‘ปลัดธวัชชัย’เปิดเข็มทิศนำทางประเทศ!!ชู‘3 ลด 3 สร้าง’ที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ

0
788

นายธวัชชัย แก้วคงคา อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่า 3 ลดและทำ 3 สร้าง: เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา นโยบายของรัฐบาล คือ เข็มทิศนำทางของประเทศ ว่าประเทศจะพัฒนาหรือถดถอย ตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกปกครองโดยนักการเมืองและคณะรัฐประหาร ที่ผลัดกันครองอำนาจและกำหนดนโยบายของประเทศ ถึงวันนี้ (27 พ.ย.2565) ประเทศไทยประสบปัญหาอะไรบ้าง


.
เรามายกตัวอย่างกัน เช่น ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมา 4 ทศวรรษแล้ว ประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างรายได้คนรวยกับคนจนถึง 8 เท่าแล้ว ประเทศไทยมีหนี้เงินกู้กว่า 10 ล้านล้านบาทแล้ว ประเทศไทยมีหนี้สินภาคครัวเรือนถึง 14 ล้านล้านบาทแล้ว คนไทยที่รวยสุดแค่ 5% ถือครองที่ดินถึง 80% ส่วนคนไทย 75% ไม่มีที่ดินถือครอง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงมา 20 ปีแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ เกษตรกรรม แต่ยิ่งทำยิ่งจนลงแล้ว ตัวเลขการหลุดพ้นจากความยากจนของคนไทยที่อ้างอิงจากรัฐบาลเกิดจากการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรัฐบาลผ่านการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข
.
ประเทศไทยเงินจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของนักเรียน คนไทยเรียกร้องแต่ค่าแรงงานขึ้น แต่ผลิตภาพในการทำงานกลับเท่าเดิมหรือต่ำลง ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เข้าขั้นวิกฤตแล้ว คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าหากประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่ จะใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท)
.
ประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตขาดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเก่า
วันนี้ สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทำ คือ 3 ลด ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดทุนผูกขาด ลดการพึ่งพา และทำ 3 สร้าง คือ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อประเทศของเรา ประชาชนของเรา พร้อมยกตัวอย่าง และข้อเสนอดังนี้ ทำ 3 ลด ได้แก่

1.ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น
-ด้านการศึกษา
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านที่อยู่อาศัย
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านเกษตรกรรม เช่น แหล่งน้ำ
-ด้านการประกอบธุรกิจ เช่น การเข้าถึงแหล่งทุน ที่ดิน และการอนุญาต อนุมัติ
-ด้านการเข้าถึงโภชนาการที่ดี ของคนชายขอบ ชนบท พื้นที่ห่างไกล
-ด้านบริการสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน รถเมล์
-ด้านค่าจ้าง รายได้
-เรื่องอินเตอร์เน็ต บันเทิง โรงหนัง และที่จอดรถ

2.ลดทุนผูกขาด เช่น
-ด้านเกษตรกรรม
-ด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา
-ด้านสื่อสาร
-ด้านสาธารณสุข
-ด้านเทคโนโลยี
-ด้านที่ดินทำกิน
-ด้านการเงิน ธนาคาร
-ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
-ด้านอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้าง
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.ลดการพึ่งพา เช่น
-ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซ
-ด้านเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ย สารเคมี
-ด้านเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์ม นวัตกรรม
-ด้านสาธารณสุข เช่น ยารักษาโรค
-ด้านความมั่นคง เช่น อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน ฮ.
-ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบบราง
.
ทำ 3 สร้าง ได้แก่

1.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศ
-สร้างระบบรางเชื่อมโยงจังหวัด ภูมิภาค และภาพรวมประเทศ โดยผู้อยู่อาศัยในโซนระบบราง จะมีแต้มต่อ
-สร้างนวัตกรรมรถ ราง เรือที่มาจาก EV ของประเทศ
-สร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ผ่านการลงทุนด้าน R&D ของประเทศ
-สร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ บริการสาธารณะ ผ่านระบบแพลตฟอร์ม AI แอพพลิเคชั่น
-สร้างระบบผังเมืองที่ดี ทั้งการจัดโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม GI พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
-ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และสิ่งปลูกสร้าง ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนตามสัดส่วนประชากรไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร/คน (มาตรฐานองค์การอนามัยโลก 9-15 ตรม./คน) และกำหนดพื้นที่สีเขียวในที่พักอาศัยด้วย
-สร้างระบบ กลไก เงื่อนไขเพื่อลดการสร้างหนี้สินและวงเงินบัตรเครดิต สำหรับกลุ่มคนเริ่มทำงานและวัยทำงาน
-สร้างผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง เติบโต ผ่านการให้แต้มต่อ และการบริหารจัดการ
-สร้างการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบครอบคลุม ทั่วถึง ฟรีสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท
-สร้างระบบชลประทาน เพื่อพื้นที่เกษตรกรรม เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี (ลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 แสนล้านบาท และภาคอื่นรวมกันอีกปีละ 1 แสนล้านบาท)
-สร้างลำน้ำใหม่ จากจังหวัดชัยนาท ลงสู่ทะเล ความจุ 3,000 ลบ.ม. และแนวทางกำแพงกั้นน้ำทะเล เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ภาคกลาง กทม. ทั้งระบบ และป้องกันกรุงเทพฯจมทะเล
-สร้างระบบเกษตรกรรมผลผลิตสูง คุณภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี ความรู้ด้านเกษตรกรรม ทุน และตลาด

2.สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
-ปฏิรูปกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ เช่น โรงแรม สถานประกอบการ
-สร้างระบบเงินแบบดิจิทัล Cashless
-สร้างระบบการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อลดการทุจริต คอร์รัปชั่น และลดจำนวนบุคลากร งบประมาณภาครัฐ
-สร้างความเป็นธรรมและกฎ ระเบียบในสังคม ผ่านการปฎิรูปต้นทางกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเช่น สตช. อปท.
-สร้าง Valley ด้านเกษตรกรรม การแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ
-สร้างแต้มต่อ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกฎหมาย ภาษี ข้อกำหนด และการอนุมัติ อนุญาต
-จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จำพวกไร้ทักษะ ไร้ฝีมือ ให้อยู่อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และตามมาตรฐาน ILO

3.สร้างคนเพื่อเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศ
-ปฏิรูปการศึกษา ใน 3 ส่วนหลัก คือ หลักสูตรทางการศึกษา โครงสร้างทางการบริหารและจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
-สร้างคน 3 ช่วงวัย คือ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ
-วัยเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความรู้ด้านภาษา 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน รู้จักการออม เทคโนโลยี รู้จักหน้าที่ สิทธิความเป็นพลเมือง และการทำธุรกิจ
-วัยทำงาน เพิ่มทักษะ (Upskill) จัดหลักสูตรความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน รู้จักใช้จ่าย ใช้เทคโนโลยี การใช้ชีวิต และการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม
-วัยผู้สูงอายุ จัดหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย รู้จักการดูแลตนเอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อรับความรู้ การบริการจากรัฐ และการจับจ่ายใช้สอย
เรามาร่วมกันสร้างรากฐานบ้านเมืองที่ดี สร้างนักการเมืองที่ดี นโยบายเพื่อประเทศชาติและประชาชน และร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลตัดสินใจในสิ่งที่ถูก สร้างนโยบายที่ใช่ เพื่อลูกหลานเราในอนาคตต่อไป
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ธวัชชัยแก้วคงคา #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด