่า “กราบแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ท่านองคมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อค่ำวานนี้ หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรี...

“รัฐบาลเศรษฐา” มาถูกทาง! ดันประเพณี “ลอยกระทง” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ต่อยอดเป็น World Class Festival สร้างรายได้ให้ประเทศ

ประเพณีไทยมีอยู่หลากหลาย ซึ่งทุกประเพณีล้วนแต่เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสวยงามและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์และต่อยอดประเพณีไทยอยู่เนืองๆ โดยมีการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาประชาคมโลก ยกตัวอย่างเช่น การนำ “โนรา” หรือ “Nora, Dance Drama in Southern Thailand” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the...

‘ไพศาล’ ยินดีกับ ‘ประยุทธ์’ หลังถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ฟาดพวกปั่นกระแสว่ากลับเป็ยนายกฯคงสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นเกียรติยศสูงสุดของคนที่เกิดมาเป็นคนไทย ด้วยความเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการสนองพระเดชพระคุณให้สำเร็จตามที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยนั้น และในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายที่ท่านพ้นภาระทางการเมืองไปแล้ว สู่ตำแหน่งสำคัญอันสูงสุด...

เปิดสถานบริการถึงตี 4 ! ครม.ไฟเขียวให้ 5 จังหวัดพื้นที่ กทม., ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการในเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ด้วยเหตุว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการ ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมาย และสถานบริการที่ตั้งอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....

‘เฉลิม”ฟันธงย้ายอธิบดีดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อน ถามหาความรับผิดชอบขนาด”เศรษฐา”สั่งการยังโดนย้าย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอว่า เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รัก ตามที่ผมได้แสดงความเห็นเรื่องหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน ว่าไม่ควรใช้ดีเอสไอ มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม เพราะผมรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุน ใครเป็นผู้บงการ และประมาณในช่วง2-3 วันมานี้ อธิบดี ดีเอสไอ ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัย ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศ เลยถูกย้าย

‘เศรษฐา’ เล็งต่อยอดประเพณีลอยกระทง เป็น World Class Festival ย้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว ในวันนี้ (27 พ.ย. 66) ระบุว่า “ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน มีในหลายประเทศครับ ประเพณีลอยกระทงบ้านเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และตอบแทนคุณที่มีน้ำให้เราได้ใช้กันครับ” นายกฯ ระบุต่อว่า...

คนที่อยู่ชั้น 14 ได้รับความเป็นธรรมสุด! ‘รังสิมันต์ โรม’ โต้ ‘อนุสรณ์’ ก้าวไกลไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม

ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.กล่าวตอบโต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.วิจารณ์หัวหน้าพรรค ก.ก.เดินสายคุยแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธะอิสระ ไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อพวกพ้องว่า ร่างพรรค ก.ก.ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม แม้แต่คนของพรรค พท.เอง หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น 14 หลายคนถูกดำเนินคดี กลั่นแกล้งทางการเมือง น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นพรรค...

‘ธันวา’ โพสต์ฟาดแรง ดารา หรือ ดาราหนังโป๊ ขยันโชว์จนทำสังคมเสื่อม

นายธันวา ไกรฤกษ์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขตสวนหลวง-ประเวศ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ดาราที่หากินด้วยการเล่าประสบการณ์ทางเพศของตัวเองนั้นมักเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีงาน ไม่ก็ตกอับมากจนต้องสร้างกระแสด้วยวิธีอุบาทว์ๆ แบบไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม พฤติกรรมของหลายคนทำให้สับสนว่าคุณเป็นดารา หรือ “ดาราหนังโป๊” กันแน่ครับ ขยันโชว์จัง
- Advertisement -