- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ‘อุตตม’ดันEEC-ท่องเที่ยว เครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศ!!เพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจประเทศ

‘อุตตม’ดันEEC-ท่องเที่ยว เครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศ!!เพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้(2 มี.ค.) นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และแกนนำผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า สวัสดีครับ เมื่อเร็วๆนี้ ผมได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ TNN เรื่องทิศทางของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Eastern Economic Corridor) ต่อจากนั้นก็มีโอกาสบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจท่องเที่ยว ที่จัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
.
ประเด็นหนึ่งที่ผมได้แชร์ความเห็นในทั้งสองกิจกรรมนั้น ก็คือทั้งอีอีซี และภาคการท่องเที่ยว จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งโจทย์สำคัญที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบัน คือ โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีอยู่นั้น นับวันจะอ่อนพลังลง จนไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสั่งสมของประเทศ เช่น ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน รวมทั้งไม่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้หากเราเดินต่อด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเผชิญกับการที่อนาคตของประเทศจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจนไม่สามารถก้าวทันโลก และไม่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชน ผมขอสรุปประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ดังนี้
.
1.เศรษฐกิจฐานรากของประเทศยังไม่เข้มแข็ง ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับฐานราก ยังต้องเผชิญปัญหาความยากจน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ขาดโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพียงพอกับการดำรงชีพ
.

 1. เครื่องยนต์หลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ ภาคการส่งออก ซึ่งมีสัญญาณว่าจะเริ่มอ่อนกำลังลง เพราะความได้เปรียบของสินค้าเราในตลาดโลกลดลง เริ่มก้าวไม่ทันคู่แข่ง ความได้เปรียบเดิมๆ เข่น เรื่องค่าแรง ข้อเท็จจริงคือ ค่าแรงในประเทศนับวันสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ก็กำลังเร่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งหรือแซงหน้าสินค้าส่งออกที่สำคัญของเราไปแล้ว
  .
 2. นอกจากการส่งออกแล้ว การท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้เข้าประเทศมาโดยตลอด  กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพสูงมาก ไม่แพ้ประเทศอื่น อย่างไรก็ดี ในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การท่องเที่ยวต้องไม่พึ่งพาเพียงการโปรโมชั่น เพื่อหวังผลในเชิงปริมาณเป็นหลักเท่านั้น
  .
 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ดี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนา ไม่เพียงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เข่น ถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ำ และอากาศ แต่เราต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จะเป็นพลังในโลกยุคใหม่ด้วย
  .
  5.ทั้งนี้ในระบบเศรษฐกิจใดๆก็ตาม คน คือหัวใจสำคัญ  ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาคน ให้สามารถตอบโจทย์การปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกใหม่ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์

  ประเทศไทยมีจุดแข็งในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังคน ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของจุดแข็งที่เรามีได้อย่างเต็มที่นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลัก และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
  .
  ด้านการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก มีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีความสามารถพัฒนาการผลิตสินค้ามูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิม ตลอดห่วงโซ่การผลิต นั้นคือ เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งเป็นสินค้าและกระบวนการผลิตที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในระดับเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอย่างครอบคลุม
  .
  ขอยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลก แต่ขณะนี้ทั่วโลกกำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ เราจึงสมควรเร่งกำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยน ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ  เพื่อให้ยังคงบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีโลกต่อไปได้ในอนาคต
  .
  โดยให้มีความชัดเจน ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวเนื่อง จะมีเป้าหมายอย่างไร และเกิดขึ้นในรูปแบบใด เพื่อให้ไทยจะยังเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า นักลงทุน พันธมิตร ผู้ประกอบการ แต่หากไม่มีการปรับหรือยกระดับที่เหมาะสม การย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญก็อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงอนาคตของบุคลากรจำนวนมากที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวเนื่อง
  .
  ในทำนองเดียวกัน อุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการทบทวนยกระดับ ควบคู่ไปกับการสร้างอุสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โลจิสติกส์ อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สินค้าจากเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
  .
  สำหรับการท่องเที่ยวนั้น ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ เราควรมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีบทบาทสูง ต่อการช่วยยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก โดยเราสามารถวางยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้เกิดการท่องเที่ยวภาคชนบทอย่างกว้างขวาง และมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคเกษตร และการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อให้โอกาสชุมชนนำศักยภาพทั้ง 3 ด้านที่มีอยู่ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
  .
  ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก กำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการใช้พลังงานสีเขียว ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชต่างๆ เช่น ปาล์ม ประเทศไทยถือว่ามีจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นโอกาสให้คนไทยพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ โดยยึดโยงขบวนการผลิตเข้ากับแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในชนบท เป็นการสร้างห่วงโซ่การผลิตใหม่ที่มีมูลค่าสูง ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาแหล่งผลิตนั้น เข้าเป็นเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวชนบท โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วทุกภูมิภาค
  .
  ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่เราสมควรมุ่งเน้น คือแผนการลงทุนทั้งการขนคน ขนของ ในทุกมิติของการขนส่ง ที่ยึดโยงและเกื้อหนุนการพัฒนา ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนตั้งแต่ระดับฐานราก สามารถเข้าถึงข้อมูล บริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
  .
  เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ที่มาพร้อมด้วยเนื้อหาสาระข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างงาน สร้างโอกาสใหม่ๆในชุมชน ตลอดจนการขยายต่อยอดเครือข่ายการบริการดิจิทัล ที่จะรองรับธุรกรรมสมัยใหม่ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวมา ควรสามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่น เพื่อเป็นการสนับสนุน การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศด้วย
  .
  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคนก็คือหัวใจของทุกระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นหากเราจะประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ เราควรเน้น การพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงาน การพัฒนาทักษะสำหรับโลกใหม่ รวมถึงการบ่มเพาะพลังความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐเอกชน เพื่อให้บุคลากรของไทยมีขีดความสามารถ ที่จะทำงานในระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคตได้
  .
  หากเราร่วมกันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถดูแลประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถการแก้ไขปัญหาสั่งสม เช่น ความเหลื่อมล้ำ ให้บรรลุผล ตลอดจนสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่ออนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป โดยประเทศไทยจะเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยนั้น ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพราะเศรษฐกิจใหม่ของเราจะเข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก 
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #อุตตมสาวนายน #พรรคสร้างอนาคตไทย #EEC #เศรษฐกิจ

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ณัฏฐ์ มงคลนาวิน’วอนเปิดใจทะลายกำแพงความต่าง!!พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายดีๆ เพื่อชาวดอนเมือง

"ณัฏฐ์ มงคลนาวิน"ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หนังสั้นแนะนำตัว พร้อมเหตุผลในการลงสนามการเมือง ในหัวข้อ "เคยมีเพื่อนรุ่นน้องถามว่า มาลงการเมืองแบบนี้ ถ้ามีคนมาบูลี่สิ่งที่พี่เป็น พี่จะโอเคมั้ย?"."ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" ยังระบุด้วยว่า สวัสดีครับ ผมณัฏฐ์ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง ผมเป็นทรานส์เมนส์ครับ ทรานส์เมนส์คือตัว T ที่อยู่ใน LGBTQ...
- Advertisement -

‘ก้าวไกล’ชี้ Made in Thailand ยุค’พล.อ.เปรม’ไม่เหมาะกับปัจจุบัน!!แนะอย่ายึดติดการลงทุนในดินแดน

วันนี้(23 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความว่า หมดยุค Made in Thailand ถึงเวลา Made with Thailand นโยบาย Made in Thailand ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม...

‘ชูวิทย์’รับแล้ว!!รับเงินโยงสารวัตรซัวให้หยุดแฉ อ้างเอาไปบริจาคแล้ว ด้าน’ทนายตั้ม’สวนทันควันคนละยอดกัน

จากกรณีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ทนายความชื่อดัง โพสต์ภาพเงินสดก้อนบรรจุถุงกระดาษ ระบุว่า "แฉไป ไถไป"พร้อมไม่ปฏิเสธว่าโยงถึงนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นั้น.ล่าสุดนายชูวิทย์ โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ "แฉไป ไถไป?" ระบุว่า "เงิน 2 ถุง ถุงละ 3 ล้าน ที่ทนายตั้มพูดถึง เห็นแล้วจำได้ชัดเจน...

‘ภูมิใจไทย’ดันนโยบาย’ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน’เปิดทางปชช.เลือกได้  30 % จัดภาษีลงท้องถิ่น ได้ถึง 3 ต่อ กระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการกระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่น  โดยระบุว่า ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง เป็นสัจจะธรรม แต่อำนาจหน้าที่ กฎหมายไม่รองรับ เช่น ให้จัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งต้องมีเครื่องมือ คืออำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ปัจจุบันไม่รองรับ 100% เช่นบุคลากร...

Related News

‘ณัฏฐ์ มงคลนาวิน’วอนเปิดใจทะลายกำแพงความต่าง!!พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายดีๆ เพื่อชาวดอนเมือง

"ณัฏฐ์ มงคลนาวิน"ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หนังสั้นแนะนำตัว พร้อมเหตุผลในการลงสนามการเมือง ในหัวข้อ "เคยมีเพื่อนรุ่นน้องถามว่า มาลงการเมืองแบบนี้ ถ้ามีคนมาบูลี่สิ่งที่พี่เป็น พี่จะโอเคมั้ย?"."ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" ยังระบุด้วยว่า สวัสดีครับ ผมณัฏฐ์ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง ผมเป็นทรานส์เมนส์ครับ ทรานส์เมนส์คือตัว T ที่อยู่ใน LGBTQ...

‘ก้าวไกล’ชี้ Made in Thailand ยุค’พล.อ.เปรม’ไม่เหมาะกับปัจจุบัน!!แนะอย่ายึดติดการลงทุนในดินแดน

วันนี้(23 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความว่า หมดยุค Made in Thailand ถึงเวลา Made with Thailand นโยบาย Made in Thailand ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม...

‘ชูวิทย์’รับแล้ว!!รับเงินโยงสารวัตรซัวให้หยุดแฉ อ้างเอาไปบริจาคแล้ว ด้าน’ทนายตั้ม’สวนทันควันคนละยอดกัน

จากกรณีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ทนายความชื่อดัง โพสต์ภาพเงินสดก้อนบรรจุถุงกระดาษ ระบุว่า "แฉไป ไถไป"พร้อมไม่ปฏิเสธว่าโยงถึงนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นั้น.ล่าสุดนายชูวิทย์ โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ "แฉไป ไถไป?" ระบุว่า "เงิน 2 ถุง ถุงละ 3 ล้าน ที่ทนายตั้มพูดถึง เห็นแล้วจำได้ชัดเจน...

‘ภูมิใจไทย’ดันนโยบาย’ภาษีบ้านเกิดเมืองนอน’เปิดทางปชช.เลือกได้  30 % จัดภาษีลงท้องถิ่น ได้ถึง 3 ต่อ กระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการกระจายอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่น  โดยระบุว่า ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง เป็นสัจจะธรรม แต่อำนาจหน้าที่ กฎหมายไม่รองรับ เช่น ให้จัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งต้องมีเครื่องมือ คืออำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ ปัจจุบันไม่รองรับ 100% เช่นบุคลากร...

ไอเดียเจ๋ง!!’พายุ’ผลักดันใช้บัตร NFC แทนใบปลิว ลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลืองช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

นายพายุ เนื่องจำนงค์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี และทีมงานยุทธศาสตร์ กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเสนอการใช้บัตร smart card ที่ใช้ระบบ NFC หรือ Near Field Communication ในการส่งข้อมูลเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของประชาชนที่ใช้ สมาร์ต โฟน...

แฉไฟลุก!!‘ทนายษิทรา’โพสต์ถุงเงินปริศนา??ชี้หมดศรัทธา’แฉไป ไถไป’ไม่ปฏิเสธโยงถึง‘ชูวิทย์’

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ทนายความชื่อดัง โพสต์ภาพเงินเป็นปึกที่ถูกใส่ไว้ในถุงกระดาษ ข้อความระบุว่า "แฉไป ไถไป" นอกจากนี้ ยังระบุเพิ่มว่า "คนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด หมดศรัทธา".พร้อมระบุอีกว่า"ไถสีเทามา 50 ล้าน บริจาคเอาหน้าทีละ 3 ล้าน สร้างภาพกลับตัวกลับใจ ผมไม่อยากสวนกระแสนะครับ ผมก็เป็นคนนึงที่ชื่นชมมาตลอด แต่พอรู้ความจริงแล้ว มันหมดรักเลยจริงๆ...

‘ภูมิใจไทย’ชูนโยบาย’ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์-มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า’ดันไทยเป็นฐานการผลิตโซล่าเซลล์ เชื่อ’อนุทิน’เป็นนายกฯทำได้แน่นอน!!

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย กล่าวในเวทีเสวนาออนไลน์ : ล้านหลังคา ล้านโซล่าเซลล์ จัดโดย สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยนำเสนอว่า พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า...

ไม่รอด!!สั่งให้ออกแล้ว 5 ตำรวจ ตม. เอี่ยวอุ้มชาวจีนรีดเงิน 10 ล้าน โดนตั้งแต่ พ.ต.ต.ยัน ด.ต.

จากกรณี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 5 นายถูกออกหมายจับในคดีอุ้มชาวจีนและล่ามสาวชาวไทยไปรีดไถทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท ย่านดินแดงนั้น.ล่าสุดวันนี้(22 มี.ค.) พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.1 ลงนามในหนังสือคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่ 31 /2566 ให้ พ.ต.ต.สรวิศ อินทร์ลับ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน...

‘สมศักดิ์ เจียม’เจอแล้ว!!เหตุทำ’ทักษิณ’ฉุนออกฟาด’ธนาธร’ชี้ถ้าใช่จริงๆนับว่า’กินปูนร้อนท้อง’

จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี วู้ดซัม ออกมาตอบโต้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า "วันนี้ผมงงมาก ธนาธรก็ออกมาโจมตีเพื่อไทย ที่มีคนบอกว่า ก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ ผมว่าก็ชักเหมือนขึ้นทุกวัน".ล่าสุดนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาคดี ม.112 ลี้ภัยในฝรั่งเศส โพสต์ข้อความระบุว่า ทักษิณกินปูนร้อนท้อง?ผมพยายามหาว่า ธนาธรไปด่าเพื่อไทยตอนไหน...

เอาจริง!!’ภูมิใจไทย’ลุยฟ้องหมิ่นคนโจมตีทำลายพรรค จี้กกต. อย่ารีรอรีบจัดการ

วันนี้(22 มีนาคม) ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลงถึงกรณีที่มีบุคคลบางคนกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 เป็นการทำลายความนิยมของพรรคภูมิใจไทย แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคการเมืองโดยตรง ว่า เรื่องนี้ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)...

‘ไทยสร้างไทย’เปิดตัว!!’ธันวา ไกรฤกษ์’ชิงเก้าอี้ส.ส.สวนหลวง-ประเวศ ชูนโยบาย30 บาทพลัสให้ปชช.เข้าถึงบริการสาธารณสุข

พรรคไทยสร้างไทย เปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครเพิ่มอีก 1 คน ได้แก่ นายธันวา ไกรฤกษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขตสวนหลวง-ประเวศ ที่เคยได้คะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากว่า 30,000 คะแนน โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้คนรุ่นใหม่และมีอุดมการณ์มาร่วมเสริมกำลังพรรคให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งธันวาเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการเมืองว่ามีจุดยืนชัดเจน วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ.นายธันวา...

มอง’ก้าวไกล’เลือกสู้!!ขยี้กลับ’เพื่อไทย’หลังถูกเกมอำมหิตถาโถม เตือนใช้กลยุทธ์นี้ระวังนำสู่หายนะ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊คไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน "ยุบแล้ว ยุบอีก ยุบต่อไป" โดยระบุว่า หลังการยุบสภา (เมื่อ 20 มี.ค.) ไม่ได้หมายความว่า ทุกอย่างจะราบรื่น เพราะการยุบสภามีเป้าหมายเพียงให้นักการเมืองย้ายหาสังกัดใหม่อีกระลอกหนึ่งเพื่อให้เข้าเงื่อนไขเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างน้อย 30 วันนับถึงวันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 97 วงเล็บสาม...

‘ทักษิณ’อวย’อุ๊งอิ๊ง’เป็นนายกฯได้ดีกว่าตัวเอง!!ภูมิใจท้องแก่ยังทุ่มเทขนาดนี้ ชี้มี DNA แม่

เพจเฟซบุ๊ก"CARE คิด เคลื่อน ไทย"เผยแพร่คำพูดของ นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี วู้ดซัม ที่กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ CareTalk x Care ClubHouse ระบุว่า“…ผมชี้นำเขาไม่ได้ เขาต้องตัดสินใจเอง เพราะผมครอบงำเขาไม่ได้…”.มีคนถามว่า น้องอิ๊งค์พอจะเป็นนายกได้หรือไม่ ถ้าถามผมนะ เขาเป็นได้ดีทีเดียว ผมชี้นำเขาไม่ได้ เขาต้องตัดสินใจเอง...

‘อนุทิน’เปิดเป้าหมายหากได้เป็นนายกฯ!!คนไทยต้องอยู่ดี กินดี มีความสุข ลั่นพิสูจน์แล้วพรรคพูดแล้วทำ ไม่ขายฝัน ทำได้จริง

วันนี้(22 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงถึงเป้าหมายการทำงาน หากได้เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า การจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาประกอบ ชั่วโมงนี้ใกล้เลือกตั้ง ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจในตัวเราและตัวพรรค ที่ผ่านมา น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าพรรคเราพูดแล้วทำ ไม่ขายฝัน ทำได้จริง ตรงนี้เชื่อว่าประชาชนมองเห็น."ถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ มองว่าเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ใครก็ตามที่เข้ามา ต้องทำให้ประชาชน อยู่ดี...

‘ไพศาล’ยก’อภิสิทธิ์’นักการเมืองไม่ตระบัดสัตย์!!เชื่อเพราะเหตุนี้ถึงประกาศเว้นวรรคการเมือง??

วันนี้(22 มี.ค.) นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศเว้นวรรคการเมืองไม่ลงส.ส. ระบุข้อความว่า ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนักการเมืองของประชาชน ตั้งความซื่อถือความสัตย์เป็นตายก็ไม่ยอมตระบัดสัตย์ในการเลือกตั้งปี 62 ท่านสัญญากับประชาชนว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช. มาถึงวันนี้ท่านก็ยึดมั่นในคำสัตย์นั้น.ดังนั้นเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และด้วยความเคารพต่อพรรคและระบอบประชาธิปไตย...
- Advertisement -