- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ศาลปกครองยกฟ้อง!คดี'บิ๊กตู่'ย้าย'บิ๊กโจ๊ก'ชี้คำสั่งคสช.ไม่ใช่ทางปกครอง

ศาลปกครองยกฟ้อง!คดี’บิ๊กตู่’ย้าย’บิ๊กโจ๊ก’ชี้คำสั่งคสช.ไม่ใช่ทางปกครอง

วานนี้(20 ส.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งโอนย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ จากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
.
ทั้งนี้เมื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกฯ ขอให้ทบทวนคำสั่งโอนย้าย นายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดิม โดยศาลปกครองกลาง เห็นว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) เป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
.
ซึ่งงานในหน้าที่ราชการของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เมื่อครั้งขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีลักษณะงานเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง แต่งานในหน้าที่ราชการของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) มีเพียงเล็กน้อย ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เมื่อเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
.
ตลอดจนในขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการปฏิรูปราชการแผ่นดินแล้วกำหนดตำแหน่งหน้าที่อื่นให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใด อีกทั้งขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ รับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือในขณะที่พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไม่ได้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา
.
จึงเห็นว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62 การที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ 26 ส.ค. 63 เสนอเรื่องที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอโอนกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิมให้นายกรัฐมนตรี พิจารณา และในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 1 ธ.ค. 63 และหนังสือลงวันที่ 5 มี.ค. 64 ถึงนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาใจความทำนองเดียวกันกับหนังสือ ลงวันที่ 26 ส.ค. 63 เพื่อให้พิจารณาเรื่องที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดเดิม
.
กรณีจึงถือว่าปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพล.ต.ท.สุรเชษฐ์
.
ส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรี นั้น เมื่อได้รับหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 63 แล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นดังกล่าวของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องพิจารณาเรื่องของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้า ท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62 แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคำสั่งว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีความจำเป็นหรือไม่มีความจำเป็นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) จึงถือว่า นายกรัฐมนตรี ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ด้วย
.
แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฯปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 5 ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 มี.ค. 64 ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 เห็นชอบตามข้อเสนอของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62
.
อีกทั้งต่อมา พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้โอนกลับไปรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงหมดสิ้นไป ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้นายกรัฐมนตรี ไปดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมได้อีกตามนัยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
.
ส่วนนายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการไม่พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62 ใหม่ตามหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 63 และเป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น
.
เห็นว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 58 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62 ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามข้อ 5 และให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 58 เป็นคำสั่งที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
.
ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามคำนิยามของมาตรา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรี จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาใหม่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามนัยมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาใหม่ตามหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 64 และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศาลปกครองกลาง #บิ๊กตู่ #สุรเชษฐ์หักพาล #คำสั่งย้าย

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

เด็กชาติพัฒนากล้า! ยืนยันพรรคอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากรายการ ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ ถามถึงจุดยืนของแต่ละพรรค ว่าอยู่ซ้ายขวาหรือตรงกลาง โดยในช่วงท้ายรายการ ได้สอบถาม นาย แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม อดีตนักข่าวภาคสนาม ผู้เสนอตัวผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต บางซื่อ...
- Advertisement -

ฟังจากปาก!!’อุ๊งอิ๊ง’เพื่อไทย-ก้าวไกลยังจับมือกันได้หรือไม่??ลั่นขอใช้ความจริงใจหมัดเด็ดมัดใจประชาชน

วันนี้(28 ม.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)​ และแกนนำพรรค ลงพื้นที่ลานเทศบาลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยน.ส.แพทองธาร ระบุว่า ชาวหนองคายให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมสตลอด มาถึงก็อุ่นใจแล้ววันนี้พลังงานตนเต็มที่ ส่วนหมัดเด็ดของตนมีแต่นโยบายและความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังประชาชนขอใช้ความจริงใจเป็นหมัดเด็ด.ส่วนการรวมพรรคระหว่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.)...

‘ณัฐวุฒิ’ออกโรงแล้ว!!ขอพูดบ้างความจริงอีกมุม เบื้องหลังจุดแยกทาง’จตุพร-แกนนำนปช.’

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคลิปวิดิโอความยาว 9.18 นาที หัวข้อ"จุดแยกทางแกนนำนปช. ความจริงอีกมุมหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนรอบด้าน" ระบุช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ออกจากคุกลางปี 2561 เราก็มีการพบปะ ประชุมกันตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารภช่วงที่สังสรรค์กับพี่น้องนปช.จำนวนหนึ่ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยว่า...

‘ยูเนสโก’จ่อขึ้นทะเบียน!!’ประเพณีสงกรานต์’ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(28 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New...

Related News

เด็กชาติพัฒนากล้า! ยืนยันพรรคอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากรายการ ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ ถามถึงจุดยืนของแต่ละพรรค ว่าอยู่ซ้ายขวาหรือตรงกลาง โดยในช่วงท้ายรายการ ได้สอบถาม นาย แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม อดีตนักข่าวภาคสนาม ผู้เสนอตัวผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต บางซื่อ...

ฟังจากปาก!!’อุ๊งอิ๊ง’เพื่อไทย-ก้าวไกลยังจับมือกันได้หรือไม่??ลั่นขอใช้ความจริงใจหมัดเด็ดมัดใจประชาชน

วันนี้(28 ม.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)​ และแกนนำพรรค ลงพื้นที่ลานเทศบาลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยน.ส.แพทองธาร ระบุว่า ชาวหนองคายให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมสตลอด มาถึงก็อุ่นใจแล้ววันนี้พลังงานตนเต็มที่ ส่วนหมัดเด็ดของตนมีแต่นโยบายและความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังประชาชนขอใช้ความจริงใจเป็นหมัดเด็ด.ส่วนการรวมพรรคระหว่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.)...

‘ณัฐวุฒิ’ออกโรงแล้ว!!ขอพูดบ้างความจริงอีกมุม เบื้องหลังจุดแยกทาง’จตุพร-แกนนำนปช.’

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคลิปวิดิโอความยาว 9.18 นาที หัวข้อ"จุดแยกทางแกนนำนปช. ความจริงอีกมุมหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนรอบด้าน" ระบุช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ออกจากคุกลางปี 2561 เราก็มีการพบปะ ประชุมกันตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารภช่วงที่สังสรรค์กับพี่น้องนปช.จำนวนหนึ่ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยว่า...

‘ยูเนสโก’จ่อขึ้นทะเบียน!!’ประเพณีสงกรานต์’ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(28 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New...

‘สมคิด’ชี้ผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด’คนตัวเล็ก’ลำบากที่สุด!!แนะหาวิธีเยียวยาหลังการค้ายังติดชะงัก

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า “โควิดทำให้ทุกประเทศมีปัญหา ซึ่งคนลำบากที่สุดคือคนตัวเล็ก การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยา” สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนตัวเล็ก หากโรคระบาดยังอยู่กับคนไทยอีก 3 ปี จนทำให้คนเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยาคนตัวเล็ก.

‘กรณ์’ประกาศรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่!!หารายได้ใหม่5 ล้านล้านเข้าประเทศ ลั่นไม่เอาเงินคนทำงานมาแจกคนจน

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า หารายได้ใหม่ 5 ล้านล้านบาทให้ประเทศไทย! เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เราไม่อาจแก้ปัญหาแบบเดิม เราเบื่อกับนโยบายแจกเงินจากภาษีประชาชน นโยบายเศรษฐกิจของ พรรคชาติพัฒนากล้า - ChartpattanaKLA Party เราเจาะลึกถึงการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้าประเทศ...

‘สนธิรัตน์’แนะเร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนกุญแจสำคัญ!!ยกระดับรายได้-ลดรายจ่ายประชาชน

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โดยระบุว่า “เร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน ยกระดับรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน” โรงไฟฟ้าชุมชนมีความเดินหน้าโครงการที่เร็วขึ้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตีตกเรื่องข้อกล่าวหา ในเรื่องพิจารณาการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา.คุณสนธิรัตน์ ในฐานะเป็นคนผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น มีความเห็นว่าประโยชน์ของโครงการที่จะตกอยู่กับประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก มุ่งหวังว่าให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการโดยเร็ว โรงไฟฟ้าชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน เป็นนโยบายที่นำศักยภาพของชุมชนมาเป็นกุญแจสำคัญ...

‘ชัชชาติ’ร่อนจดหมาย!!จังหวัดข้างเคียงเร่งคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นพิษ หลังพบสถานการณ์ PM2.5 ยังอ่วม

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า จากการพยากรณ์ในวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ มีค่าฝุ่นสูงขึ้น เนื่องจากอากาศที่กดลงและมีลมต่ำ แต่คาดว่าในวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ สถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย ขณะที่กทม. มีมาตรการเร่งกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นว่ามีการเผาชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการส่งจดหมายถึงจังหวัดข้างเคียง...

‘ศุภชัย’เตือน’ก้าวไกล’ค้านย้าย’หมอสุภัทร’ระวังผิด ม.185!!แฉเคลื่อนไหวสอดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย’น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า’

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีพรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการการโยกย้าย หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระบุว่า "น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าและเรื่องที่พึงระวัง".การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำเป็นเรื่องปกติของระบบราชการ  คนมีความรู้ความสามารถรับราชการอยู่ที่เดิมพัฒนาหน่วยงานให้บริการดี การโยกย้ายคนเก่งแบบที่ว่าไปช่วยพัฒนาที่อื่นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทัดเทียมกับเขาบ้าง คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าราชการท่านนั้นจะคิดว่าเก้าอี้หรือตำแหน่งนี้จะเป็นของตนตลอดชั่วกัลป์ เพราะการโยกย้ายข้าราชการ  ผู้บังคับบัญชาย่อมยึดหลักกฎหมายและระเบียบต่างๆ ดูความเหมาะสมและยึดประโยชน์ประชาชน.ล่าสุด พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการย้ายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ...

‘สมคิด’ให้สัญญา!!มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียม สานความฝันเพื่ออนาคตอันสดใสแบบที่ปรารถนา

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ระบุว่า “สร้างโอกาส” ให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือเป็นใครก็ตาม เขาต้องได้รับ “โอกาส” อย่างเท่าเทียมกัน ดร.สมคิด ได้ให้คำสัญญา แทนคำขวัญวันเด็ก...

‘จุรินทร์’ประกาศประวัติศาสตร์ไทย-อียู!!นับหนึ่ง FTA ดันไทยแต้มต่อทางการค้าได้เปรียบคู่แข่ง 27 ประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ แถลงผลการหารือทวิภาคีกับนายวัลดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า หรือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของสหภาพยุโรป ในช่วงเย็นวันที่ 25 ม.ค.66 ตามเวลาท้องถิ่น ที่ Le Berlaymont กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระบุว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยกับสหภาพยุโรป ที่ได้มีการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป.นายจุรินทร์...

‘จาตุรนต์’สะเทือนใจ!!’แบม-ตะวัน’เตือนปล่อยไว้สภาพนี้ความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้ จี้ 3 ข้อเรียกร้อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ผมเคยร่วมกับเพื่อนๆเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีความมั่นคงที่ไม่ได้รับการประกันตัวมาบ้างและเคยแสดงความเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้มาแล้ว โดยหวังว่าจะเกิดความยุติธรรมแก่เยาวชนและไม่ทำให้สังคมอยู่ในสภาพขัดแย้งบานปลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผมและเพื่อนๆเคยเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อน.ต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สะเทือนใจคือการที่น้องนักศึกษา 2 คนได้แก่น้องแบมกับตะวัน ถอนประกันตัวเองและอดอาหารประท้วงการที่ศาลถอนประกันเพื่อนอีก 2 คน และมีข้อเสนอ 3 ข้อ.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรีบเข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยให้เยาวชนทั้งสองคน อยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้ว ความสูญเสียของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ แล้วในที่สุด จะมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่อาจหาคำตอบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรมได้อีกต่อไป ซึ่งผมมีความเห็นต่อข้อเรียกร้อง 3...

‘วิษณุ’ชี้’ทักษิณ’กลับไทยไม่มีใครห้ามอยู่ที่เจ้าตัว กระบวนการยุติธรรมรออยู่!!รับส่วนตัวอยากให้กลับ

วานนี้(26 ม.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีมีฝ่ายการเมืองเสนอนิรโทษกรรมว่า ยังไม่เห็นกระแสดังกล่าว เห็นเพียงแต่นำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์มานั้งนานแล้ว รวมถึงนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ออกมาพูด ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนื่องจากเหลือเวลาน้อย โดยตนได้มีการพูดคุยกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ก็จะปิดสมัยการประชุมสภา พร้อมกับมองว่าทำกฎหมายเก่าให้แล้วเสร็จดีที่สุด.นายวิษณุมองว่า การพูดถึงการนิรโทษกรรมใกล้ช่วงเลือกตั้ง...

‘ชัชชาติ’เตือนคนกรุง!!26 ม.ค. ค่าฝุ่นกทม.พุ่ง แนะประชาชนเตรียมรับมือ พร้อมวางแผนการเดินทาง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อหารือความร่วมมือ รวมทั้งสรุปสถานการณ์ การคาดการณ์ และการยกระดับมาตรการช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาชัดเจน คือ การเผาในที่โล่ง...

‘ทักษิณ’ยกคำนักปราชญ์สวน!!’บิ๊กตู่’แค่สะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูด

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว Thaksin Shinawatra โดยแชร์ภาพข่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ตอบคำถามสื่อถึงนายทักษิณ โดยระบุว่า “อย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบ”.นายทักษิณ เขียนแคปชั่นว่า "นักปราชญ์พูดไว้ว่า คนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้น ผมเพียงสะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูด เพื่อให้ท่านได้รับรู้".
- Advertisement -