เช็กเลย!!เปิดปาร์ตี้ลิสต์’ภูมิใจไทย’อนุทิน-ศักดิ์สยาม’นำขบวน ด้าน’พุทธิพงษ์’แม่ทัพกทม.ลำดับที่ 7

0
328

วันนี้ (4 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย ประกอบไปด้วย

 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 3. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
 4. นายชลัฐ รัชกิจประการ
 5. น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม
 6. นางนันทนา สงฆ์ประชา
 7. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
 8. นายศุภชัย ใจสมุทร
 9. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
 10. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี
 11. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
 12. น.ส.เรวดี รัศมิทัต
 13. นายนัจมุดดีน อูมา
 14. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
 15. นายปวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม
 16. นายมารุต มัสยวาณิช
 17. นายภิญโญ นิโรจน์
 18. นายปารเมศ โพธารากุล
 19. นายอารี ไกรนรา
 20. นายสามารถ แก้วมีชัย
 21. น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ
 22. นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
 23. นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา
 24. นายจำรัส คำรอด
 25. นายเพิ่มพูน ทองศรี
 26. นายสวาป เผ่าประทาน
 27. นายสุพล ฟองงาม
 28. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
 29. นายวิรัช พันธุมะผล
 30. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
 31. นายเขมพล อุ้ยตยะกุล
 32. นายกมล รอดคล้าย
 33. นายปราโมทย์ แสงอรุณ
 34. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
 35. นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา
 36. นายพิเชษฐ์ หาญจงสิทธิ์
 37. นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า
 38. นายญะฟาร์ นววานิช
 39. น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
 40. นายพิกิฏ ศรีชนะ
 41. นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
 42. นางอภิสมา โพธารากุล
 43. นางอรุณี ลิ้มมณี
 44. นายคณนาถ หมื่นหนู
 45. น.ส.จุฬาลักษณ์ ด้วงทอง
 46. นางวรรณะ ระเด่นอาหมัด
 47. นายเนติวิทย์ ขาวดี
 48. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
 49. นายธนิศร์ ศรีประเทศ
 50. นายดาโต๊ะสรีสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์
 51. นายศิลปชัย บุญราย
 52. นายฟุรกร คอลอราแม
 53. นายลัทธจิตร มีรักษ์
 54. นายปรีดา มนตรี
 55. นายสุกษม อามระดิษ
 56. น.ส.ณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม
 57. นายณรงค์กรณ์ คำแปง
 58. นายอารมณ์ เวียงด้าน
 59. น.ส.อิสราพร บูรณอรรจน์
 60. นางธงธรรม ภูอ่าว
 61. นางมยุรี ดำเนินผล
 62. น.ส.อภิรดี กู้ตลาด
 63. นายกชพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ
 64. นางจิณณา สืบสายไทย
 65. นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
 66. นายสุรัตน์ ขาวเหลือง
 67. นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์
 68. นายมนตรี เปรมบุญ
 69. นายวรฐ สุนทรนนท์
 70. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
 71. นายสมร ทิพย์บุญชู
 72. พ.ต.อ.สัญญา ประกอบผล
 73. นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุล ปานมี
 74. นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร
 75. น.ส.ชนิกานต์ นุ่มบัว
 76. นายโกมินทร์ โรจน์พานิช
 77. นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์
 78. นางดำรงค์ ดีสกูล
 79. นายณัฐกร มั่นจิตต์
 80. นายธเนศ แสงโชติ
 81. นายธรรศกร พันธารีกุล
 82. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
 83. นายเปรมกมล พาชีรัตน์
 84. นายพิษณุ เนียมประเสริฐ
 85. นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น
 86. นายวัชรินทร์ ทองคำใส
 87. นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร
 88. นายศารัช โชคแจ่มใส
 89. นายสุกรี หรีมหนก
 90. น.ส.สุกฤตา สื่อเจริญ
 91. นายสัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์
 92. นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
 93. นายสมนึก มีแสง
 94. นายสมชัย ตั้งปวิทยา
 95. นายศุภมิตร ชลประเสริฐ
 96. นายนิวัฒน์ ดวงจิโน
 97. นายประเทือง เกื้อดวง
 98. นายพงศกร เกตุประภากร
  .

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวการเมือง #ภูมิใจไทย #สสบัญชีรายชื่อ #ปาร์ตี้ลิสต์ #อนุทินชาญวีรกูล #ศักดิ์สยามชิดชอบ