- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'หญิงหน่อย'วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด'บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง'ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

‘หญิงหน่อย’วืด!!ศาลไม่รับฟ้องเอาผิด’บิ๊กตู่-ผู้เกี่ยวข้อง’ปมบริหารโควิดล้มเหลว เหตุไปผิดศาล!

จากกรณีที่พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย รวบรวมรายชื่อ 700,000 รายชื่อ เพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องที่บริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และต่อมาทางด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ โดยระบุข้อความว่า
กรณีที่มีข่าวว่ามีบุคคลหลายกลุ่มจะฟ้องนายกรัฐมนตรี โดยอ้างว่า ล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารทางสาธารณสุข เพราะความบกพร่องอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี
.
ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า ความใน วรรคหนึ่งมิให้รวมถึง คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติว่า
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี ฯลฯ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่
.
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
.
ตามบทบัญญัติของ พรป. ว่าด้ายการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังกล่าวสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง การกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คือการกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
.
จึงเป็นคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีในข้อหาดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่ได้

.
ล่าสุดต่อเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย โดยนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งรวบรวมชื่อประชาชนจำนวนประมาณ 700,000 คน ที่ได้รับความเสียหายจากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล โดยไม่สามารถควบคุม ป้องกันโรค และให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นเหตุให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
.
สมาคมฯ ได้รับเป็นทนายความให้โดยได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กล่าวหาว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จึงเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ต่อมาประธานศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น
.

ด้วยความเคารพต่อความเห็นของประธานศาลอุทธรณ์ แต่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่ากรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น เฉพาะกรณีที่ความเสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นกับรัฐในภาพรวม เช่น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือการใช้อำนาจที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น อันมีลักษณะเป็นความผิดต่อรัฐที่รัฐเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีได้

.
แต่หากผลการกระทำความผิดต่อรัฐดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายด้วย ประชาชนย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องบุคคลดังกล่าวที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายได้ โดยเทียบเคียงกับคดีอาญาทั่วไปที่แม้จะเป็นความผิดต่อรัฐ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตายที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานอัยการเท่านั้นที่จะมีสิทธิฟ้องคดี
.

สำหรับคดีนี้ แม้จะเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ผลของความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต ประชาชนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 194 และเทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาฎีกา (ประชุมใหญ่) ที่ 5673/2562 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว

.
อย่างไรก็ตาม เมื่อประธานศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วย่อมถึงที่สุดตามกฎหมาย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอน้อมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวและขอแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่ไม่อาจใช้สิทธิของตนทางศาลต่อไปได้ หากประชาชนที่ได้รับความเสียหายยังประสงค์จะดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีต่อไปจะต้องไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 234 (1) เพื่อให้ ป.ป.ช. ไต่สวนซึ่งหาก ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูลก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้อง ทั้งนี้ สมาคมยินดีที่จะร่วมมือกับพรรคไทยสร้างไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสงค์จะดำเนินคดีโดยผ่านช่องทางของ ป.ป.ช. ต่อไป
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคไทยสร้างไทย #สุดารัตน์เกยุราพันธุ์ #ยื่นฟ้องนายกฯ #บิ๊กตู่ #แก้โควิด #ปปช.

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘บิ๊กตู่’มาวิน!!อันดับ1 โพลLINE TODAY คนหนุนนั่งนายกฯต่อ ทิ้งห่าง’อุ๊งอิ๊ง’ด้าน’บิ๊กป้อม’คะแนนรั้งท้าย

วันนี้ (31 ม.ค.66) ฟีเจอร์ LINE TODAY (ไลน์ ทูเดย์) ของแอปพลิเคชัน LINE (ไลน์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาสื่อสารยอดนิยมในประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น (โพล) ในหัวข้อ “ใกล้เลือกตั้งปี 2566 ชาว LINE TODAY อยากได้ใครมาบริหารประเทศคนต่อไป” โดยทำการสำรวจช่วงระหว่างวันที่...
- Advertisement -

‘รองหัวหน้าสร้างอนาคตไทย’ยกปัญหาหลัก!!’3 น.’ฉุดรั้งเกษตรกรไทย

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานฝ่ายวิชาการ พรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวใน LIVE "พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดแพ็คเกจ คืนชีวิตเกษตรกรไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ระบุว่า จากการลงพื้นที่สรุปได้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทย ออกมาเป็นเรื่องของ 3 น. โดย 3 น. นั้นคือ

‘พุทธิพงษ์’เดินหน้าประกาศสงครามยาเสพติด!!ย้ำภูมิใจไทย กทม. ลุยสางปัญหาที่ต้นตอ ลดความเหลื่อมล้ำ-ค่าครองชีพ ดูแลสวัสดิการคนเมือง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวปราศรัยเดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดที่ใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท นั้นว่า ตนฟังอยู่ตลอด และคิดว่าเป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยประชาชนทุกคนเห็นด้วยแน่นอน โดยชาวชุมชนวัดมะกอกเองก็บอกว่าดีใจ และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ประชาชนและบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ดนั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้...

‘หมอวรงค์’พร้อมเป็นนายกฯ ยันไม่ใช่นั่งร้าน ลุยแก้จริยธรรมส.ส. ห้ามใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาม.112 เด็ดขาด!!

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, นายถาวร เสนเนียม ประธานพรรค, พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และเปิดนโยบายหาเสียงของพรรค โดยนพ.วรงค์ ระบุว่า พรรคการเมืองบางพรรคประกาศจะเอาโจรปล้นชาติกลับบ้านพรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าจะล้มล้างสถาบันพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอำนาจในปัจจุบันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคดีตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา ลอตเตอรี่ หรือแม้แต่เงินสดที่อยู่ในลิ้นชักของอธิบดีกรมหนึ่ง จุดที่เลวร้ายที่อยู่ในหัวใจ...

Related News

‘บิ๊กตู่’มาวิน!!อันดับ1 โพลLINE TODAY คนหนุนนั่งนายกฯต่อ ทิ้งห่าง’อุ๊งอิ๊ง’ด้าน’บิ๊กป้อม’คะแนนรั้งท้าย

วันนี้ (31 ม.ค.66) ฟีเจอร์ LINE TODAY (ไลน์ ทูเดย์) ของแอปพลิเคชัน LINE (ไลน์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาสื่อสารยอดนิยมในประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น (โพล) ในหัวข้อ “ใกล้เลือกตั้งปี 2566 ชาว LINE TODAY อยากได้ใครมาบริหารประเทศคนต่อไป” โดยทำการสำรวจช่วงระหว่างวันที่...

‘รองหัวหน้าสร้างอนาคตไทย’ยกปัญหาหลัก!!’3 น.’ฉุดรั้งเกษตรกรไทย

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานฝ่ายวิชาการ พรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวใน LIVE "พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดแพ็คเกจ คืนชีวิตเกษตรกรไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ระบุว่า จากการลงพื้นที่สรุปได้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทย ออกมาเป็นเรื่องของ 3 น. โดย 3 น. นั้นคือ

‘พุทธิพงษ์’เดินหน้าประกาศสงครามยาเสพติด!!ย้ำภูมิใจไทย กทม. ลุยสางปัญหาที่ต้นตอ ลดความเหลื่อมล้ำ-ค่าครองชีพ ดูแลสวัสดิการคนเมือง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวปราศรัยเดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดที่ใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท นั้นว่า ตนฟังอยู่ตลอด และคิดว่าเป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยประชาชนทุกคนเห็นด้วยแน่นอน โดยชาวชุมชนวัดมะกอกเองก็บอกว่าดีใจ และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ประชาชนและบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ดนั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้...

‘หมอวรงค์’พร้อมเป็นนายกฯ ยันไม่ใช่นั่งร้าน ลุยแก้จริยธรรมส.ส. ห้ามใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาม.112 เด็ดขาด!!

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, นายถาวร เสนเนียม ประธานพรรค, พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และเปิดนโยบายหาเสียงของพรรค โดยนพ.วรงค์ ระบุว่า พรรคการเมืองบางพรรคประกาศจะเอาโจรปล้นชาติกลับบ้านพรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าจะล้มล้างสถาบันพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอำนาจในปัจจุบันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคดีตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา ลอตเตอรี่ หรือแม้แต่เงินสดที่อยู่ในลิ้นชักของอธิบดีกรมหนึ่ง จุดที่เลวร้ายที่อยู่ในหัวใจ...

ลือสนั่นอีกรอบ!!สื่อตีข่าว’ลิซ่า BLACKPINK’เจอข้อเสนอย้ายค่ายแสนล้านวอน จับตาต่อสัญญาต้นสังกัดเดิมหรือไม่??

กลายเป็นที่จับตากันมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปี 2022 สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุค“แบล็กพิงก์” (BLACKPINK) ซึ่งประกอบด้วย "เจนนี่" (Jennie), "จีซู" (Jisoo), "โรเซ่" (Rose) และ "ลิซ่า"(Lisa) ที่กำลังจะหมดสัญญากับค่าย “วายจี เอนเตอร์เทนเมนต์”(YG Entertainment) ต้นสังกัดในเดือนสิงหาคมหรือช่วงกลางปีนี้.ล่าสุดนี้กลับมาเป็นประเเนร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อบริษัทด้านการลงทุน NH Investment &...

‘ดาราสาวไต้หวัน’โพสต์แล้วหลังความจริงปรากฎ!!ขอบคุณทุกกำลังใจ จ่อกลับมาเที่ยวไทยอีกหลังเรื่องนี้จบลง

ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรง สำหรับกรณีดาราสาวไต้หวัน "อันหยูชิง" หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Charlene An ที่ออกมาแฉเหตุการณ์ถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาทระหว่างมาท่องเที่ยวไทย ต่อมากลับถูกตำรวจ สน.ห้วยขวาง ออกมาโต้เรื่องนี้และกล่าวอ้างว่า ดาราสาวมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง ซึ่งเป็นของผิดกฎหมาย กระทั่งความจริงปรากฏและตำรวจ สน.ห้วยขวางทั้ง 7 นายได้ถูกสั่งย้ายไปแล้วนั้น.ล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.2566) อันหยูชิง ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวทั้งภาษาไทยและภาษาจีน...

‘จตุพร’ย้อนสัมพันธ์ลึกซึ้ง’ทักษิณ-สุเทพ-สนธิ ลิ้ม’ จวกยับไอโอหน้าโง่!!งัดรูปร่วมโต๊ะกินข้าวปั่นกระแสใส่ร้าย

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน และอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน "ความคับแค้น แปรเปลี่ยนเป็นพลัง โดยตอบโต้ขบวนการไอโอปกป้องเพื่อไทย นำรูปถ่ายกับสุเทพ เทือกสุบรรณ มายัดเยียดใส่ร้ายว่า รับงานวิพากษ์วิจารณ์ถล่มทักษิณ ชินวัตร นายจตุพร ประเมินถึงวิกฤตในอนาคตว่า ว่า จะเกิดขึ้นจาก 2 เรื่องสำคัญคือ กรณีตะวัน-แบม และคำประกาศกลับบ้านของทักษิณ...

‘พงศ์พรหม’จี้’ชัชชาติ’เร่งแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 ก่อนมะเร็งกินทั่วเมือง!!ยกเคยมีผู้ว่าเก่งๆทำมาแล้วแต่ถูกเว้นไปหลายปี

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า.ในวิกฤติ PM2.5 (ที่จริงๆผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าวิกฤติอากาศพิษมากกว่า) ปีนี้กรุงเทพขึ้น “สีแดง” ทั่ว และเรากำลังจะ “ตายจริง” ครับ ผมอยากเสนอผู้ว่า กทม. ครับ ว่าอะไรที่ทำได้ ก็ทำก่อน ไม่ต้องรอ

‘หมอหนู’จ่อลงนามแก้กฎกระทรวง เพิ่มโทษครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดถือเป็นผู้ค้า!!

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการเตรียมลงนามแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษการถือครองยาเสพติดใหม่ให้การถือครองมากกว่า 1 เม็ดถือเป็นผู้ขาย ว่า เรื่องนี้เป็นผลมาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ตนลงนามในร่างกฎกระทรวงซึ่งจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเข้าราชกิจจาฯ.ส่วนการกำหนดให้ผู้ครอบครองยาเสพติดมากกว่า 1 เม็ดเป็นผู้ขายจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า จากที่ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานในที่ประชุม ทุกฝ่ายคำนึงถึงเยาวชนและความมั่นคงของครอบครัวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความพยายามในการเลี่ยงบาลีของผู้ที่ประสงค์จะค้ายาเสพติดทำได้ยากขึ้น เพราะเดิมกฎกระทรวงกำหนดให้ครอบครองยาเสพติดไม่เกิน 15 เม็ด ทำให้ผู้ค้าใช้ช่องกฎหมายหมุนเวียนค้าทีละ...

‘บิ๊กป้อม’เปิดตัว’อุตตม-สนธิรัตน์’รีเทิร์น!!พลังประชารัฐ ตั้งเป้า ส.ส.ไม่ต่ำกว่า 150 ที่นั่ง

วันนี้(30 มกราคม) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงข่าวต้อนรับและเปิดตัว...

‘อะตอม สัมพันธภาพ’หมดหวังการเมืองไทย!!ยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งเห็นชัดมีแต่นักสร้างภาพ มองไม่เห็นคนจริงใจ

"อะตอม สัมพันธภาพ"อดีตดารานักแสดง โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง" มีส.ส.หลายคนในพรรครัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลย้ายไปพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางคนก็ย้ายมาอยู่พรรครัฐบาล มันทำให้ผมเห็นว่าคำว่า "อุดมการณ์" สำหรับนักการเมืองบางคนที่อยากทำเพื่อสังคมและประเทศชาติจริงๆ มันไม่มี"คนจริง" แบบที่เราเห็นมันคือเปลือกนอก ขอแค่ตนเองได้เป็นนักการเมืองหรือได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พอครับ."สิ่งที่ประชาชนเห็นภายนอกมันคือการสร้างภาพ" ใช่ครับ…สิ่งที่ประชาชนเห็นนักการเมืองบางคนนั้นดูดีดูมีความรู้ ดูเก่ง ดูใจกล้า ดูอยากพัฒนาสังคมและประเทศชาติจริงๆ แต่จริงๆเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีทั้งสิ้น ถ้าคนที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติจริงๆ ต่อให้ปัจุบันยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีก็สามารถทำได้ครับ เพราะนักการเมืองดังๆบางคนค่อนข้างฐานะจะดีแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ แต่บางคนต้องรอให้มีตำแหน่งก่อนถึงจะทำเพื่อประชาชนได้."การเลือกตั้งครั้งต่อไปคงจะมีเซอร์ไพรส์กับประชาชนเกิดขึ้นอีกมากมาย"ที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกมากมาย มันคือเรื่องจริงครับ...

‘เจี๊ยบ ก้าวไกล’ตอกกลับ!!’ทักษิณ’ปมเพื่อไทยถูกทวงถามท่าที ม.112

จากกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กกรณีกลุ่มทะลุวังประกาศเชิญชวนคนไปร่วมชุมนุมหน้าพรรคเพื่อไทยในวันอังคารที่ 31 ม.ค. เพื่อผลักดัน 3 ข้อเรียกร้องของ"ตะวัน-แบม" โดยนายทักษิณ ระบุว่า “วันนี้ผมได้ทราบข่าวว่า คุณไพโรจน์ โชติศรีพันธ์พร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมยืน หยุด ขัง กับกลุ่มทะลุฟ้า ได้หมดสติเสียชีวิตลง ผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณไพโรจน์ ต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ.ขณะเดียวกัน ผมทราบมาว่าทางกลุ่มทะลุวังจะไปทวงให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกมาตรา...

ไม่มีหลีกทาง!!’อนุทิน’ยืนยันพร้อมเป็นนายกฯ หากประชาชนไว้วางใจเลือก’ภูมิใจไทย’อันดับ 1

วันนี้(30 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุถึงกรณีที่หลังมีกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ ว่า พรรคภูมิใจไทยมีกลยุทธ์ในการเลือกตั้งอยู่แล้ว โดยมีวิธีการนำเสนอนโยบายต่างๆ มาโดยตลอดอยู่แล้วผ่านการหารือร่วมกัน วางกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงนี้พยายามนำเสนอทีมงานกรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพฯ.นายอนุทิน ระบุว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยนำว่าที่ผู้สมัครมาเสนอตัวให้ประชาชน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทีมงานกรุงเทพของพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่ และเป็นอดีตรัฐมนตรีที่มีความใกล้ชิดประชาชนและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ และย้ำว่าจะส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 400...

‘ไทยสร้างไทย’ขึ้นป้ายประจาน!!นักการเมือง-ขรก.โกงกินบ้านเมือง เอาจริงเปิดสำนักปราบโกง

เพจเฟซบุ๊ก พรรคไทยสร้างไทย และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรค พากันโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ไทยสร้างไทยเอาจริง! เปิดสำนักงานปราบโกง พร้อมสวมเสื้อผู้อำนวยการฯ ให้สมาชิกพรรคคนใหม่ จะเป็นใคร? 31 มกราคมนี้เจอกัน"#ไทยสร้างไทย #เดินหน้าปราบโกง #สปก”.นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย ได้ติดป้ายข้อความอยู่บริเวณแยกเกียกกาย และถนนทหาร ใกล้กับรัฐสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมืองและข้าราชการที่โกงกินบ้านเมือง เช่น...

ลดการพึ่งพาจีน!!Sony ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปมาไทย กระจายความเสี่ยง เลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า

Sony Group เปิดเผยว่าได้ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่จำหน่ายในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป จากจีนมาที่ไทยเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องการลดการพึ่งพาจีนในฐานะฐานการผลิต หลังถูกกระทบจากนโยบาย Zero-Covid และต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ทั้งนี้ จีนจะยังคงเป็นฐานการผลิตให้กับกล้องถ่ายรูปของ Sony ที่จัดจำหน่ายในจีน รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ของ Sony เช่น เลนส์กล้อง โทรทัศน์ และคอนโซลบังคับเกม ต่อไป...
- Advertisement -