- Advertisement -
หน้าแรก ข่าวเด่น 'ปลัดธวัชชัย'เปิดเข็มทิศนำทางประเทศ!!ชู‘3 ลด 3 สร้าง’ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ

‘ปลัดธวัชชัย’เปิดเข็มทิศนำทางประเทศ!!ชู‘3 ลด 3 สร้าง’ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ

นายธวัชชัย แก้วคงคา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่า 3 ลดและทำ 3 สร้าง: เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา นโยบายของรัฐบาล คือ เข็มทิศนำทางของประเทศ ว่าประเทศจะพัฒนาหรือถดถอย ตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกปกครองโดยนักการเมืองและคณะรัฐประหาร ที่ผลัดกันครองอำนาจและกำหนดนโยบายของประเทศ ถึงวันนี้ (27 พ.ย.2565) ประเทศไทยประสบปัญหาอะไรบ้าง


.
เรามายกตัวอย่างกัน เช่น ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมา 4 ทศวรรษแล้ว ประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างรายได้คนรวยกับคนจนถึง 8 เท่าแล้ว ประเทศไทยมีหนี้เงินกู้กว่า 10 ล้านล้านบาทแล้ว ประเทศไทยมีหนี้สินภาคครัวเรือนถึง 14 ล้านล้านบาทแล้ว คนไทยที่รวยสุดแค่ 5% ถือครองที่ดินถึง 80% ส่วนคนไทย 75% ไม่มีที่ดินถือครอง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงมา 20 ปีแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แต่ยิ่งทำยิ่งจนลงแล้ว ตัวเลขการหลุดพ้นจากความยากจนของคนไทยที่อ้างอิงจากรัฐบาลเกิดจากการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรัฐบาลผ่านการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข
.
ประเทศไทยเงินจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของนักเรียน คนไทยเรียกร้องแต่ค่าแรงงานขึ้น แต่ผลิตภาพในการทำงานกลับเท่าเดิมหรือต่ำลง ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เข้าขั้นวิกฤตแล้ว คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าหากประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ จะใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท)
.
ประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตขาดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเก่า
วันนี้ สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ คือ 3 ลด ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดทุนผูกขาด ลดการพึ่งพา และทำ 3 สร้าง คือ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา พร้อมยกตัวอย่าง และข้อเสนอดังนี้ ทำ 3 ลด ได้แก่

1.ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น
-ด้านการศึกษา
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านที่อยู่อาศัย
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านเกษตรกรรม เช่น แหล่งน้ำ
-ด้านการประกอบธุรกิจ เช่น การเข้าถึงแหล่งทุน ที่ดิน และการอนุญาต อนุมัติ
-ด้านการเข้าถึงโภชนาการที่ดี ของคนชายขอบ ชนบท พื้นที่ห่างไกล
-ด้านบริการสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน รถเมล์
-ด้านค่าจ้าง รายได้
-เรื่องอินเตอร์เน็ต บันเทิง โรงหนัง และที่จอดรถ

2.ลดทุนผูกขาด เช่น
-ด้านเกษตรกรรม
-ด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา
-ด้านสื่อสาร
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านการเงิน ธนาคาร
-ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
-ด้านอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.ลดการพึ่งพา เช่น
-ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซ
-ด้านเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ย สารเคมี
-ด้านเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์ม นวัตกรรม
-ด้านสาธารณสุข เช่น ยารักษาโรค
-ด้านความมั่นคง เช่น อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน ฮ.
-ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบบราง
.
ทำ 3 สร้าง ได้แก่

1.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ
-สร้างระบบรางเชื่อมโยงจังหวัด ภูมิภาค และภาพรวมประเทศ โดยผู้อยู่อาศัยในโซนระบบราง จะมีแต้มต่อ
-สร้างนวัตกรรมรถ ราง เรือที่มาจาก EV ของประเทศ
-สร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ผ่านการลงทุนด้าน R&D ของประเทศ
-สร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ บริการสาธารณะ ผ่านระบบแพลตฟอร์ม AI แอพพลิเคชั่น
-สร้างระบบผังเมืองที่ดี ทั้งการจัดโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม GI พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
-ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และสิ่งปลูกสร้าง ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนตามสัดส่วนประชากรไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร/คน (มาตรฐานองค์การอนามัยโลก 9-15 ตรม./คน) และกำหนดพื้นที่สีเขียวในที่พักอาศัยด้วย
-สร้างระบบ กลไก เงื่อนไขเพื่อลดการสร้างหนี้สินและวงเงินบัตรเครดิต สำหรับกลุ่มคนเริ่มทำงานและวัยทำงาน
-สร้างผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง เติบโต ผ่านการให้แต้มต่อ และการบริหารจัดการ
-สร้างการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบครอบคลุม ทั่วถึง ฟรีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท
-สร้างระบบชลประทาน เพื่อพื้นที่เกษตรกรรม เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี (ลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 แสนล้านบาท และภาคอื่นรวมกันอีกปีละ 1 แสนล้านบาท)
-สร้างลำน้ำใหม่ จากจังหวัดชัยนาท ลงสู่ทะเล ความจุ 3,000 ลบ.ม. และแนวทางกำแพงกั้นน้ำทะเล เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ภาคกลาง กทม. ทั้งระบบ และป้องกันกรุงเทพฯจมทะเล
-สร้างระบบเกษตรกรรมผลผลิตสูง คุณภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี ความรู้ด้านเกษตรกรรม ทุน และตลาด

2.สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
-ปฏิรูปกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ เช่น โรงแรม สถานประกอบการ
-สร้างระบบเงินแบบดิจิทัล Cashless
-สร้างระบบการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อลดการทุจริต คอร์รัปชั่น และลดจำนวนบุคลากร งบประมาณภาครัฐ
-สร้างความเป็นธรรมและกฎ ระเบียบในสังคม ผ่านการปฎิรูปต้นทางกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเช่น สตช. อปท.
-สร้าง Valley ด้านเกษตรกรรม การแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ
-สร้างแต้มต่อ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกฎหมาย ภาษี ข้อกำหนด และการอนุมัติ อนุญาต
-จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จำพวกไร้ทักษะ ไร้ฝีมือ ให้อยู่อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และตามมาตรฐาน ILO

3.สร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ
-ปฏิรูปการศึกษา ใน 3 ส่วนหลัก คือ หลักสูตรทางการศึกษา โครงสร้างทางการบริหารและจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
-สร้างคน 3 ช่วงวัย คือ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ
-วัยเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้ด้านภาษา 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน รู้จักการออม เทคโนโลยี รู้จักหน้าที่ สิทธิความเป็นพลเมือง และการทำธุรกิจ
-วัยทำงาน เพิ่มทักษะ (Upskill) จัดหลักสูตรความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน รู้จักใช้จ่าย ใช้เทคโนโลยี การใช้ชีวิต และการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม
-วัยผู้สูงอายุ จัดหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย รู้จักการดูแลตนเอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อรับความรู้ การบริการจากรัฐ และการจับจ่ายใช้สอย
เรามาร่วมกันสร้างรากฐานบ้านเมืองที่ดี สร้างนักการเมืองที่ดี นโยบายเพื่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลตัดสินใจในสิ่งที่ถูก สร้างนโยบายที่ใช่ เพื่อลูกหลานเราในอนาคตต่อไป
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ธวัชชัยแก้วคงคา #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ช็อก!!ส.ส.เพื่อไทย สุรินทร์ หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตกะทันหันระหว่างเข้ากรุงเทพฯ

วันนี้(4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.สุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในวัย 63 ปี เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 66 ที่รพ.สีคิ้ว...
- Advertisement -

ส่องนโยบายพรรคการเมืองจัดการ’ฝุ่นพิษ PM2.5’เด็ดขาด!!เดินหน้าปฏิรูปเส้นทางขสมก.ใหม่ทั้งระบบ

จากปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศคุกคามประเทศไทยอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา หนึ่งในต้นเหตุของมะเร็งปอดที่คร่าชีวิตคนไทยไปนับไม่ถ้วน ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญก่อนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไปมากกว่านี้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ แบบเอาจริงเอาจัง คงหนีไม่พ้นกระทรวงคมนาคม ที่ได้มีการตั้งด่านสกัดรถบรรทุก รถกระบะควันดำ ควันขาว จากการเผาไหม้ในห้องเครื่องที่ไม่สมบูรณ์ เป็นประจำสม่ำเสมอ ใครทำผิดก็ให้ไปแก้ไข ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ แต่ไม่มีการรายงานข่าวแม้แต่น้อย ทั้งที่เป็นเรื่องที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ ขณะที่การแก้ปัญหาด้านอื่นๆ ก็ยังมีความพยายาม .ขณะที่ รถโดยสารประจำทาง หรือรถเมล์...

‘อุ้ม อัชญา’นักการเมืองหน้าใส!!เปิดตัวก้าวแรกเส้นทางการเมือง ร่วมทีมคนรุ่นใหม่’ภูมิใจไทยกรุงเทพฯ’

ยิ่งใกล้สู่วันเลือกตั้งสนามการเมืองสุดคึก หลายพรรคพากันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกาศความพร้อมสู้ศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมการเดินสายลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงชาวบ้าน อีกหนึ่งพรรคที่ทุกคนจับตาคือ พรรคภูมิใจไทย ของ"เสี่ยหนู"นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่นำทีมเปิดพรรคต้อนรับทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและคนรุ่นใหม่ที่พากันแห่เข้าพรรค.ทั้งนี้หลังการเปิดตัวแม่ทัพ"บี-พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์"เป็นหัวหน้า"ทีมภูมิใจไทยกรุงเทพฯ"ก็ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อคนกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนางสาวอัชญา จุลชาต หรือ อุ้ม อัชญา เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพฯ ในนามพรรคภูมิใจไทย ภายใต้สโลแกน"พูดแล้วทำ".โดย"อุ้ม อัชญา"โพสต์ภาพวันสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพร้อมทีมภูมิใจไทยกรุงเทพฯ ระบุข้อความว่า...

EIU ยก’ไทย’คะแนนรวม’ดัชนีประชาธิปไตย’เพิ่มขึ้นมากที่สุด!!ในปี 2022 ขยับขึ้นจากเดิม 17 อันดับ

วันนี้(4 ก.พ.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รายงานการจัดอันดับ “ดัชนีประชาธิปไตย” (Democracy Index) ปี 2022 ของ Economist Intelligence Unit (EIU) ระบุว่า ประเทศไทย มีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2022...

Related News

ช็อก!!ส.ส.เพื่อไทย สุรินทร์ หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตกะทันหันระหว่างเข้ากรุงเทพฯ

วันนี้(4 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.สุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในวัย 63 ปี เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 66 ที่รพ.สีคิ้ว...

ส่องนโยบายพรรคการเมืองจัดการ’ฝุ่นพิษ PM2.5’เด็ดขาด!!เดินหน้าปฏิรูปเส้นทางขสมก.ใหม่ทั้งระบบ

จากปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศคุกคามประเทศไทยอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา หนึ่งในต้นเหตุของมะเร็งปอดที่คร่าชีวิตคนไทยไปนับไม่ถ้วน ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญก่อนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไปมากกว่านี้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ แบบเอาจริงเอาจัง คงหนีไม่พ้นกระทรวงคมนาคม ที่ได้มีการตั้งด่านสกัดรถบรรทุก รถกระบะควันดำ ควันขาว จากการเผาไหม้ในห้องเครื่องที่ไม่สมบูรณ์ เป็นประจำสม่ำเสมอ ใครทำผิดก็ให้ไปแก้ไข ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ แต่ไม่มีการรายงานข่าวแม้แต่น้อย ทั้งที่เป็นเรื่องที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ ขณะที่การแก้ปัญหาด้านอื่นๆ ก็ยังมีความพยายาม .ขณะที่ รถโดยสารประจำทาง หรือรถเมล์...

‘อุ้ม อัชญา’นักการเมืองหน้าใส!!เปิดตัวก้าวแรกเส้นทางการเมือง ร่วมทีมคนรุ่นใหม่’ภูมิใจไทยกรุงเทพฯ’

ยิ่งใกล้สู่วันเลือกตั้งสนามการเมืองสุดคึก หลายพรรคพากันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกาศความพร้อมสู้ศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมการเดินสายลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงชาวบ้าน อีกหนึ่งพรรคที่ทุกคนจับตาคือ พรรคภูมิใจไทย ของ"เสี่ยหนู"นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่นำทีมเปิดพรรคต้อนรับทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและคนรุ่นใหม่ที่พากันแห่เข้าพรรค.ทั้งนี้หลังการเปิดตัวแม่ทัพ"บี-พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์"เป็นหัวหน้า"ทีมภูมิใจไทยกรุงเทพฯ"ก็ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อคนกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนางสาวอัชญา จุลชาต หรือ อุ้ม อัชญา เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพฯ ในนามพรรคภูมิใจไทย ภายใต้สโลแกน"พูดแล้วทำ".โดย"อุ้ม อัชญา"โพสต์ภาพวันสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพร้อมทีมภูมิใจไทยกรุงเทพฯ ระบุข้อความว่า...

EIU ยก’ไทย’คะแนนรวม’ดัชนีประชาธิปไตย’เพิ่มขึ้นมากที่สุด!!ในปี 2022 ขยับขึ้นจากเดิม 17 อันดับ

วันนี้(4 ก.พ.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รายงานการจัดอันดับ “ดัชนีประชาธิปไตย” (Democracy Index) ปี 2022 ของ Economist Intelligence Unit (EIU) ระบุว่า ประเทศไทย มีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2022...

‘เอิร์ธ พงศกร’ประกาศตัว!!ลงสมัคร ส.ส. เขตคลองเตย-วัฒนา จับตาสวมเสื้อพรรคการเมืองไหน??

เอิร์ธ พงศกร หรือ นายพงศกร ขวัญเมือง บุตรชาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตโฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้ มีความตั้งใจที่จะขออาสาร่วมสร้างความหวังเหล่านั้นให้กับพื้นที่คลองเตย-วัฒนา เนื่องจากพื้นที่ "คลองเตย-วัฒนา" สะท้อนภาพของความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โรงเรียนนานาชาติค่าเทอมแพง อยู่ตรงข้ามโรงเรียนของรัฐในชุมชน คอนโดหรูสูงระฟ้า มีแค่รั้วกั้นกับบ้านในชุมชนแออัด ที่หลังหนึ่งอยู่กันหลายครอบครัว...

‘บัวขาว’โต้ครหาเนรคุณแผ่นดินเดิม!!ย้ำชัดเป็นคนไทยแท้ๆ ไม่ไช่คนกัมพูชา ยืนยันไม่อับอายมีเชื้อสายกูย

วันนี้(3 ก.พ.) เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ของบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ข้อความระบุว่า ขอพูดอีกครั้งนะครับ บัวขาวเอง เป็นคนไทยแท้ๆ ไม่ไช่คนกัมพูชา ที่มาอยู่เมืองไทย ได้ดิบได้ดีแล้วลืมกำพืด เนรคุณแผ่นดินเดิม บัวขาวเอง เป็นคนไทยเชื้อสายกูย...

‘อนุทิน’เมินดราม่า!!วิจารณ์ปล่อยการเมืองชี้นำสธ. ลั่นไม่มีใครยอมแน่ทุกคนมีเกียรติ-ศักดิ์ศรี ขอเดินหน้าดูแลระบบสุขภาพคนไทย

วันนี้(3 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมคุยกับคนไข้ ผ่านระบบ Telemedicine พร้อมถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นที่ระลึก.นายอนุทิน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่าการย้ายหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ไปโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นผลจากการเมืองชี้นำ ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทยมีแต่คนดี คนเก่ง ที่ออกไปแล้ว ก็เหลือไว้แต่ความดีงาม...

‘นพดล’ลั่นถ้า’เพื่อไทย’มา pm 2.5หมดไป!!ชี้แก้ปัญหาฝุ่นพิษต้องเริ่มด้วยการมีรัฐบาลใหม่

วันนี้(3 ก.พ.) นายนพดล ปัทมะ รองประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครติดอันดับโลกขณะนี้ และอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากสภาพอากาศปิด รถยนต์สันดาปภายใน โรงงาน เป็นต้น ขณะที่ในหลายจังหวัดประสบปัญหาจากการเผาป่า เผาไร่ ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาเป็นแบบไฟไหม้ฟางและปลายเหตุมาตลอด พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว...

‘จิรายุ’ส.ส.เพื่อไทย ผิดหวัง!!’ชัชชาติ’เกียร์ว่างสอบสารพัดส่วยกทม. เตือนทีมงานรอบตัวลายเริ่มออกพุงเริ่มกาง

วันนี้(3 ก.พ.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.คลองสามวา กทม. พรรคเพื่อไทย ระบุว่า กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ บางชัน เขตคลองสามวา ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับตำรวจบุกจับพร้อมเงินของกลาง กรณีรับส่วยค่ากับข้าวเด็กนักเรียนคาโรงเรียน ตนได้เปิดคลิปวิดีโอการอภิปรายในรัฐสภา ที่ระบุว่ามีการเรียกรับส่วยในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวนมาก ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของตน และอีกหลายเขต โดยในการอภิปรายระบุชัดเจน ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา...

เดือดอีก!!’จตุพร’ท้า’ทักษิณ’มาสู้กันอย่าเอา ปชช.เป็นเกราะบัง สุดทนอย่าบีบกันให้มาก พร้อมสู้ยิบตาถ้าอยากทำสงครามกัน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เฟซบุ๊คไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ระบุถึงสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ ว่า การโหมโรงเลือกตั้งกำลังวิวัฒนาการไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ชนิดไม่น่าเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ตนเคยย้ำเสมอมาถึงทักษิณ ชินวัตร ได้ก่อกองไฟกลับบ้านโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ก่อไฟนี้ได้ปลุกผี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นมา เมื่อทักษิณ มาก่อกองไฟกลับบ้าน โดยไม่แก้กฎหมาย ไม่ใช้พรรคเพื่อไทยและไม่อาศัยพลังประชารัฐ ยิ่งไปชุบชีวิตทางการเมืองที่ตายแล้วของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ฟื้นขึ้นมาอีก.นายจตุพร กล่าวว่า สิ่งสำคัญของปรากฏการณ์ทักษิณ...

‘เจี๊ยบ ก้าวไกล’ลั่นคนที่สมควรตายไม่ใช่พวกหนู!!วิงวอนขอ’ตะวัน-แบม’รักษาชีวิตไว้

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความกรณี 11 องค์กรนิสิตนักศึกษา เคลื่อนไหวสนับสนุนข้อเรียกร้อง “ตะวัน-แบม” ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา โดยระบุว่า อธิบดีศาลอาญารับหนังสือไปหลายฉบับแล้วจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายองค์กร ไม่ทราบว่ามีท่าทีอย่างไรหรือยัง.นอกจากนี้นางอมรัตน์ ยังโพสต์อีกว่า คนที่สมควรจะตายไม่ใช่พวกหนู ได้แต่วิงวอนขอให้รักษาชีวิตไว้ 2 ก.พ. #แบม กล้ามเนื้อน่องขาไม่มีแรงและเกร็งตลอดเวลา การจิบน้ำไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้ว #ตะวัน...

พลิกโฉมรถเมล์ไทย!!ครม. เห็นชอบเปลี่ยนรถเมล์เอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า สู่ความทันสมัย-ลดฝุ่นPM 2.5

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หนังสือการอนุญาต (Letter of Authorization: LoA) ให้ดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่ กทม. และมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้แก่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2573...

‘อดีตแกนนำเสื้อแดง’ออกโรงป้อง!!’จตุพร’ปมแฉ’ทักษิณ’จริงทุกเรื่อง กล้าสาบานให้เทพยดาฟ้าดินเป็นพยาน

จากกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากนั้นคนเสื้อแดงบางกลุ่มได้ออกมาตอบโต้นายจตุพรนั้น.ล่าสุด นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ โฆษก นปช. นายศักดิ์ระพี พรหมณ์ชาติ หรือ "พราหมณ์เสื้อแดง" ได้พูดคุยกับนายไทกร พลสุวรรณ โดยนายธนาวุฒิ ยืนยันว่าที่ออกมาวันนี้ไม่ได้มาเชียร์นายจตุพร ไม่ได้ท้าตีท้าต่อยพี่น้องคนเสื้อแดง ตน นายจตุพร...

‘ดร.สมเกียรติ’ชี้ไทย top 20 ของโลก!!อันดับ 2 อาเซียน ประเทศที่มีถนนลาดยางครอบคลุมมากที่สุด

วันนี้(2 ก.พ.) ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า การจัดอันดับถนนลาดยางครอบคลุมมากที่สุดในโลก โดยล่าสุดประเทศไทยมีถนนลาดยางจนถึงปี 2022 ที่ 304,275 กิโลเมตร โดยครอบคลุมคิดเป็นทั้งหมด 98.5% เป็นอันดับที่ 20 ของโลกและเป็นอันดับสองของอาเซียน แต่ถ้าหากวัดที่จำนวนกิโลเมตรประเทศไทยจะมีความยาวของถนนลาดยางเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นอันดับ 17 ของโลกเป็นอันดับที่ 5...

ด่วน!!ออกหมายจับ’ธาริต เพ็งดิษฐ์’พร้อมพวก เบี้ยวนัดฟังฎีกา ศาลชี้เป็นเหตุประวิงเวลาเชื่ออาจหลบหนี

วันนี้(2 ก.พ.) ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำสั่ง คำพิพากษาศาลฎีกา ครั้งที่ 7 คดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หมายเลขดำ อ.310/2556 ที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต ผอ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน...
- Advertisement -