รองแม่ทัพภาค4 ฮึ่ม! เตือนกลุ่มการเมืองในจชต.ขอแยกตัวเป็นเอกราชของปัตตานี “อย่าทำหินแตก อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าแยกแผ่นดิน”

0
381

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66 พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคสี่ และคณะทำงานของกองทัพในคณะพูดคุยสันติสุขฯที่มีพล.อ.วัลลภ รักเสนาะเป็นหน.คณะได้กล่าวระหว่างการร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือสร.3 ที่มีแม่ทัพภาค4เป็นประธาน ซึ่งได้มอบหหมายให้พล.ต.ปราโมทย์ชี้แจงกับคณะสร.3 ให้เข้าใจถึงความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการอยู่ โดยในปัจจุบันได้หยุดลงชั่วคราวเพื่อรอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง

พล.ต.ปราโมทย์ ได้กล่าวในช่วงแรกถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA ที่มีนายอิรฟาน อูมา เป็นผู้นำ ซึ่งในการเปิดตัวกลุ่มเป็นครั้งแรก ที่คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กลุ่มได้เชิญนักวิชาการด้านสันติวิธีมาร่วมอภิปรายในหัวเรื่อง “การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” นอกจากนี้มีการทำแบบสอบถามความเห็นของผู้ร่วมงานว่าเห็นด้วยกับ”สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองหรือไม่” ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราช ได้อย่างถูกกฎหมาย

รองมทภ.4ได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติว่าเป็นเรื่องการเรียกร้องกำหนดชะตากรรมของตนเองที่มีการเคลื่อนไหวในจชต.มาตลอดช่วงที่ผ่านมา

“ในเรื่อง RSD RIGHT TO SELF-DETERMINATION หรือสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองมีการเคลื่อนไหวมานานหลายปีในพท. เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงเปิดไม่มีการแสดงออก ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ เป็นไปตามมติของ UN มติที่ 1514ในปี1960 ได้เขียนเพื่อให้ประเทศที่ถูกนักล่าอาณานิคมมีสิทธิเรียกร้องในการกำหนดชะตากรรมของตนเองได้ ชะตากรรมของตนเองมีในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ เรื่องของการศึกษา ศาสนา และความเป็นอยู่ เป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการได้ คำถามก็คือแล้วในวันนี้มีอะไรบ้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่ได้รับ”

พล.ต.ปราโมทย์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรธน.โดยไม่ไปละเมิดต่อกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ และยังได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในข้อมติดังกล่าวว่า ได้ตั้งข้อสงวนในเรื่องนี้ไว้แต่แรกของการเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกตามข้อมตินี้ ว่า “การกำหนดชะตากรรมตนเองไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน เพราะว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ “

รองมทภ.4 เห็นว่าการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มต่างในจชต. ต้องระมัดระวังในเรื่องของการไม่กระทำผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้กรอบสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งหมดหรือไม่ หรือ “เป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายต่อการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ”

พล.ต.ปราโมทย์ ในฐานะรองผอ.รมน.ภาค4 สน. กล่าวถึงสิ่งที่จะดำเนินการจากนี้คือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศภายใต้หลักรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย และในเรื่องที่สองคือการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดในระหว่างการจัดงาน มีการกระทำเข้าข่ายละเมิดผิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนหรือไม่ โดยได้แจ้งให้สมาชิกสร.3ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ช่วยประสานชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในจชต.ต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

พล.ต.ปราโมทย์ ได้กล่าวในช่วงท้ายฝากเป็นข้อคิดต่อการทำงานของกลุ่มต่างที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในจชต. ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน สิ่งที่ต้องระวังคือ “ไม่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและบูรณภาพแห่งดินแดน และอย่าทำหินแตก อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าแยกแผ่นดิน”

Thepoint #Newsthepoint #ประชาชาติ #ปัตตานี #แยกประเทศ #แบ่งแยกดินแดน #แม่ทัพภาค4