- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'หญิงหน่อย'วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด'บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง'ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

‘หญิงหน่อย’วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด’บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง’ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

จากกรณีที่พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย รวบรวมรายชื่อ 700,000 รายชื่อ เพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องที่บริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และต่อมาทางด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ โดยระบุข้อความว่า
กรณีที่มีข่าวว่ามีบุคคลหลายกลุ่มจะฟ้องนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่า ล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารทางสาธารณสุข เพราะความบกพร่องอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี
.
ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า ความใน วรรคหนึ่งมิให้รวมถึง คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติว่า
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี ฯลฯ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่
.
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
.
ตามบทบัญญัติของ พรป. ว่าด้ายการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังกล่าวสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง การกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คือการกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
จึงเป็นคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีในข้อหาดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ได้

.
ล่าสุดต่อเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย โดยนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งรวบรวมชื่อประชาชนจำนวนประมาณ 700,000 คน ที่ได้รับความเสียหายจากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล โดยไม่สามารถควบคุม ป้องกันโรค และให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
.
สมาคมฯ ได้รับเป็นทนายความให้โดยได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กล่าวหาว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จึงเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ต่อมาประธานศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น
.

ด้วยความเคารพต่อความเห็นของประธานศาลอุทธรณ์ แต่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่ากรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น เฉพาะกรณีที่ความเสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นกับรัฐในภาพรวม เช่น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือการใช้อำนาจที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น อันมีลักษณะเป็นความผิดต่อรัฐที่รัฐเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้

.
แต่หากผลการกระทำความผิดต่อรัฐดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายด้วย ประชาชนย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องบุคคลดังกล่าวที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายได้ โดยเทียบเคียงกับคดีอาญาทั่วไปที่แม้จะเป็นความผิดต่อรัฐ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานอัยการเท่านั้นที่จะมีสิทธิฟ้องคดี
.

สำหรับคดีนี้ แม้จะเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ผลของความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต ประชาชนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194 และเทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาฎีกา (ประชุมใหญ่) ที่ 5673/2562 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว

.
อย่างไรก็ตาม เมื่อประธานศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วย่อมถึงที่สุดตามกฎหมาย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอน้อมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวและขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่ไม่อาจใช้สิทธิของตนทางศาลต่อไปได้ หากประชาชนที่ได้รับความเสียหายยังประสงค์จะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีต่อไปจะต้องไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 (1) เพื่อให้ ป.ป.ช. ไต่สวนซึ่งหาก ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูลก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้อง ทั้งนี้ สมาคมยินดีที่จะร่วมมือกับพรรคไทยสร้างไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสงค์จะดำเนินคดีโดยผ่านช่องทางของ ป.ป.ช. ต่อไป
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคไทยสร้างไทย #สุดารัตน์เกยุราพันธุ์ #ยื่นฟ้องนายกฯ #บิ๊กตู่ #แก้โควิด #ปปช.

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘วิชาญ’วิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ชี้ทีมสื่อสารพรรคเก้าอี้ร้อนถ้าเห็นผลลัพธ์คะแนน

นายวิชาญ อาฮูยา ผู้ก่อตั้งเพจ Abhisit Vejjajiva และอดีตกรรมการสื่อสารพรรคกล้า ระบุถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงโค้งสุดท้าย ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่ละกลุ่มจะมีการวางยุทธศาสตร์ให้ผู้ไปใช้สิทธิไขว้เขวเบี่ยงประเด็นด้วยการชิงเหลี่ยมทางข้อมูล แต่โลกวันนี้กับ 9 ปีที่แล้วไม่เหมือนกันอีกต่อไป เนื่องจากผู้ตนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ดังนั้นการทำงานสร้างภาพก็แทบจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนสมัยก่อน เพราะประชาชนตามทันว่าใครลงพื้นที่จริง ใครช่วยเหลือเขาจริงในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือการช่วยประสานกับส่วนราชการ สิ่งเหล่านี้ประชาชนต่างรู้ดีว่าใครอยู่ในพื้นที่ในช่วงที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤต."วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านรั้ว หมู่บ้านจัดสรร...
- Advertisement -

เชือดแล้ว!!กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน’เพื่อไทย’ขาดคุณสมบัติ เหตุเคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กกต.กทม. เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน ซึ่งหากพบว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายขอให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายดังกล่าว พร้อมเอาผิดฐานแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จนั้น.ล่าสุดนายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมฯได้รับหนังสือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน หลังสมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว.โดย กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่3321/2526 คดีหมายเลขแดงที่...

‘รวมไทยยูไนเต็ด’ชู’ชัชชาติ’ผู้ว่าฯก้าวข้ามความแตกแยก!!ชี้รอบนี้อนุรักษ์นิยมย้ายขั้วเหตุทนไม่ไหวแล้ว

นายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ก้าวข้ามความแตกแยก : Man of the People ผมรู้จักคน Gen X ยัน Baby Boomer เยอะมาก ที่ทั้งชีวิตลงคะเเนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าและทั้งชีวิตของพวกเขา ก็คงลงคะแนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม แต่การเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ พวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้คุณชัชชาติ...

‘สร้างอนาคตไทย’ระดมกำลัง!!เตรียมนโยบายพรรค พร้อมสู้ศึกสนามเลือกตั้งรอบหน้า

นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ระบุว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค เพื่อกำหนดแนวนโยบายให้ทันต่อการแข่งขันเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้จำนวน 10 คน. นายกำพล ปัญญาโกเมศ 2. นายสันติ กีระนันทน์ 3. นายนริศ เชยกลิ่น 4....

Related News

‘วิชาญ’วิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ชี้ทีมสื่อสารพรรคเก้าอี้ร้อนถ้าเห็นผลลัพธ์คะแนน

นายวิชาญ อาฮูยา ผู้ก่อตั้งเพจ Abhisit Vejjajiva และอดีตกรรมการสื่อสารพรรคกล้า ระบุถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงโค้งสุดท้าย ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่ละกลุ่มจะมีการวางยุทธศาสตร์ให้ผู้ไปใช้สิทธิไขว้เขวเบี่ยงประเด็นด้วยการชิงเหลี่ยมทางข้อมูล แต่โลกวันนี้กับ 9 ปีที่แล้วไม่เหมือนกันอีกต่อไป เนื่องจากผู้ตนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ดังนั้นการทำงานสร้างภาพก็แทบจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนสมัยก่อน เพราะประชาชนตามทันว่าใครลงพื้นที่จริง ใครช่วยเหลือเขาจริงในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือการช่วยประสานกับส่วนราชการ สิ่งเหล่านี้ประชาชนต่างรู้ดีว่าใครอยู่ในพื้นที่ในช่วงที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤต."วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านรั้ว หมู่บ้านจัดสรร...

เชือดแล้ว!!กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน’เพื่อไทย’ขาดคุณสมบัติ เหตุเคยจำคุกฐานปล้นทรัพย์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กกต.กทม. เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน ซึ่งหากพบว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายขอให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายดังกล่าว พร้อมเอาผิดฐานแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จนั้น.ล่าสุดนายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมฯได้รับหนังสือคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคเพื่อไทย เขตตลิ่งชัน หลังสมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว.โดย กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี คดีหมายเลขดำที่3321/2526 คดีหมายเลขแดงที่...

‘รวมไทยยูไนเต็ด’ชู’ชัชชาติ’ผู้ว่าฯก้าวข้ามความแตกแยก!!ชี้รอบนี้อนุรักษ์นิยมย้ายขั้วเหตุทนไม่ไหวแล้ว

นายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ก้าวข้ามความแตกแยก : Man of the People ผมรู้จักคน Gen X ยัน Baby Boomer เยอะมาก ที่ทั้งชีวิตลงคะเเนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าและทั้งชีวิตของพวกเขา ก็คงลงคะแนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม แต่การเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ พวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้คุณชัชชาติ...

‘สร้างอนาคตไทย’ระดมกำลัง!!เตรียมนโยบายพรรค พร้อมสู้ศึกสนามเลือกตั้งรอบหน้า

นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ระบุว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค เพื่อกำหนดแนวนโยบายให้ทันต่อการแข่งขันเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้จำนวน 10 คน. นายกำพล ปัญญาโกเมศ 2. นายสันติ กีระนันทน์ 3. นายนริศ เชยกลิ่น 4....

โค้งสุดท้ายไม่ยั้ง!!ประกาศกร้าวไม่เลือก’รสนา ชัชชาติมาแน่’ขอปชช.อย่าหลงเชื่อวิชามารปั่นหัวหาเสียง

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ยุทธศาสตร์โค้งสุดท้าย ไม่เลือกรสนา ชัชชาติมาแน่ ในโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ดิฉันขอประกาศ “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ”เพื่อหักล้าง “ยุทธศาสตร์ ไม่เลือกเรา เขามาแน่ “ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองเป็นพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี...

เจาะลึก!!ผู้สมัครอิสระ เขตบางแค ‘เต๋อ-วรุตม์ ธารณา’ขอโอกาสคนพื้นที่100% อาสาพัฒนาบ้านเกิด

นายวรุตม์ ธารณา ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางแค ในนามอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอขอบคุณชาวชุมชนคลองราชมนตรี ที่ให้การต้อนรับผมและทีมงาน พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่อาสามาพัฒนา ซึ่งผมได้โอกาสในการพูดคุยกับหลายๆท่าน ถึงชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆครับ วันที่ 22 พฤษภาคม นี้ บัตรสีชมพู 7 ทุกคะแนนของท่านสำคัญมากๆครับ ผมต้องขอโอกาสชาวบางแคเลือก สก.เขตบางแคหมายเลข7...

แค่เปลี่ยนคนไม่พอ!!’วิโรจน์’ปลุกเปลี่ยนเกม ปักธงก้าวไกลทั้งแผ่นดิน’ธนาธร’โวกาเบอร์เดียวได้ 2in1

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จะแค่เปลี่ยนคน หรือจะเปลี่ยนเกม! เพราะกรุงเทพมีปัญหาสะสมเรื้อรัง ถ้าเราไม่เปลี่ยนกติกาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรม ไม่ว่าใครก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาเมืองเมืองนี้ได้! พอกันทีกับผู้ว่าที่จำกัดตัวเอง รอแค่ทำตามนายสั่ง แต่ไม่สนใจเสียงทุกข์ร้อนของนายที่แท้จริงคือคนกรุงเทพ.มาร่วมกันส่งเสียงเชียร์แสดงพลังของการเปลี่ยนแปลงให้ดังไปทั้งกรุงเทพ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ อยากชวนทุกคนมาร่วมกันดูดีเบตเลือกตั้งผู้ว่าช่อง 3 เริ่มเปิดจอ 16.00 น. จากนั้นต่อด้วยปราศรัยใหญ่ “22...

เตือนสติ!!’คนเสื้อแดง’อย่าลืมอดีตที่เจ็บปวดถูกหลอกใช้คอตกเข้าคุก พอจบงานเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล

นายอานนท์ แสนน่าน อดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 19 พฤษภาคม วันคนเสื้อแดงถูกปล่อยทิ้ง หยุดวาทะกรรม เก่าๆ ได้แล้วครับ อย่าเอาประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปเลย สงสารประเทศไทย หยุดทำลายประเทศไทยเสียเถอะ จำคำนี้ได้มั้ยครับ" ให้เสื้อแดงไปรวมตัว กันที่ศาลากลาง" แล้วสรุป สุดท้าย เสื้อแดงไปรวมตัว เผาศาลากลาง ถูกจับ...

‘หญิงหน่อย’ขอสานฝันภารกิจสุดท้าย!!สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด ทางรอดจากวิกฤตความขัดแย้ง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า กราบเรียนพี่น้องชาวกรุงเทพฯที่เคารพรัก ภารกิจในการสร้าง "พรรคไทยสร้างไทย" จะเป็นภารกิจสุดท้ายของดิฉันที่จะทำเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานของเรา โดยดิฉันขอทุ่มเทนำความรู้และประสบการณ์ 30 ปี มาสร้างพรรคที่เป็น "ทางเลือกใหม่ทางรอดประเทศ จากวิกฤตความขัดแย้งกว่า 15 ปี จนทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้ เศรษฐกิจทรุดหนัก ดิฉันขออาสาเป็นเพียงเสาเข็มและเป็นสะพานเชื่อมคนที่มีความสามารถทุกรุ่น ให้เข้ามาช่วยกันสร้างพรรคไทยสร้างไทย ให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง.พรรคไทยสร้างไทย...

กัดไม่ปล่อย!!’ศรีสุวรรณ’ขู่เพิ่มดีกรีตรวจสอบ’ชัชชาติ’หลังเจอเหล่าสาวกดิ้นกันพล่านเป็นใส้เดือนถูกขี้เถ้า

จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ไต่สวนเรื่องดังกล่าว เพราะการทำป้ายที่รีไซเคิลได้ เข้าข่ายการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่.กระทั่งต่อมากองเชียร์และฝ่ายสนับสนุนนายชัชชาติ ออกมาตอบโต้และชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายโดยเชื่อว่าป้ายหาเสียงรีไซเคิลไม่ผิดกฎหมายแน่นอน.ล่าสุด นายศรีสุวรรณ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ยื่นตรวจสอบชัชชาติครั้งแรก เหล่าสาวกูดิ้นกันพล่านเป็นใส้เดือนถูกขี้เถ้าเลย ถ้าได้เป็นผู้ว่าฯแล้ว จะตรวจสอบหนักข้อยิ่งกว่านี้อีก…เดี๋ยวเจอกัน!!".ศรีสุวรรณยังสงสัยชัชชาติปิดป้ายหาเสียงผิดระเบียบ กกต.หรือไม่?...

‘ชัชชาติ’ปลุกประชาชน!!ปกป้องทุกคะแนนเสียง ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการเลือกตั้งไม่ชอบมาพากล

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความระบุว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 22 พฤษภาคมนี้ นอกจากผมจะเชิญชวนพวกเราทุกคนไปร่วมลงคะแนนเสียงกันอย่างพร้อมเพรียง ผมยังอยากจะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนให้มาร่วมเป็นหูเป็นตา ให้รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มีความสร้างสรรค์ โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมทั้งกระบวนการ มาร่วมปกป้องเสียงของเรากันง่ายๆ ครับ เริ่มจากเช็คหน่วยเลือกตั้งที่พวกเราสะดวกได้ตามลิ้งนี้ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kXhhnI0hGZLnoeah8KUSVZ9_BLDwDX3s&usp=sharing  แล้วมาเป็นอาสาช่วยจับตาการเลือกตั้ง ดังนี้ครับ

เปิดหน้าสู้เลย!!’เทพไท’แนะเลิกเหนียม โค้งสุดท้ายผู้ว่าฯเอาให้ชัด หนุน-ต้านระบอบทักษิณต้องเลือกเบอร์ไหน?

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า เปิดหน้าสู้กันชัดๆไปเลย ไม่ต้องเหนียมอาย ขอเชิญชวนฝ่ายสนับสนุนระบอบทักษิณ เลือกเบอร์1 ฝ่ายไม่เอาระบอบทักษิณ เลือกเบอร์4 การหาเสียงผู้ว่าฯกทม.เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆ ผู้สมัครแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดมาสู้กัน แบบทิ้งทวน เห็นภาพความเคลื่อนไหวของคนดัง ที่มีชื่อเสียง ทั้งดารา ศิลปิน หรือบิ๊กเนม ประกาศตัวมาสนับสนุนหรือเป็นแบคอัพให้ผู้สมัครแต่ละคน...

‘สกลธี’ลั่นนโยบายมีแต่ทำได้จริง!!อยากให้กรุงเทพฯดีกว่านี้ทำทันธี อ้อนเลือกเบอร์ 3

นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า นโยบายของสกลธีมีแต่“ทำได้” นโยบายเพื่อ ‘กรุงเทพดีกว่านี้ได้’ พร้อมพัฒนาแก้ปัญหารอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ ของสกลธี ปรับปรุงพื้นที่ฟุตบาทให้ปลอดภัยทั้งคนใช้จักรยาน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพราะที่เห็นอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ชำรุด และการปลูกต้นไม้ที่ไม่เหมาะสมทำให้รากชอนไชทำให้ทางเดินทางพัง ในอนาคตหากจะทำทางเท้าไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงอุปกรณ์ทางเท้า แล้วยังต้องคำนึงถึงต้นไม้ที่จะนำมาปลูกก็ต้องให้เหมาะสม เพราะรากจะทำให้ทางเท้าเสียหายได้ จับปรับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ให้ขี่บนทางเท้า.เปลี่ยนขยะเป็นรายได้หาเงินได้ ใช้เงินเป็น เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เอกชนนำขยะไปคัดแยกและรีไซเคิล...

‘ณัฏฐพล’ฮึด!!ปลุกรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ แสดงพลังอีกครั้ง ปกป้องเมืองหลวง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรวม.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “รองเท้าผ้าใบ กับใจถึงๆ แสดงพลังกันอีกครั้ง” คนกรุงเทพหลายล้านคน เคยออกมาร่วมกับพวกผม 4 คน เคยออกมาแสดงพลังต่อสู้ เพื่อความถูกต้อง เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนที่เรารัก เมื่อ 8 ปีที่แล้ว วันที่ประชาชนออกมาต่อต้านกฏหมายนิรโทษกรรมสุดซอยและการทุจริต คอร์รัปชั่นของรัฐบาลในยุคนั้น ฝ่ายตรงข้ามพยายามด้อยค่าพลังบริสุทธิ์ของประชาชน อ้างว่าคนมาไม่เยอะ จำนวนไม่มากจริง….ในวันรวมตัวของมวลมหาประชาชน...

ดราม่าอีก!!’สเตร็ปซิล’ออกแถลงการณ์ปัดจ้างงาน’นาราเครปกะเทย’ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์

จากประเด็นร้อนกรณีคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แคมเปญ LAZADA 5.5 ที่เผยแพร่ผ่านทางบัญชี Tik Tok “นาราเครปกะเทย”หรือนายอนิวัต ประทุมถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและหมิ่นเหม่พาดพิงสถาบัน ตามที่ปรากฎเป็นข่าวมาตลอดช่วงที่ผ่านมา.ล่าสุดเกิดประเด็นดราม่าขึ้นอีกแล้ว จากกรณีที่โลกโซเชียลฯ เผยแพร่คลิป นาราเครปกะเทย กับโอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ หรือ น.ส.อรัญญา อภัยโส ขณะกำลังป้อนยาอมแก้เจ็บคอยี่ห้อสเตร็ปซิล (Strepsils) พร้อมระบุข้อความว่า "โอลีฟพูดได้เสียงปกติแล้วค่ะ"...
- Advertisement -