สมาคมคนพิการทุกประเภท ไม่ทน!!ออกแถลงการณ์ประณาม’นารา’ดูหมิ่นเหยียดหยาม จี้ขอโทษโดยไร้เงื่อนไข

0
246

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง “ข้อเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แคมเปญ #LAZADA 5.5” โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสาธารณะ เรื่อง คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แคมเปญ LAZADA 5.5 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท อินเตอร์เซคท์ ดีไซน์ แฟคทอรี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท LAZADA ให้เป็นผู้ประสานงานและติดต่อจัดทำคลิปโปรโมทแคมเปญ
.
หนึ่งในคลิปที่ได้เผยแพร่ออกไปผ่านทางบัญชี Tik Tok “นาราเครปกะเทย” ได้นำเอาตัวแสดงแต่งชุดไทยนั่งอยู่บนรถเข็นในลักษณะล้อเลียนให้เกิดความอับอายต่อสภาพร่างกายของบุคคล (Body shaming) อีกทั้งยังมีคลิปซึ่ง “นาราเครปกะเทย” กล่าวพาดพิงถึง
คนพิการว่า “คนที่ชีวิตติดลบจริงๆ คือคนที่พิการทำมาหากินไม่ได้” ซึ่งการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการ ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ด้อยค่า ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ คุณค่าความเป็นมนุษย์ (Dehumanization) ขัดกับหลักการทำธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) รวมทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 27 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอีกด้วย
.
ในฐานะกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินค้า เห็นว่ากระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่สมควรที่นำสภาพความพิการมาแสดงออกตามพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้น เราขอตำหนิการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ปรากฏในคลิปทั้งสองข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดง
พรีเซนเตอร์ บริษัทเอเจนซี่ และบริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่ควรตรวจสอบเนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและตระหนักถึงสังคมในภาพรวม
.
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์การสมาชิกและเครือข่ายคนพิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของคนพิการ มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการทำธุรกิจที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ดังนั้น ใคร่ขอเรียกร้องให้พรีเซนเตอร์โฆษณา บริษัทเอเจนซี่และบริษัทผู้ว่าจ้างข้างต้น แสดงความรับผิดชอบด้วยการแถลงการณ์ขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวต่อกลุ่มคนที่ถูกพาดพิงอย่างเป็นทางการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึงกำหนดนโยบายการทำธุรกิจที่ไม่เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายคนพิการและภาคประชาสังคม
.
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พร้อมลงชื่อแนบท้าย ดังนี้

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ,สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ,สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย),สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย,นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ที่ปรึกษาสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ,นายวรกร ไหลหรั่ง อนุกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบครัวเด็กพิการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ,ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Accessibility Is Freedom,สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ,มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ,มูลนิธิผู้นำคนพิการไทย,สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน เครือข่ายติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (CRPD Movement),กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ใช้สินค้า,สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #สมาคมสภาคนพิการ #แบนลาซาด้า #นาราเครปกะเทย #อนิวัตประทุมถิ่น #LAZADA