“เข็นครกขึ้นภูเขา” โดย สุริยพงศ์ ทับทิมแท้

0
160

“สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ ” สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ

“เข็นครกขึ้นภูเขา”​ ​หลายคนคงเคยได้ยินและคุ้นเคยกับสุภาษิต “เข็นครกขึ้นภูเขา” ซึ่งหมายถึง การทำงานที่ยากลำบาก เกินความสามารถของตน และมักนำมาใช้เปรียบเทียบใน หลายแง่มุม โดยหนึ่งในนั้นคือแง่มุมของการบริหารคน ที่บางคนสอนยากเหมือน การเข็นครกขึ้นภูเขาที่พอปล่อยมือ ครกก็กลิ้งตกลงมา แต่ถ้าไม่ปล่อยมือ ภาระก็ จะตกอยู่กับผู้เข็นอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ​เบนจามิน แฟลงคลิน กล่าวไว้อย่างคมคายว่า “บอกฉัน ฉันจะลืม สอนฉัน ฉันจะจำ แต่ถ้าให้ฉันทำ ฉันจะเรียนรู้” เป็นประโยคที่ทำให้เราได้เห็นความสำคัญ ของการสร้างคนในแต่ละขั้น และทำให้ผู้เขียนได้ระลึกถึง KUSA Model ที่ได้ใช้ใน ช่วงที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย KUSA อธิบายได้ดังนี้ •

Knowledge ความรู้ • Understanding ความเข้าใจ • Skill ทักษะ • Attitude

ทัศนคติ ​เวลาที่เราพัฒนาคนก็จะต้องอบรมให้ความรู้ และเมื่อรู้แล้วต้องมีความเข้าใจ ในความรู้นั้น ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการอ่านหรือการเรียนในห้องเรียน เป็นต้น พอรู้และเข้าใจก็ต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะผ่านการฝึกงานจริงจนมีความเชี่ยวชาญ ในขั้นสุดท้าย ต้องมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเฝ้า ติดตามตลอดเวลา หากทำได้เช่นนี้ผู้บริหารทั้งหลายก็เอาเวลาเข็นครกขึ้นภูเขาไป ทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อีกมากมาย หมายเหตุ เนื้อหา”เข็นครกขึ้นภูเขา” ได้รับแรงบันดาลใจจากการบรรยายของ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ในพิธีเปิดหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#Newsthepoint #thepoint #สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ