มติเอกฉันท์!!ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน’กฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร100’ได้ไปต่อ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

0
223

วันนี้(30 พ.ย.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมและมีมติกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่
.
ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา 93 และมาตรา 94 และ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่างฉบับดังกล่าว มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ศาลรัฐธรรมนูญ #สภาผู้แทนราษฎร #รัฐธรรมนูญ #กฎหมายเลือกตั้ง #สูตรคำนวณสส #สูตรหาร100