- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ส.ส.เต้'ส่องานเข้า!!นักกฎหมาย เตือนกิจกรรมว่ายข้ามเจ้าพระยา เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

‘ส.ส.เต้’ส่องานเข้า!!นักกฎหมาย เตือนกิจกรรมว่ายข้ามเจ้าพระยา เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

จากกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ประกาศเตรียมตัวจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยตัวเปล่า กางเกงในว่ายตัวเดียวในวันที่ 8 พ.ย.65 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น
.
ล่าสุดดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม หรือ”ดร.ณัฎฐ์”ปรมาจารย์กฎหมายมหาชนและผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญคนดัง ให้ความเห็นกรณี ส.ส.เต้ เตรียมทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงกฎเหล็กกติกาเลือกตั้ง ส.ส.180 ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. สามารถกระทำได้หรือไม่ ว่า การทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงที่ผ่านมาโครงการ “One Man and The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้” เพื่อระดมทุนหาเงินสนับสนุน 2 โรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวของ “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ดารานักแสดง กับเตรียมฟิตร่างกิจกรรมว่ายน้ำ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ของ ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ฯ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภายนำ้ท่วม นั้น มีความแตกต่างกัน คือ “โตโน่” ภาคินฯไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองใดๆ และไม่ได้เล็งเห็นผลให้คนได้รับประโยชน์ทางการเมืองใดๆ ทั้งไม่เป็น
.
กรณีผู้ซึ่งจะประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 5 (เพิ่มเติม ข้อ 18/1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หากได้เทียบเคียงกับ ส.ส.เต้ มงคลกิตต์ฯ นั้น เป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ ได้ประกาศเสนอตัวแก่ประชาชนทั่วไป เป็นซึ่งกรณีประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ กกต.ฯ ข้อ 18/1
.
จึงอยู่ในเกณฑ์ข้อบังคับของ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. คือ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำกับควบคุมโดย กกต.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 224 ,225 และตามกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 73 เป็นบทบัญญัติเด็ดขาด เป็นบทบังคับ กกต.ไม่อาจใช้ดุลพินิจอนุมัติหรืออนุญาตได้ เพราะเป็นบทบัญญัติห้ามเด็ดขาด หากบุคคลใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 158,159 มีโทษทางอาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมือง 20 ปี หากเป็น กก.บห.พรรคการเมือง เป็นผู้กระทำผิดเอง ตามกฎหมายพรรคการเมืองมีโทษยุบพรรค
.
ส่วนตัวมองว่า การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุอุทกภัยต่างๆนั้น ประชาชนเดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและ ส.ส.ต้องเข้าใจไปดูแลให้ทั่วถึง โดยปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ปลดล็อกให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น กทม. ,เมืองพัทยา,อบจ.,เทศบาล.,อบต. สามารถนำงบประมาณท้องถิ่นไปช่วยเหลือประชาชนได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะประชาชนได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาได้โดยพลัน ส่วนนักการเมืองระดับชาติ ส.ส. มาจากตัวแทนภาคประชาชน มีหน้าที่หลัก คือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเป็นปากเป็นเสียงแทน
.
ส่วนที่สื่อมวลชนถาม จะขยายเนื้อหาข้อกฎหมายให้ประชาชนผู้สนใจการเมือง คอการเมือง และแฟนคลับแต่ละฝ่าย ให้เข้าใจถึงกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่เขียนไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เชื่อว่า ผู้ปฎิบัติหรือนักการเมืองย่อมสับสนว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ ดังนี้
.
(1)มาตรา 68(1) กำหนดกรอบเวลา 180 วันนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ถึงก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. แต่มีข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 68(2) กรณียุบสภาให้นับแต่วันที่ยุบสภา ยุบสภาวันไหนให้นับวันนั้นถึงก่อนวันเลือกตั้ง ปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่า จะยุบสภาหรือไม่

(2)กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ห้ามผู้สมัคร แต่ในระเบียบ กกต.ห้ามถึงผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งด้วยใน มาตรา 73 ห้ามจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะ”โดยตรง”หรือ”โดยอ้อม”แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
.
ผลทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง ตามมาตรา 73 นอกจากมีโทษทางอาญาและตัดสิทธิทางการเมือง 20 ปี แล้ว กกต.ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 225 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง อาจแจกใบส้ม ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี ตาม มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 224(4) ได้ คำสั่ง กกต.เป็นที่สุด ตามมาตรา 225 วรรคสอง ตัวอย่าง กรณีนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 8 เชียงใหม่ แม้ชนะในคดีแล้วไม่สามารถกลับมาเป็น ส.ส.ได้ เพราะ รัฐธรรมนูญให้อำนาจ กกต.ใช้อำนาจกึ่งตุลาการ เสร็จเด็ดขาดในองค์กร ทั้ง หากพบว่าผู้สมัครฯ ทุจริตการเลือกตั้งชัดแจ้ง ตามมาตรา 73 กกต.แจกใบแดง หรือใบดำ ตามพฤติการณ์ร้ายแรงแห่งคดี
.
ตามมาตรา 73(2) คำว่า “โดยตรง” หมายความถึง บริจาคด้วยตนเอง ส่วนคำว่า “ทางอ้อม “หมายความว่า ไม่ได้บริจาคเอง แต่มีพฤติการณ์หรือการกระทำ ส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นเหตุจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันบริจาค ซึ่งกฎหมายบังคับเด็ดขาดว่า บริจาคให้แก่สาธารณกุศลหรือสถาบันใดๆ ไม่ได้ จะบริจาคเอง หรือรู้เห็นเป็นใจ สนับสนุนให้บริจาคก็ตาม เข้าใจง่ายๆ คือ ให้คนอื่นบริจาคแทน แต่ตนเองได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมทางการเมือง ตัวอย่างเช่น สร้างคะแนนนิยม เพื่อเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นหรือพรรคการเมืองอื่น กฎหมายจึงห้ามเด็ดขาดทั้งโดยตรงและทางอ้อม เป็นต้น
.
ส่วน กรณี ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ ฯ ใช้เทคนิคหรือช่องว่างกฎหมาย คือ ให้ประชาชนบริจาคให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี หรือกู้ภัยต่างๆ หรือองค์กรอื่นใด โดยให้ผู้บริจาคโอนเงินบริจาคโอนตรงให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยกู้ภัย เป็นต้น โดยเทียบเคียงกับ ส.ส.ไปเป็นประธานงานกฐิน แต่ไม่ได้บริจาค เห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผผู้แทนราษฏร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 5 (18/1) และแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ
.
ที่ กกต.ได้กำหนดแนวทางไว้ ในข้อ 1 (1.1) กรณีการระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าภาพงานจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัครของผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองในลักษณะช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้”ตามแนวทางที่ กกต.ได้กำหนดไว้ มีความแตกต่างในวิธีจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในระหว่างประธานงานกฐิน กับกิจกรรมว่ายน้ำเจ้าพระยา เพราะ หากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว การบริจาคย่อมไม่เกิดขึ้น หมายความว่า การจูงใจประชาชนทั่วไปไม่เกิด
.
โดยเฉพาะตัว นายมงคลกิตติ์ฯ มีสองสถานะ คือ ส.ส.บัญรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ดังนั้น การโพสต์ทางเฟสบุ๊กของ ส.ส.เต้ มงคลกิตต์ฯ เชิญชวนทำกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันบริจาค ตั้งเป้าไว้ 300 ล้าน แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริจาคของประชาชน และตนเองไม่ได้บริจาค เป็นการสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพรรคการเมืองของตนเอง การเชื้อเชิญให้ประชาชนร่วมกันบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศลใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำโดยทางอ้อม จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 73(2) ทั้งสิ้น
.
แม้จะอ้างว่า อยู่ระหว่างขออนุญาต กกต. แต่เล็งเห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติห้ามเด็ดขาด ประกอบกับ ซึ่งอยู่ในช่วง 180 วัน นับแค่วันที่ 24 กันยายน เป็นต้นไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง การสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองหรือพรรคการเมืองของตนเองโดยทางอ้อม เป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอาเปรียบผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น ตรงนี้ พูดกันในข้อกฎหมาย คือ ไม่สามารถกระทำได้ สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
.
ดร.ณัฐวุฒิ ระบุว่า กิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นการจูงใจอย่างหนึ่ง ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อหวังผลทางการเมือง ปั่นกระแสให้แก่ตนเอง เพราะหาก ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ฯ จะทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนบริจาค ตั้งข้อสังเกตว่า นับตั้งแต่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในปี 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ระยะเวลาเกือบ 4 ปี เหตุใดถึง ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ฯ ถึงไม่ระดมทุนช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเล็งเห็นได้ว่า ฤดูน้ำหลาก มีโอกาสน้ำท่วมทุกปีมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ณัฐวุฒิวงศ์เนียม #ดรณัฎฐ์ #กฎหมายเลือกตั้ง #กฎหมายพรรคการเมือง #มงคลกิตติ์สุขสินธรานนท์ #เต้พระราม7

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สนธิรัตน์’ขอบคุณพี่ชาวนราธิวาสต้อนรับ’สร้างอนาคตไทย’อบอุ่น!!ชู 2 นโยบายดึงจุดแข็งพื้นที่สามจังหวัดเป็นจุดเชื่อมอาเซียนกับไทย

วันนี้(2 ธ.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวนราธิวาสที่ให้การต้อนรับพวกเราพรรคสร้างอนาคตไทยอย่างอบอุ่นครับ การมานราธิวาสครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นวันสำคัญและถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย และ จ.นราธิวาส ที่ท่านกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ตัดสินใจจับมือกับพรรคสร้างอนาคตไทย และมาร่วมสร้างประเทศไทยกับเรา ซึ่งในวันนี้ ไม่เพียงแต่ท่านกูเซ็งเท่านั้น ยังมี สจ. นราธิวาส และ...
- Advertisement -

‘เต้น’เทียบเครือข่าย’ตู้ห่าว-ตู่หาว’เชื่อ 2ป. แค่เหยียบตาปลา ลั่น’เพื่อไทย’ต้องแลนด์สไลด์ สกัดแผนนายกฯตกที่งูเห่า!!

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ระบุข้อความว่า ปรับครม.ของพี่คนน้องคน ประชาชนไม่ได้อะไร ? สังคมไทยวันนี้กำลังติดตามจับตาความเป็นไปของ 2 เครือข่าย 1) เครือข่าย “ตู้ห่าว” 2) เครือข่าย “ตู่หาว”.เอาที่ “ตู้ห่าว” ก่อน ชายคนนี้เป็นคนสัญชาติจีน...

‘รองโฆษกสร้างอนาคตไทย’สับเละ!!สปสช.ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชนทำผู้ป่วยกว่า 2 แสนคนเดือดร้อน จี้แก้3 เรื่องด่วน

นายธันวา ไกรฤกษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ว่า กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1.รพ.มเหสักข์ 2.รพ.บางนา 1 3.รพ.ประชาพัฒน์...

ใครกันนะ??’ดร.เสรี’แฉ!!บางพรรคไม่พูด ไม่แตะ ‘ทุนจีนสีเทา’แม้แต่ประโยคเดียว ยิ่งขุดคุ้ยยิ่งเห็นความเชื่อมโยง

วันนี้(2 ธ.ค.) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ไม่พูด ไม่แตะ แม้แต่ประโยคเดียว เกี่ยวกับทุนจีนสีเทา เพราะคนในพรรคเกี่ยวกับขบวนการนี้หลากหลายรูปแบบ และเมื่อมีคนขุดคุ้ยขึ้นมา มันยิ่งเห็นความเกี่ยวข้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เรื่องคนจีนซื้อบ้านราคามากกว่า 30 ล้าน เป็นเรื่องผิดกฎหมายชัดเจน เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ กรณีนี้พอรู้ว่าใครเป็นคนขาย ยิ่งเข้าใจทำไมพวกเขาไม่พูด.เมื่อเรื่องถึงโรงถึงศาล เขาคงบอกว่าคนซื้อเป็นคนไทย เขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาซื้อเป็นนอมินีของคนต่างชาติ...

Related News

‘สนธิรัตน์’ขอบคุณพี่ชาวนราธิวาสต้อนรับ’สร้างอนาคตไทย’อบอุ่น!!ชู 2 นโยบายดึงจุดแข็งพื้นที่สามจังหวัดเป็นจุดเชื่อมอาเซียนกับไทย

วันนี้(2 ธ.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวนราธิวาสที่ให้การต้อนรับพวกเราพรรคสร้างอนาคตไทยอย่างอบอุ่นครับ การมานราธิวาสครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นวันสำคัญและถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย และ จ.นราธิวาส ที่ท่านกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ตัดสินใจจับมือกับพรรคสร้างอนาคตไทย และมาร่วมสร้างประเทศไทยกับเรา ซึ่งในวันนี้ ไม่เพียงแต่ท่านกูเซ็งเท่านั้น ยังมี สจ. นราธิวาส และ...

‘เต้น’เทียบเครือข่าย’ตู้ห่าว-ตู่หาว’เชื่อ 2ป. แค่เหยียบตาปลา ลั่น’เพื่อไทย’ต้องแลนด์สไลด์ สกัดแผนนายกฯตกที่งูเห่า!!

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ระบุข้อความว่า ปรับครม.ของพี่คนน้องคน ประชาชนไม่ได้อะไร ? สังคมไทยวันนี้กำลังติดตามจับตาความเป็นไปของ 2 เครือข่าย 1) เครือข่าย “ตู้ห่าว” 2) เครือข่าย “ตู่หาว”.เอาที่ “ตู้ห่าว” ก่อน ชายคนนี้เป็นคนสัญชาติจีน...

‘รองโฆษกสร้างอนาคตไทย’สับเละ!!สปสช.ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชนทำผู้ป่วยกว่า 2 แสนคนเดือดร้อน จี้แก้3 เรื่องด่วน

นายธันวา ไกรฤกษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ว่า กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1.รพ.มเหสักข์ 2.รพ.บางนา 1 3.รพ.ประชาพัฒน์...

ใครกันนะ??’ดร.เสรี’แฉ!!บางพรรคไม่พูด ไม่แตะ ‘ทุนจีนสีเทา’แม้แต่ประโยคเดียว ยิ่งขุดคุ้ยยิ่งเห็นความเชื่อมโยง

วันนี้(2 ธ.ค.) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ไม่พูด ไม่แตะ แม้แต่ประโยคเดียว เกี่ยวกับทุนจีนสีเทา เพราะคนในพรรคเกี่ยวกับขบวนการนี้หลากหลายรูปแบบ และเมื่อมีคนขุดคุ้ยขึ้นมา มันยิ่งเห็นความเกี่ยวข้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เรื่องคนจีนซื้อบ้านราคามากกว่า 30 ล้าน เป็นเรื่องผิดกฎหมายชัดเจน เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ กรณีนี้พอรู้ว่าใครเป็นคนขาย ยิ่งเข้าใจทำไมพวกเขาไม่พูด.เมื่อเรื่องถึงโรงถึงศาล เขาคงบอกว่าคนซื้อเป็นคนไทย เขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาซื้อเป็นนอมินีของคนต่างชาติ...

‘เพื่อไทย’เย้ยเจ็บ!!ถ้าไม่มีซีนก้มกราบเท้า’บิ๊กป้อม’กลุ่มปากน้ำคงไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีประดับก๊วน ส่วน’ธนกร’บุญหล่นทับ

วันนี้(2 ธ.ค.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุการณ์สภาล่ม คะแนนนิยมของรัฐบาลในช่วงใกล้ครบวาระหดหาย ว่า ประชาชนได้สะท้อนผ่านโพล คะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯทรุดต่ำลงตลอด สวนทางกับความมั่นใจของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เชื่อมั่นว่าต้องเดินไปตามลายแทงที่ทีมเสธ.เขียนให้ พยายามยื้ออำนาจให้นานที่สุด ลากอายุสภาไปให้ได้นานที่สุด แล้วก็รอสถานการณ์เป็นใจแล้วค่อยตัดสินใจยุบสภา อาจยุบสภาก่อนครบวาระเพียง 1 วัน แต่ความสำเร็จทางการเมือง ไม่ได้ยกมาจัดวางกันง่ายขนาดนั้น.นายอนุสรณ์...

‘หมอวรงค์’ชูแคมเปญ!!มากกว่าแก้ ม.112 เพิ่มการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์–อดีตพระมหากษัตริย์–พระบรมวงศานุวงศ์

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยว่า พรรคไทยภักดีเตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์นโยบาย “เพิ่มมากกว่าแก้ ม.112 ไม่คิดล้มล้าง ไม่ต้องกลัว” เนื่องจากเห็นว่า การรณรงค์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เสนอแก้ไข ม.112 ในแต่ละประเด็นที่เสนอ มีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง ดังนั้นพรรคไทยภักดี ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเทศไทยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย เราจึงจะเสนอแก้ไข ม.112 โดยเพิ่มบทบัญญัติซึ่งทำให้...

‘สมคิด’เปรียบยุคการเมืองเครื่องดูดฝุ่น!!ลั่นมารอบนี้หวังช่วย’สร้างอนาคตไทย’ไม่ใช่เพื่อเป็นนายกฯ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ปราศรัยเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส 3 เขต วานนี้(1 ธ.ค.) ระบุว่า ตนมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อขอบคุณที่นราธิวาส ทีมงานนายกูเซ็ง ที่ให้เกียรติพรรคนำเสนอตัวว่าจะร่วมมือและช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้อย่างไร 2....

‘ดร.นิว’จี้ถาม!!’ธนาธร’บรรดาลูกๆ บอกลาเครื่องแบบ รร.นานาชาติแล้วยัง??หลังพล่ามปั่นหัวลูกชาวบ้าน

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า 2 ปีผ่านมาแล้ว วันนี้ลูกๆ ของคุณ...

‘รัฐมนตรีป้ายแดง’ขอบคุณนายกฯ ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ ให้คำมั่น!!ตั้งใจงานเต็มที่แข่งกับเวลาที่มีไม่มากนัก

วันนี้(1 ธ.ค.) นายสุนทร​ ปานแสงทอง​ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนเข้าพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่ง ว่า จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายไว้ เพราะระยะเวลาไม่มากนัก แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันในการเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อน​ไม่น้อยกว่า​​40 ปี.นายสุนทร​ ยังระบุว่า ขอบคุณ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความไว้วางใจ ให้มาปฏิบัติดำรงตำแหน่ง​ และขอบคุณพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ...

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธง!!ชายแดนใต้ ลั่นไม่ต้องการเพียงส.ส. แต่ต้องการคนมาร่วมสร้างบ้านเมือง ชูติดโซล่าเซลล์ทุกหลังคาหากได้เป็นรัฐบาล

วันรี้(1 ธ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย และคณะ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วยนายวัชระ ยาวอฮะซัน เขต 1 นายสารี สะมะแอ เขต...

‘อุตตม’ลั่น’สร้างอนาคตไทย’พร้อมเดินหน้าการเมือง!!รับอยู่ระหว่างพูดคุยปมควบรวมพรรค ยังไม่มีข้อยุติ100%

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคเดินหน้าการเมืองได้เต็มที่แล้วใช่หรือไม่ ว่า พรรคได้เตรียมพร้อมมาตลอด และพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง ส่วนสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 จะทำให้พรรคเล็กอยู่ยาก และหาทางรวมกับพรรคอื่นหรือไม่นั้น เมื่อกฎเกณฑ์และกติกาออกมาแบบนี้ ต้องไปดูแต่ละพรรคจะมีแนวทางอย่างไรในการเดินหน้าต่อไปให้ได้ ส่วนการควบรวมก็อยู่ในใจบางพรรค แต่สำหรับพรรคสร้างอนาคตไทย อยู่บนหลักการที่ว่าหากเราเลือกเส้นทางนั้น ก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะสามารถทำงานให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.ส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยมีแนวคิดควบรวมพรรคหรือไม่ นายอุตตม ระบุว่า...

‘พงศ์พรหม’ชี้กรุงเทพฯ แซงหน้าสิงคโปร์เมืองหมาะทำงาน-น่าอยู่อันดับ6ของโลก!!แนะเพิ่มข้อเดียวแล้วจะperfect

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากข่าว CNBC จัดอันดับกรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะกับการทำงาน และพักอาศัยดีที่สุดอันดับ 6 ของโลก เป็นที่ 1 ในเอเชีย แถมแซงสิงคโปร์ได้เป็นครั้งแรก สำหรับผม มันขึ้นกับว่าคุณกำลังมองอะไร จะดูท่อเน่า หรือพื้นที่สีเขียวที่ดีขึ้น หรือของกินหลากหลายที่สุดในโลกละมั้ง หรือคน คนที่แสนจะสนุกสนาน มีน้ำใจ...

‘สนธิรัตน์’ชี้สูตรหาร 100 ส่งผลหลายพรรคเร่งปรับกลยุทธ์หาเสียง!!ชิงตอบโจทย์การเมือง-โดนใจปชช.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตอนนี้เราก็ได้รู้ชัดแล้วครับว่า ระบบเลือกตั้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นแบบบัตร 2 ใบ หาร 100 เมื่อเป็นแบบนี้ ทิศทางการทำงานของพรรคการเมืองหลายๆ พรรค น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การทำพรรคและการหาเสียงอย่างแน่นอน หลายๆ พรรค คงต้องคิดถึงยุทธศาสตร์การเดินการเมืองที่ทำให้พรรคได้โอกาสในกติกาแบบนี้มากขึ้น แต่ยังไงก็ตาม ประชาชนคือผู้ตัดสินใจว่า ใครหรือพรรคไหนจะตรงใจและตอบโจทย์การเมือง เศรษฐกิจ ปากท้องของคนในประเทศ...

‘พิธา’โต้ข้อครหา!!ข้อเสนอกระจายอำนาจของ’คณะก้าวหน้า’เป็นความคิดสุดโต่ง?

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า การกระจายอำนาจคือความคิดสุดโต่ง? ต้องดูว่าสุดโต่งเมื่อเทียบกับอะไร แน่นอนครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับโครงสร้างที่เราใช้มา 130 ปี ก็เห็นด้วยครับว่าสุดโต่ง แต่ถ้าเอามาเปรียบกับความท้าทายของโลกที่มันสุดโต่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาสังคมสูงวัย สภาพบริบทประเทศเต็มไปด้วยความท้าทายแบบสุดโต่ง โครงสร้างเลยจำเป็นต้องเปลี่ยน.ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ การกระจายอำนาจก็คงไม่สุดโต่ง แต่ยังช้าไปแล้วด้วยซ้ำที่ประเทศไทยจะตอบสนองกับความท้าทายแบบที่คนอื่นในโลกจะทำได้.

‘ชูวิทย์’ขุดถึงโคน!!เผยโฉม’นอมินี’แก๊งมาเฟียจีน งัดเอกสารเส้นทางการเงินที่ชัดที่สุดของ’ตู้ห่าว’ส่งผบ.ตร.

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทุนจีนเทาและนอมินี การทำงานของบรรดา “มาเฟียจีน” ต้องมี “นอมินี” เป็นตัวแทนออกหน้าเสมอ นายตู้ห่าว มี นางพัชรินทร์ นายโทนี่ มี นายน้อย นายหลิน หลง ใช้เครื่องแบบทหารอวดอ้างเบื้องสูง ร่วมสมาคมเถื่อนถ่ายรูปกับบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดใช้วิธีการหลายรูปแบบที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงคนจีนด้วยกัน...
- Advertisement -