- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'สร้างอนาคตไทย'แท็กทีม!!วิเคราะห์งบปี66 พบ 8 ช่องสุ่มเสี่ยงไม่โปร่งใส เรียกร้องสภาฯพิจารณารอบคอบ

‘สร้างอนาคตไทย’แท็กทีม!!วิเคราะห์งบปี66 พบ 8 ช่องสุ่มเสี่ยงไม่โปร่งใส เรียกร้องสภาฯพิจารณารอบคอบ

พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และนายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการนโยบาย ได้ร่วมแถลงข่าวกรณีร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่จะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่  31 พ.ค.- 2 มิ.ย. นี้ โดยได้ชี้จุดบกพร่องของร่างฯ ดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการประเทศอย่างร้ายแรง
.
นายอุตตม กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทยได้ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ด้วยความเป็นห่วงมาโดยตลอด  และพบว่ารายละเอียดในร่างดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
.
“พรรคสร้างอนาคตไทย ได้ส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2566 อย่างละเอียดคอบเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เช่นเดียวกับวันนี้ที่เราต้องการชี้ให้เห็นว่าร่างฯ ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมอย่างไร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศต่อไป”
.
ด้านนายสันติ กล่าวว่า รายละเอียดร่างงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น 3.185 ล้านล้านบาท มีข้อสังเกตที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม 8 ประการ ประกอบด้วย

1.การจัดทำงบประมาณ 2566 ใช้สมมติฐานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน เช่น การประมาณการณ์จัดเก็บรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ อาจไม่เป็นไปตามที่คาด โดยจากตัวเลขการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย ตัวอย่างปี 2563 ตั้งเป้า 2,864,562 ล้านบาท เก็บได้ 2,388,274ล้านบาท ปี 2664 ตั้งเป้า 2,829,228 ล้านบาท เก็บได้ 2,372,551 ล้านบาท ปี 2565 (5 เดือนแรก) ตั้งเป้า  1,095,092 ล้านบาท เก็บได้  917,857 ล้านบาท
.
นอกจากนี้ การวางแผนงบประมาณ 2566 ยังใช้ฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยมาประกอบ เช่น การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้ตัวเลขร้อยละ 3.5-4.5 (2565) และ 3.2-4.2 (2566) แต่ล่าสุดหน่วยงานสภาพัฒน์คาดการณ์เศรษฐกิจปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.5-3.5 เท่านั้น
.
อีกทั้ง ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อก็ไม่เป็นปัจจุบัน กล่าวคือ ใช้ตัวเลขการขยายตัวที่ 1.5-2.5 (2565) และ 0.5-1.5 (2566) ทั้งที่สถานการณ์จริงวันนี้การขยายตัวของเงินเฟ้อขยับขึ้นตั้งแต่ ธ.ค. 2564 เป็น 2.17 ตามด้วย 3.23 ในเดือน ม.ค. 2565 และ 5.28 ในไตรมาสแรกของปีนี้
.
นายสันติ ระบุว่า การตั้งสมุติฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยมาประกอบการจัดทำงบประมาณ จะส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินในอนาคตมีอุปสรรค และไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรืออาจจะนำไปสู่การกู้ยืมและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังในอนาคต

  1. โครงสร้างงบประมาณ เมื่อพิจารณาจะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่ควรปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
    3.งบประมาณส่วนใหญ่ของแต่ละกระทรวง เป็นงบบุคลากร ยกตัวอย่างกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูง เช่น กระทรวงศึกษาธิการมีงบประมาณบุคลากรถึงร้อยละ 62 กระทรวงกลาโหมสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 และกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังติดหล่มงบประมาณด้านบุคลากรที่สูงมาก

4.รายจ่ายด้านการลงทุนอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเพียงร้อยละ 21.8 อีกทั้งเมื่อดูรายละเอียดพบว่าเป็นงบลงทุนแท้จริงเพียงร้อยละ 15.46 เท่านั้น  เนื่องจากงบส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลต่อการลงทุนอย่างแท้จริง เช่น งบจัดจ้างที่ปรึกษา และการลงทุนอื่นๆ เป็นต้น

5.งบประมาณใช้จ่ายร้อยละ 35.26 ถูกจัดสรรในหมวดงบอุดหนุน โดยเมื่อพิจารณางบประมาณแยกตามลักษณะงานที่อยู่ในแต่ละกระทรวง  อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งการซ่อนค่าใช้จ่ายไว้ในงบอุดหนุนดังกล่าว ทำให้ยากต่อกระบวนการตรวจสอบ

  1. งบกลางที่ตั้งไว้สูงถึง 5.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.54 เป็นวงเงินที่สูงที่สุดของวงเงินงบประมาณทั้งหมด แต่เมื่อลงในรายละเอียดกลับพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มีไว้เพื่อใช้จ่ายด้านการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ที่กำหนดวงเงินไว้เพียง 9.2 หมื่นล้าน แต่งบประมาณส่วนใหญ่ถึง 3.22 แสนล้านบาทกลับเป็นเบี้ยหวัด เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

7.งบบูรณาการ 218,477 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.86 ของงบประมาณทั้งหมด ที่ผ่านมามีข้อซักถามถึงความไม่เหมาะสมโดยตลอด เนื่องจากไม่มีการวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจนของเนื้องานแต่ละโครงการที่ดำเนินการไป ทำให้การทำงานแบบบูรณาการกลายเป็นเพียงรูปแบบ เหมือนเอางบฯมาซุกไว้ในแต่ละกระทรวงเพื่อนำไปใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพ

8.งบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ยังไม่ถูกจำกัดแม้วันนี้ประเทศต้องการงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยสูงถึงเกือบ 6 หมื่นล้านบาท และยังพบว่ามีแผนการจัดซื้อในระยะยาวอีกจำนวนมาก หรือประมาณ 4.5 แสนล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี
.
นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า หลังจากที่พรรคได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในภาคอีสาน เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่เรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐบาล เนื่องจากหมดความหวังต่อการบริหารประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นต่อกรณีที่ฝ่านค้านส่งสัญญานในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้น พรรคสร้างอนาคตไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #อุตตมสาวนายน #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #ทีมสมคิด พรบงบ2566

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...
- Advertisement -

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

Related News

ด้อมส้มแทบขาดใจ ‘ผศ.ดร.อานนท์’ ชำแหละใครได้ประโยชน์จากนิรโทษฯของ ‘คณะก้าวหน้า-ก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขียนบทความบนเฟซบุ๊กเรื่อง “ธนาธร คณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมทางการเมือง” มีเนื้อหาว่า พรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช...

ทัวร์ลงสาวจีนดิสเครดิตไทย! ทำคอนเทนต์นุ่งสั้นเดินเที่ยวซอยนานา พร้อมย้ำว่า อันตรายมาก ห้ามผู้หญิงมาคนเดียว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 "เพจลุยจีน" โพสต์แฉพฤติกรรม ของ TikToker "สาวจีน" ซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานา ซึ่งโพสต์คลิปเมื่อ 5 ธ.ค.2566 พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรง ว่า "ฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะ เพราะอันตรายมากๆ เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนแบบไหน" ทั้งนี้...

เทสดีสุดๆ ‘เศรษฐา’ นัดเจอทีมงานเทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก Tomorrowland หวังจัดในไทย 10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความว่า “แฟน ๆ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland มั๊ยครับ เมื่อคืนมีนัดทานข้าวกับทีมงาน เรารอไปสนุกกับเทศกาลระดับโลกพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่แค่ปีเดียว แต่อาจจะถึง 10 ปีเต็มเลย”วิกิพีเดีย ระบุว่า เทศกาลทูมอร์โรว์แลนด์...

‘พิธา’ เกาะกระแสตีกิน! บุกค่าย YG ร่วมแสดงความยินดี BLACKPINK ต่อสัญญา ปลื้มมีเด็กไทยได้เดบิวต์ถึง 3 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะถ่ายภาพคู่กับ ยาง มินซอก (Yang Min-seok) ผู้บริหารของค่ายวายจี โดยระบุว่า “มาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment...

นักเศรษฐศาสตร์ มธ. เห็นต่าง การเเจกเงินดิจิทัลเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ใช้แอปเป๋าตังต่อเป็นประโยชน์ แนะรัฐหาวิธีให้เงินหมุนหลายรอบ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 จากรายการ 'ถลกข่าว ถลกปัญหา' ทาง THE STATES TIMES เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ได้พูดคุยกับ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย 'ดิจิทัลวอลเล็ต' ดีจริงหรือไหม?...

“พริษฐ์” ชี้สัญญาณเตือนภัย คะแนนทดสอบ PISA 2022 เด็กไทย ลดลงต่ำสุดรอบ 20 ปี ลั่น ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะปรับหลักสูตรใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจ พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ถึงเรื่องคะแนนทำสอบ PISA 2022 ของเด็กไทย ความว่า...

ร่วมไว้อาลัย ‘ณัฐภาณุ นพคุณ’ รองโฆษกกระทรวงต่างประเทศ อดีตรองโฆษก ศบค.ภาคภาษาอังกฤษ หลังเสียชีวิตเเพราะอาการป่วยมานาน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2566 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอดีต โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อาลัยต่อการจากไปของ นายณัฐภาณุ นพคุณ หรือ รองฯ นิ้ง รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ...

‘ท่านอ้น’ ถึงประเทศไทยวันนี้ ทำภารกิจวันพ่อ กลับไทยครั้ง 2 ในรอบปี พำนัก 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 หลังจากที่ “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสคนที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเดินทางกลับแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทย...

‘วิโรจน์’ เดือด เหน็บหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์ แนะแก้ค้าบริการเด็ก-จีนเทา-ติดสินบน หวั่น กลายเป็นฮับมาเฟียโลก

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แชร์ข่าว พร้อมทวิตข้อความผ่าน x กรณีสื่อเยอรมันตีแผ่กระบวนการค้ามนุษย์ไทย ที่ผู้ต้องหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ว่า “1) ค้าบริการเด็ก 3)...

‘แก้วสรร’ หวดแรง! Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก กรุณาอย่าฟุ้งซ่านลามปามวัฒนธรรมของผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ ที่จะสาดน้ำทั้งเดือน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ ออกบทความในรูปถาม- ตอบ เรื่อง Soft Power ไม่ใช่ ศัลยกรรมพลาสติก มีเนื้อหาว่า ถาม Soft Power คืออะไรครับ...

ทำไมไม่เคยพูดถึงสุราคนไทย!? ‘ช่อ พรรณิการ์’ หวังเพื่อไทยคงจุดยืนโหวต ‘สุราก้าวหน้า’ เปิดช่องทางรายย่อยเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมวงเสวนาภายในงาน “ก้าวไปกับคนรักเหล้าเบียร์ ครั้งที่ 1” ที่จัดร่วมกันโดยสมาคมสุราท้องถิ่นไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ และบริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีการพูดคุยถึงอนาคตอุตสาหกรรมสุราของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...
- Advertisement -