- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ศาลปกครองยกฟ้อง!คดี'บิ๊กตู่'ย้าย'บิ๊กโจ๊ก'ชี้คำสั่งคสช.ไม่ใช่ทางปกครอง

ศาลปกครองยกฟ้อง!คดี’บิ๊กตู่’ย้าย’บิ๊กโจ๊ก’ชี้คำสั่งคสช.ไม่ใช่ทางปกครอง

วานนี้(20 ส.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งโอนย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ จากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
.
ทั้งนี้เมื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกฯ ขอให้ทบทวนคำสั่งโอนย้าย นายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดิม โดยศาลปกครองกลาง เห็นว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) เป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
.
ซึ่งงานในหน้าที่ราชการของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เมื่อครั้งขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีลักษณะงานเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง แต่งานในหน้าที่ราชการของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) มีเพียงเล็กน้อย ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เมื่อเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
.
ตลอดจนในขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการปฏิรูปราชการแผ่นดินแล้วกำหนดตำแหน่งหน้าที่อื่นให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใด อีกทั้งขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ รับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือในขณะที่พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไม่ได้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา
.
จึงเห็นว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62 การที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ 26 ส.ค. 63 เสนอเรื่องที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอโอนกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิมให้นายกรัฐมนตรี พิจารณา และในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 1 ธ.ค. 63 และหนังสือลงวันที่ 5 มี.ค. 64 ถึงนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาใจความทำนองเดียวกันกับหนังสือ ลงวันที่ 26 ส.ค. 63 เพื่อให้พิจารณาเรื่องที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดเดิม
.
กรณีจึงถือว่าปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพล.ต.ท.สุรเชษฐ์
.
ส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรี นั้น เมื่อได้รับหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 63 แล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นดังกล่าวของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องพิจารณาเรื่องของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้า ท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62 แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคำสั่งว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีความจำเป็นหรือไม่มีความจำเป็นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) จึงถือว่า นายกรัฐมนตรี ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ด้วย
.
แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฯปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 5 ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 มี.ค. 64 ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 เห็นชอบตามข้อเสนอของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามข้อ 1 วรรคห้า ของบัญชีห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62
.
อีกทั้งต่อมา พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้โอนกลับไปรับราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงหมดสิ้นไป ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้นายกรัฐมนตรี ไปดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมได้อีกตามนัยมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
.
ส่วนนายกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการไม่พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62 ใหม่ตามหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 63 และเป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น
.
เห็นว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 58 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62 ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามข้อ 5 และให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค. 58 เป็นคำสั่งที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
.
ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามคำนิยามของมาตรา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรี จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาใหม่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามนัยมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาใหม่ตามหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ลงวันที่ 20 ส.ค. 64 และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #ศาลปกครองกลาง #บิ๊กตู่ #สุรเชษฐ์หักพาล #คำสั่งย้าย

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ😅😅😅 #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...
- Advertisement -

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

Related News

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ😅😅😅 #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...

‘สส.โตโต้’ งง ทำไมถูกตรวจสอบเสียเอง ‘ก้าวไกล’ เป็นรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้านกันแน่

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. เขตพระโขนง-บางนา พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ตอนนี้กำลัง งง ว่า ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาลกันแน่ ทำไมดูจะเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบซะเอง งง ไปหมด ก่อนหน้านี้...

สุริยพงศ์ แนะ คนรุ่นใหม่ “ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน”

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ “ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนตัวเองก่อน”            เรามักได้ยินผู้นำองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นแสดงวิสัยทัศน์...
- Advertisement -