- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'หญิงหน่อย'วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด'บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง'ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

‘หญิงหน่อย’วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด’บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง’ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

จากกรณีที่พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย รวบรวมรายชื่อ 700,000 รายชื่อ เพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องที่บริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และต่อมาทางด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ โดยระบุข้อความว่า
กรณีที่มีข่าวว่ามีบุคคลหลายกลุ่มจะฟ้องนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่า ล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารทางสาธารณสุข เพราะความบกพร่องอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี
.
ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า ความใน วรรคหนึ่งมิให้รวมถึง คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติว่า
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี ฯลฯ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่
.
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
.
ตามบทบัญญัติของ พรป. ว่าด้ายการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังกล่าวสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง การกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คือการกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
จึงเป็นคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีในข้อหาดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ได้

.
ล่าสุดต่อเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย โดยนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งรวบรวมชื่อประชาชนจำนวนประมาณ 700,000 คน ที่ได้รับความเสียหายจากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล โดยไม่สามารถควบคุม ป้องกันโรค และให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
.
สมาคมฯ ได้รับเป็นทนายความให้โดยได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กล่าวหาว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จึงเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ต่อมาประธานศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น
.

ด้วยความเคารพต่อความเห็นของประธานศาลอุทธรณ์ แต่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่ากรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น เฉพาะกรณีที่ความเสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นกับรัฐในภาพรวม เช่น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือการใช้อำนาจที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น อันมีลักษณะเป็นความผิดต่อรัฐที่รัฐเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้

.
แต่หากผลการกระทำความผิดต่อรัฐดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายด้วย ประชาชนย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องบุคคลดังกล่าวที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายได้ โดยเทียบเคียงกับคดีอาญาทั่วไปที่แม้จะเป็นความผิดต่อรัฐ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานอัยการเท่านั้นที่จะมีสิทธิฟ้องคดี
.

สำหรับคดีนี้ แม้จะเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ผลของความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต ประชาชนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194 และเทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาฎีกา (ประชุมใหญ่) ที่ 5673/2562 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว

.
อย่างไรก็ตาม เมื่อประธานศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วย่อมถึงที่สุดตามกฎหมาย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอน้อมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวและขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่ไม่อาจใช้สิทธิของตนทางศาลต่อไปได้ หากประชาชนที่ได้รับความเสียหายยังประสงค์จะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีต่อไปจะต้องไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 (1) เพื่อให้ ป.ป.ช. ไต่สวนซึ่งหาก ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูลก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้อง ทั้งนี้ สมาคมยินดีที่จะร่วมมือกับพรรคไทยสร้างไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสงค์จะดำเนินคดีโดยผ่านช่องทางของ ป.ป.ช. ต่อไป
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคไทยสร้างไทย #สุดารัตน์เกยุราพันธุ์ #ยื่นฟ้องนายกฯ #บิ๊กตู่ #แก้โควิด #ปปช.

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สร้างอนาคตไทย’แสดงจุดยืนยึดกฎหมายเลือกตั้ง!! ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง อย่ามีนัยยะการเมืองแอบแฝง

วันนี้(24 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ พร้อมด้วย น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค ผู้ประสานงานเขตสายไหม และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่  ตลาดเคหะออเงิน และชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้นอกจากจะมาพบปะพ่อค้าแม่ค้าและรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เราได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ...
- Advertisement -

‘อุตตม’เตือน!!สถิติเงินบาทอ่อนตัวรอบ16 ปี กระทบศก.ประเทศที่เปราะบาง แนะรัฐกำหนดนโยบายชัดเจนเหมาะสมสถานการณ์

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย.ทั้งนี้การที่เงินบาทอ่อนตัวลงเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบมากต่อการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร...

ไวมากจนต้องชม!!’สมชัย’โพสต์ป้ายหาเสียงพรรค’สมคิด’หายวับไปกับตา หลังกกต.ออกประกาศระเบียบ

ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียง ทำให้พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งขึ้นบิลลอร์ดขนาดใหญ่ภาพนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ไปก่อนหน้านี้ได้ทำการปลดป้ายดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนั้น.ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไวมาก จนต้องชม พรรคสร้างอนาคตไทย ของ คุณสมคิด เอาผ้าขาวมาคลุมป้ายหาเสียง ที่มีขนาดเกินกว่าที่...

ทึ่ง!!ผลโพลชี้ คนกรุงฯส่วนใหญ่พอใจมากที่สุด การแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

วันนี้(24 ก.ย.) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา...

Related News

‘สร้างอนาคตไทย’แสดงจุดยืนยึดกฎหมายเลือกตั้ง!! ย้ำ กกต.ต้องเที่ยงธรรมและเป็นกลาง อย่ามีนัยยะการเมืองแอบแฝง

วันนี้(24 กันยายน 2565) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ พร้อมด้วย น.อ.บัญชาพล อรัณยะนาค ผู้ประสานงานเขตสายไหม และทีมงานสร้างอนาคตไทย ได้ลงพื้นที่  ตลาดเคหะออเงิน และชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม.นายสุรนันทน์ กล่าวว่า วันนี้นอกจากจะมาพบปะพ่อค้าแม่ค้าและรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เราได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ...

‘อุตตม’เตือน!!สถิติเงินบาทอ่อนตัวรอบ16 ปี กระทบศก.ประเทศที่เปราะบาง แนะรัฐกำหนดนโยบายชัดเจนเหมาะสมสถานการณ์

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย.ทั้งนี้การที่เงินบาทอ่อนตัวลงเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบมากต่อการนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร...

ไวมากจนต้องชม!!’สมชัย’โพสต์ป้ายหาเสียงพรรค’สมคิด’หายวับไปกับตา หลังกกต.ออกประกาศระเบียบ

ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียง ทำให้พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งขึ้นบิลลอร์ดขนาดใหญ่ภาพนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ไปก่อนหน้านี้ได้ทำการปลดป้ายดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนั้น.ล่าสุด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไวมาก จนต้องชม พรรคสร้างอนาคตไทย ของ คุณสมคิด เอาผ้าขาวมาคลุมป้ายหาเสียง ที่มีขนาดเกินกว่าที่...

ทึ่ง!!ผลโพลชี้ คนกรุงฯส่วนใหญ่พอใจมากที่สุด การแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

วันนี้(24 ก.ย.) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 1,203 คน พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา...

‘สร้างอนาคตไทย’ปลดทันควัน!!บิลบอร์ด’สมคิด’หวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือกกต.

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ กล่าวถึง กกต.ออกประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการขึ้นป้ายหาเสียงว่า กรณีป้ายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค ทางพรรคจะปลดลงก่อน แม้จะไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่รู้ว่ากฎ ระเบียบ การติดป้ายประกาศเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ถูก หรือสิ่งที่ผิด แต่จะให้ความร่วมมือกับกกต..นายสุรนันท์ ยังระบุด้วยว่า...

“อุตตม” กระตุ้น ‘รัฐบาล’ได้เวลาทำงานเชิงรุกหลังค่าเงินบาทอ่อนสุดใน รอบ 16 ปี

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เปิดเผยว่า จากกรณีเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแตะระดับกว่า 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนตัวในรอบ 16 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ เพราะสามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศที่ยังเปราะบาง และการฟื้นตัวที่ยังเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงในหลายๆด้าน โดยไม่ควรมองเพียงว่าการอ่อนค่าของเงินบาท สืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสำคัญ และหวังว่าสถานการณ์เงินบาทจะผ่อนคลายมีเสถียรภาพด้วยตัวเองในอนาคต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจด้วย

ผุดไอเดียเจ๋ง!!ผอ.รร.เกาะพีพี ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติฝึกคุยกับนร.ถึงห้องเรียน บรรยากาศสุดคึกคักได้เรียนกับเจ้าของภาษา

นายสมควร บายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โพสต์วิดีโอคลิปผ่านบัญชีผู้ใช้ติ๊กต็อก @somkhoun2020 ซึ่งเป็นคลิปการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยด้วย พร้อมระบุข้อความว่า “เปิดโอกาสฝึกฝนให้เด็กๆ กล้าพูดและฟังกับชาวต่างชาติ เมื่อพื้นที่โรงเรียนนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ… อย่ากลัวและอายที่จะพูด… สักวันเด็กพีพี พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ 100%”.โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศครูที่เชิญให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 คนเจ้าของภาษา เข้ามาคุยกับนักเรียนถึงในห้องเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน...

‘สุรนันทน์’ขอกกต. เปิดกว้างทุกพรรคมีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม-โปร่งใส ห่วงการเมืองกลับไปสู่วงจรอุบาทว์แบบเดิม!!

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับนายสันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดดุสิดารามและตลาดบางขุนนนท์ เขตบางพลัด โดยมีนายพัลลภ ปิยะตระกูล เป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่.นายสุรนันทน์ กล่าวถึงกรณีหลักเกณฑ์ 180 วันก่อนเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนนี้ว่า เรื่องนี้ควรมีการตีความในข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้...

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธงรบอีสาน!!จ่อขนคณะลงพื้นที่ต.ค.นี้ เร่งเครื่องเต็มที่พร้อมรับหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองก่อนสภาครบวาระ

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงความพร้อมของพรรคหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนสภาครบวาระ ว่า เราพร้อมอยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีอุบัติเหตุ ต้องเร่งเต็มที่ แต่ส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาก่อน เพราะการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้.ส่วนห่วงเรื่องการเดินสายของพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้ อาจใช้เครื่องมือของรัฐหรือบุคลากร เพื่อชิงความได้เปรียบในทางการเมืองหรือไม่นั้น นายอุตตม กล่าวว่า ไม่ได้เป็นห่วงตรงนั้น แต่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้อง ใสสะอาด ไม่มีการใช้อำนาจหรือเครื่องมือของรัฐมาช่วย.เมื่อถามว่าคาดหวังพื้นที่ภาคใต้อย่างไร นายอุตตม กล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้อย่างมาก โดยพรรคได้ไปจัดสัมมนาครั้งแรกที่อันดามัน จ.ภูเก็ต และอาจจะมีไปซ้ำ โดยจะไปทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ โดยในช่วงต้นเดือนต.ค.นี้...

‘กอบศักดิ์’จับตา!!เฟดทุบเศรษฐกิจสยบเงินเฟ้อ ชี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าส่อลุกลามทำโลกถดถอย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทุบเศรษฐกิจ พิชิตเงินเฟ้อ!!!ถึงจุดนี้ จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมด จากสิ่งที่เฟดกำลังทำ คงต้องสรุปว่า เฟดตั้งใจที่จะ “ทุบเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การสยบเงินเฟ้อ” ซึ่งเป็นไม้ตายขั้นสูงสุด ที่ธนาคารกลางจะนำมาใช้ได้ เพราะถ้าฟังจากท่านประธานเฟดเมื่อวานนี้.ระหว่างช่วงแถลงข่าวและถามตอบท่านบอกว่า •...

‘ไทยสร้างไทย’ผุดแคมเปญ!!ล่า 5 หมื่นรายชื่อ ปลุกเปลี่ยนประเทศ ชงตั้งส.ส.ร.โดยประชาน ร่างรัฐธรรมนูญ

นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนรุตม์ชัย บุนนาค คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าว ถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ โดยเปิดตัวแคมเปญ ส.ส.ร.โดยประชาชน.นายโภคิน ระบุว่า สาเหตุที่ประเทศตกต่ำ ซึ่งมาจากความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมใช้แต่อำนาจ ไม่ฟังใคร ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วม รวมถึงระบบความเป็นเจ้าขุนมูลนาย ฟุ่มเฟือยการเล่นพวกพ้อง ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน ชอบใช้วาทกรรมเป็นคนดี คนอื่นไม่ดี ต้องเคารพกฎหมาย ยึดหลักนิติธรรม แต่ทำตรงกันข้าม และระบบรัฐราชการที่ใหญ่โต ไร้ประสิทธิภาพ มุ่งรับใช้อำนาจนิยม ไม่ยึดโยงประชาชน สร้างกฎเกณฑ์เพื่อค้ำจุนและส่งเสริมอำนาจตัวเอง บนการกดทับประชาชน .นอกจากนี้ยังกำหนด กฎเกณฑ์ กติกา ใบอนุมัติ อนุญาตมากกว่า 1,500 ฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนเย่นเย้อ ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน ทั้งยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุดของคอร์รัปชั่น เป็นบ่อเกิดสำคัญที่สุดของความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำ ใช้งบประมาณเพื่อตอบโจทย์ตนเอง ไม่ใช่เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน ตอบสนองกลุ่มทุนใหญ่ ทุนพรรคพวกของตน ดังนั้น เป้าหมายหลักของพรรคไทยสร้างไทย จึงประกาศว่าจะดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่นการเรียนฟรีจนจบปริญาตรี ดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกษียณแล้วมีบำนาญถ้ามีรายได้ไม่พอเพียง.นายโภคิน ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย จะขอก้าวข้ามความขัดแย้ง ความคิด และวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เนื้อหาที่ต้องผลักดันเช่นผู้ใดยึดอำนาจ เท่ากับเป็นกบฎ ห้ามนิรโทษกรรม มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย เป็นประเพณีการปกครองที่สำคัญที่สุด และศาลมีหน้าที่ปกป้องหลักการนี้ แม้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญ หากไม่ทำ ศาลจะเป็นผู้ซึ่งทำผิดเสียเอง ทั้งต่อกฎหมาย คำปฏิญาณและจริยธรรม.สำหรับแคมเปญของพรรคไทยสร้างไทย 1.การรณรงค์เข้าชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  2.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายปลดล็อคใบอนุมัติ อนุญาตและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากิน 3.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและยุบรวมกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างพลังในการทำมาหากินและลดหนี้สินของประชาชน 4.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ การเข้าถึงตลาด และการรวมตัวเพื่อสร้างขนาดของเศรษฐกิจ (Economy of Scale) 5.การรณรงค์เข้าชื่อ 20,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและให้คะแนนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินศักยภาพ ตลอดจนการให้รางวัล หรือลงโทษ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

‘สร้างอนาคตไทย’โชว์กึ๋น!!เปิดนโยบาย 4 โซลาร์ แก้วิกฤตค่าไฟฟ้าแพง พร้อมจี้รัฐบาลรื้อโครงสร้างพลังงานใหม่

วานนี้ (22 ก.ย.65) ที่พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และประธานนโยบาย และนายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรค และโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าว “ชำแหละประเด็น ค่าไฟแพง...

‘อะตอม’รับไม่ได้!!โพสต์เดือดฟาด’แม่แตงโม’ลั่นดีแล้ว​ตอนมีชีวิต​เชิดชู​พ่อ เผยดีที่ไม่เคยไหว้ให้เสียมือ

จากกรณีที่นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่ของแตงโม นิดา นักแสดงสาวผู้ล่วงลับ ได้ทำสัญญาประนีประนอมกับ 6 คนบนเรือ โดยแม่แตงโม จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของคดีแพ่ง เป็นเงินสด 4 แสนบาท พร้อมแคชเชียร์เช็ค 1.6 ล้านบาท รวมเป็น 2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการสัญญาจ่ายเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท...

‘สุรนันทน์’ลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัย ย้ำถึงเวลายุบสภา!!เชื่อถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์ทุกปัญหาแก้ได้ ลั่นหมดเวลา3 ป.แล้ว

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า บ่ายวันนี้ผมในฐานะรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ ร่วมกับม.รว.ดำรงดิศ ดิศกุล และ น.ท. รวยลาภ เอี่ยมทอง อดีต ส.ส. กทม. ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน เขตพื้นที่ดอนเมือง ซึ่งมีพลตรีหญิงดาวใจ เจิมเจิดผล เป็นผู้ประสานงานเขต ผมได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับประชาชนในชุมชนดาวทอง และชุมชนใกล้เคียง...

“สร้างอนาคตไทย” กระทุ้ง “รัฐบาล” บริหารดูแลความเดือดร้อน ปชช. เปิด นโยบาย 4 โซลาร์ แก้วิกฤตค่าไฟฟ้าแพง สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ทวงถามใครแตะเบรกโรงไฟฟ้าชุมชน

วันนี้ (22 ก.ย.65) ที่พรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค และประธานนโยบาย  และนายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรค และโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าว “ชำแหละประเด็น ค่าไฟแพง...
- Advertisement -