อยากสร้างองค์กรที่แข็งแรงยั่งยืน ต้องยึด ‘ความเร็ว’ ในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร-ทีมงาน ยกในหลวง ร.9 ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการกิจเฉพาะ

0
154

นายสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ อดีตกรรมการทีมเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ได้พูดถึง ‘สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ’ โดย สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ ในหัวข้อ  “ความเร็ว”​

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันครบรอบ 36 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอิสริยยศในขณะนั้นเป็นองค์ประธานมูลนิธิมีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ ระเบียบหรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจนเป็นเหตุให้การแก้ปัญหาไม่สอดคล้องหรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว

​ในยุคที่โลกกำลังแข่งขันกันด้วยความเร็วเชิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เรียกว่า Economy of Speed การดำเนินงานในการแก้ปัญหาจะต้องใช้ความเร็วที่มาก ขึ้นในการมองสาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำทำให้ทุกองค์กรต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับรับกับสถานการณ์รวมถึงการทบทวนขั้นตอนการทำงานที่ลดความซ้ำซ้อน ทำซ้ำ ที่นำไปสู่การลดประสิทธิภาพของงาน

​ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมารับฟังลูกค้า ลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และออกแบบ วิธีการแก้ไขไว้ล่วงหน้าก็จะสามารถสร้างองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

Thepoint #Newsthepoint

สุริยพงศ์ทับทิมแท้ #สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ #มูลนิธิชัยพัฒนา