‘สร้างอนาคตไทย’ประกาศนโยบายล้างบาง!!ยาเสพติดเห็นผลใน 1 ปี เปิดตัวเครือข่าย’คลังสมองอนาคตชาติ’

0
179

วานนี้(19 ต.ค.) พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย 3 รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายสันติ กีระนันทน์ นายกำพล ปัญญาโกเมศ และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้จัดประชุมว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของพรรคในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อระดมสมองแนวคิดการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ที่จะนำมากำหนดเป็นนโยบายเชิงพื้นที่และนโยบายภาพรวมของพรรคต่อไป
.
นายสันติ กล่าวว่าการประชุมในวันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยได้ประกาศนโยบายที่สำคัญมาก คือ นโยบาย “ล้างบางยาเสพติด” โดยกำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดำเนินการสองด้านไปพร้อมกัน ประกอบด้วยการปราบปรามผู้ค้ายา กับ การดูแลผู้ติดยาในฐานะผู้ป่วย โดยในส่วนของผู้ค้ายานั้นเป็นที่ทราบว่าเกี่ยวพันกับหลายมิติ ทั้งผู้มีอิทธิพล คนมีสี ปัญหาต่อเนื่องไปถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้นต้องให้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายร่วมกันจัดการเรื่องนี้ ส่วนอีกด้านคือการดูแลผู้ติดยาในฐานะผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมามีการวิพากวิจารณ์เรื่องการรักษาดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นพรรคสร้างอนาคตไทยจึงเสนอแนวทางว่า จะต้องมีศูนย์บำบัดผู้ติดยาเบื้องต้นในทุกอำเภอ และมีสถานรักษาผู้ติดยาขั้นรุนแรงในทุกจังหวัด


“ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดวันนี้ มีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับหลายมิติ จึงต้องใช้เครื่องมือในการแก้ไขทั้งด้านนิติบัญญัติ ด้านการบริหาร รวมทั้งด้านกระบวนการยุติธรรม โดยหากพรรคสร้างอนาคตไทยเข้าไปมีส่วนบริหารประเทศจะทำเรื่องนี้ให้เห็นผลภายใน 1 ปี และประเทศไทยจะหมดปัญหาเรื่องยาเสพติดภายใน 4 ปี” นายสันติ กล่าว
.
ด้านนายกำพล กล่าวว่า ความจริงปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ยาเสพติดรุนแรงขึ้น เพราะเมื่อคนทำมาหากินลำบากก็เกิดความเครียดขาดสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นหากเราสามารถทำให้เศรษฐกิจดีก็จะช่วยลดปัญหายาเสพติดลงได้ด้วยเช่นกัน สำหรับภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับต่ำกว่าภาคอื่น จึงต้องดึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาสร้างประโยชน์และเชื่อมโยงกันในทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยว ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม สุดท้ายต้องกระจายรายได้ที่เกิดขึ้นให้เข้าถึงชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก
.
“เศรษฐกิจภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 60 เปอร์เซ็นต์ ภาคเกษตร 30 เปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรม 10 เปอร์เซ็นต์ เราจึงต้องกระจายรายได้การท่องเที่ยวให้กว้างที่สุดไปในทุกพื้นที่ชุมชน พร้อมกับยกระดับรายได้ภาคเกษตรให้เป็นเกษตรพาณิชย์ การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น”นายกำพล กล่าว
.
ด้านนายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ได้ตกผลึกนโยบายสำคัญมากอย่างหนึ่ง คือ พรรคสร้างอนาคตไทยจะก่อตั้ง “คลังสมองอนาคตชาติ” โดยเป็นการระดมเครือข่ายคนเก่งทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพจากภาคประชาชนทั่วประเทศ มาร่วมกันคิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้พรรคสร้างอนาคตไทยเป็นพรรคการเมืองที่กำหนดนโยบายจากความคิดและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งยังต้องการให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลทางการปฏิบัติและสัมฤทธิ์
ผลอย่างแท้จริง
.
“เครือข่ายคลังสมองอนาคตชาติ เป็นเหมือน Think Tanks ประเทศ ที่เปิดให้คนเก่งจากภาคประชาชนมาร่วมกันช่วยคิดช่วยกันทำและติดตามนโยบายการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศ ซึ่งสิ่งที่คิดขึ้นไม่จำเป็นว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเป็นเจ้าของ แต่หากพรรคใดให้ว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปดำเนินการได้ คลังสมองอนาคตชาติจะเริ่มขึ้นที่แรกในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแกนนำ หลังจากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป”นายนิพิฏฐ์ กล่าว
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #นิพิฏฐ์อินทรสมบัติ #สร้างอนาคตไทย #สันติกีระนันทน์ #นิพิฏฐ์อินทรสมบัติ #ทีมสมคิด