เปิดทรัพย์สิน ‘เศรษฐา-หมออ้อม’ ร่ำรวย 1,020 ล้าน หนี้ 10 ล้าน มีดิจิทัลโทเค็นเพิ่มขึ้น 310 หน่วย

0
201

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพิ่มเติมของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 โดยนายกรัฐมนตรียื่นเพิ่มเติมว่าตนเอง และ พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

เป็นทรัพย์สินของนายเศรษฐา 659,591,567 บาท แบ่งเป็นเงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 68,986,558 บาท เงินลงทุน 1,501,624 บาท ที่ดิน 158,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท ยานพาหนะ 50 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 87,539,563 บาทและมีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินของ พ.ญ.พักตร์พิไล รวม 361,077,116 บาท ประกอบไปด้วยเงินสด 1.8 ล้านบาท เงินฝาก 47,023,391 บาท เงินลงทุน 52,352,913 บาท ยานพาหนะ 2,800,000 บาท สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท และมีหนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

การยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่งทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัลประเภทโทเค็นดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากซึ่งเป็นจำนวน 197,048 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท โดยเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงไว้ จึงยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

สำหรับการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐาที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเค็น 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท

Thepoint #Newsthepoint

เศรษฐา #ทรัพย์สินนายก #นายกรวย