- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง เอาแล้วไง!!1ใน21 ส.ส.ถูกขับพ้นพรรคพร้อม'ธรรมนัส'ขอความเป็นธรรม'บิ๊กป้อม'โวยโดนร่างแหทั้งที่ไม่เต็มใจ

เอาแล้วไง!!1ใน21 ส.ส.ถูกขับพ้นพรรคพร้อม’ธรรมนัส’ขอความเป็นธรรม’บิ๊กป้อม’โวยโดนร่างแหทั้งที่ไม่เต็มใจ

วานนี้(21 ม.ค.) นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ซึ่งมีชื่อเป็น 1 ใน 21 ส.ส.ที่ให้ออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และ ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เรื่อง “ขอให้ทบทวนมติพรรคพลังประชารัฐให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกพรรค”
.
โดยหนังสือมีเนื้อหารุบว่า ตามที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค พลังประชารัฐ มีมติที่อ้างถึงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้สมาชิกพรรคพลังประชารัฐจำนวน 21 คน ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) โดยข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสมาชิกพรรค 21 คน นั้นด้วย
.
ทั้งนี้ ปรากฎจากการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนทั่วไปถึงสาเหตุการมีมติที่อ้างถึงของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคว่าข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเฝา เลขาธิการพรรค และพวกรวม 21 คน ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ ซึ่งหัวหน้าพรรคเห็นว่าเป็นการสร้างปัญหาและเกรงจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ในพรรค หากดำเนินการตามข้อเสนอจะทำให้เกิดความเสียหายของพรรดทั้งระบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการแห่งพรรคพลังประชารัฐทั้งเรื่องเอกภาพ เสถียรภาพ และอุดมการณ์ของพรรค หัวหน้าพรรคจึงเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2585 ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าไม่อาจรับข้อเสนอนั้นได้
.
แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งว่าหากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่รับข้อเสนอแล้วจะมีปัญหาการบริหารพรรค และจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับพรรค ซึ่งจะเป็นเหตุร้ายแรงกระทบกับเสถียรภาพพรรคต่อไป กรรมการบริหารพรรคจึงเห็นว่าเป็นเหตุร้ายแรงตามข้บังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) และมีมติให้ ร.อ. ธรรมนัสฯกับพวกรวม 21 คน รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ออกจากการเป็นสมาชิกพรรดพลังประชารัฐ ตาม ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
.
มติพรรคพลังประชารัฐวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อ 54 (๔) ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นมติพรรคที่ไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีการกล่าวอ้างว่าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก
.
อีกทั้ง กรรมการบริหารพรรคมิได้สอบสวนหาข้อเท็จริงและมิได้เปิดโอกาลให้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก่อนการพิจารณาลงมติ และทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2565 ด้วย ข้าพเจ้าจึงไม่ได้รับการความเป็นธรรมและไม่ได้รับการพิจารณาที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อ 54 (5) จึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการให้แก้ไขมติพรรคดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวช้องกับช้าพเจ้า โดยด่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
.
ข้าพเจ้าไม่เคยทราบและไม่เคยใด้ยินมาก่อนว่า ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ใดของพรรคพลังประชารัฐจะเสนอให้มีการปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ ตามการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
.
ข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการเสนอรัอเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐขนานใหญ่ของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก ตามการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ฯ
.
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีชื่อข้พเจ้าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อพิจารณาลงมติว่าข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัสฯและพวกรวม 21 คน ได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพรรคและหากไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับพรรค อันจะเป็นเหตุร้ายแรงกระทบกับเสถียรภาพพรรค
.
ซึ่งนอกจากข้าพเจ้าแล้วก็ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายอื่นของพรรคที่มีชื่อรวมอยู่ในจำนวนรายชื่อ 21 คนนั้น ที่ไม่ทราบเรื่องและไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก เช่นเดียว กับข้าพเจ้า
.
การมีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมไปกับ ร.อ.ธรรมนัสฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 21 คน อ้างเหตุว่ามีการก่อให้เกิดแหตุร้ายแรงต่อหลักการแห่งพรรค ทั้งเรื่องเอกภาพ เสถียรภาพ และอุดมการณ์ของพรรคนั้น เป็นข้อกล่าวหาและเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อประวัติของข้าพเจ้าและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าอย่างร้ายแรง
.
ดังนั้น กรรมการบริหารพรรคจึงควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรมแก่ข้าพเจ้าก่อนว่าข้าพเจ้ากระทำการตามที่ถูกกล่วอ้างจริงหรือไม่ หรือข้่พเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวของ ร.อ.ธรรมนัสฯ อย่างไร โดยควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและนำเสนอพยานหลักฐานอันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐรรมนูญ และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแยังแตกแยกภายในพรรรคซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการนำพาประเทศชาติมิให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก
.
นอกจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังเห็นว่าการดำเนินการให้มีมติของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับ พวก รวม 21 คน โดยอ้างว่า ข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก รวม 21 คน กระทำการให้เกิดเหตุร้ายแรงแก่พรรคตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ชัอ 54 (5) ที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคลิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรบาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง โดยมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังนี้
.

 1. ก่อนวันที่ 19 มกราคม 2565 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากนายวิวัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ว่า นายวิรัยฯ ได้ใส่ชื่อของข้าพเจ้าไว้กับคณะของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมผ่า เลขาธิการพรรค ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีการปรับเปลี่ยนระบบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
  .
  ประกอบกับนายวิรัชฯเคยเป็นประธานวิปรัฐบาลทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจว่านายวิรัชฯ หมายความว่าจะให้ข้าพเจ้าอยู่ในการดูแลของ ร.อ. ธรรมนัสฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าจึงไม่ได้สงสัยในข้อเท็จจริงดังกล่าว
  ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2565 มีการส่งข้อความทางไลนให้ข้าพเจ้ามาร่วมประชุมกับ หัวหน้าพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อ เมื่อข้าพเจ้าไปถึงห้องประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อปรากฎว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนประมาณยี่สิบคน อยู่ในห้องประชุม
  .
  เมื่อหัวหน้าพรรคเข้ามาในห้องประชุมได้แจ้งว่า ร.อ. ธรรมนัสฯ จะออกจากพรรค โดยจะมีการย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย และจะให้ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค ให้นายอภิชัย เตชะอุบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเลขาชิการพรรค และให้พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณเป็นที่ปรึกษาพรรค โดยจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่เป็นกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัสฯ ที่รวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนั้นย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่นำใบสมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยมาให้ข้าพเจ้า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในห้องประชุมลงนาม
  .
  ข้าพเจ้าจึงเพิ่งจะทราบความจริงว่าที่นายวิรัชฯ บอกกับข้าพเจ้าว่านำชื่อข้าพเจ้าไปอยู่กับ ร.อ.ธรรมนัสฯ นั้น แท้จริงแล้วหมายความว่จะให้ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัสฯ นั่นเอง ขณะนั้นมีการอ่านชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่มาประชุมซึ่งมีชื่อของ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส. กำแพงเพขร ด้วย ข้าพเจ้าจึงเดินออกจากห้องประชุมโดยวางใบสมัครสมาชิกพรรดเศรษฐกิจไทยทิ้งไว้ ไม่นำติดตัวออกมา ช่วงที่เดินออกจากห้องประชุมนั้นข้าพเจ้าพบกับนายอนุชา นาคาศัย และนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส. ของพรรคที่เป็นรัฐมนตรีด้วย ข้าพเจ้าจึงพูดกับคนทั้งสองว่า ข้าพเจ้าไม่ย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย
  .
  ต่อมาระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งรอพบแพทย์มีรายงานข่าวทางโทรทัศน์ว่ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากข้าพเจ้าใต้ร่วมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎอื่นรวม 21 คน เสนอปรับโครงสร้างพรรคที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพรรค แต่กลับไม่ปรากฏชื่อของนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ข้าพเจ้าจึงติดต่อสอบถามกลับมายังที่ประชุมว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นและข้าพเจ้าไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสนอปรับโครงสร้วงพรรคใดๆ ของ ร.อ. ธรรมนัสฯ ทั้งสิ้น
  .
  จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเสียหายจากการกระทำของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐอย่างชัดแจ้ง จึงขอให้ท่านในฐานะหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโปรดดำเนินการยกเลิกมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและมติที่ประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่มีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐชัอ 54 (6) โดยด่วนที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สมศักดิ์พันธ์เกษม #บิ๊กป้อม #พลังประชารัฐ #ธรรมนัส

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สนธิรัตน์’ชี้หัวใจสำคัญแก้ความยากจน!!พลิกฟื้นภาคการเกษตร แนะอย่าติดหล่มแนวคิดเดิมๆอยู่ในวังวนผลผลิตต่ำต้นทุนสูง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์ข้อความระบุว่า หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความยากจนคือต้องแก้จากภาคการเกษตรครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติไปบรรยายในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ Vision from Leader มิติการพัฒนาการเกษตร กับ พาณิชย์ พลังงาน อุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาความยากจนครับ ผมได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคม ในประเด็นการเชื่อมการเกษตรกับด้านพาณิชย์...
- Advertisement -

‘ครูเป็ด’เล่าเรื่องน่าตกใจ!!พิสูจน์ชัดการศึกษามีผลต่อความเจริญของประเทศ

"ครูเป็ด"มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ตัวแทนกลุ่มการศึกษา พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า มีเรื่องที่น่าตกใจมาเล่าสู่กันฟัง..เห็นมีข่าวแม่ค้าขายครีมผิวขาว ก็โฆษณาสรรพคุณว่าขาวได้เร็วอย่างนู้นอย่างนี้ ก็มีคนเข้าไปคอมเม้นว่าขาวเร็วอย่างนี้มีสารปรอทหรือเปล่า แม่ค้ากลับตอบมาว่า..ก็มีสิ ไม่มีจะขาวได้เร็วแบบนี้หรือถ้าโลกสวยก็ผ่านไปไม่ต้องมายุ่งคนเขาจะขาวกัน.มีคนคอมเม้นเพิ่มว่า อ้าวแบบนี้ก็ผิดกฎหมายสิ..ก็โดนแม่ค้าฟาดกลับ ที่น่าตกใจคือ..ก็มีหลายคนมาช่วยแม่ค้า ประมาณว่าขอขาวชาตินี้ ก่อนตายขอขาวก่อน อย่ามายุ่งกับคนที่เขาอยากจะขาว บลาๆๆๆ และก็ให้กำลังใจแม่ค้าในมุมที่ว่าเป็นคนจริงบอกความจริงอย่างนี้สิแม่ค้าตัวอย่าง.ภรรยาผมเล่าให้ฟังว่าไปซื้อของในร้านที่มีผลิตภัณฑ์เสริมสวย คนขายก็คุยกันว่าครีมที่ขายเนี่ยแรงไม่พอหรอก ถ้าอยากจะขาวอย่าใช้ครีมในร้านนี้เพราะมันไม่แรง..อีกคนก็ถามว่าแล้วมันมีสารปรอทหรือเปล่า ก็ตอบว่าต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะขาวได้เร็วเหรอ แล้วเราจะไปรอได้ยังไง น่าตกใจตรงที่คนจำนวนหนึ่งไม่สนใจสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริง...

‘สมชัย’กัดไม่ปล่อย!!กางชื่อแฉรายคน ส.ส.โดดประชุมทำสภาล่ม จับตาใช้เทคนิคนี้อีกแน่รอบหน้า

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กภาพเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในมาตราที่ 7 ของ ร่าง พ.ร.บ.การกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องใช้เวลารอสมาชิกมาลงมตินานเกือบชั่วโมง จนสุดท้ายสภาล่ม.นายสมชัย ระบุข้อความว่า ใครขาดประชุมสภาบ้าง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ทั้งหมดคือรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในมาตราที่ 7 ของ...

‘นิด้าโพล’เผยปชช.อยากเห็น’บิ๊กตู่’ประกาศอยู่ถึง24 ส.ค.นี้!!ครบวาระ 8 ปี หวังสมัยหน้า3ป.ยุติบทบาท

วันนี้(7 ส.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,312...

Related News

‘สนธิรัตน์’ชี้หัวใจสำคัญแก้ความยากจน!!พลิกฟื้นภาคการเกษตร แนะอย่าติดหล่มแนวคิดเดิมๆอยู่ในวังวนผลผลิตต่ำต้นทุนสูง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์ข้อความระบุว่า หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความยากจนคือต้องแก้จากภาคการเกษตรครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติไปบรรยายในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อ Vision from Leader มิติการพัฒนาการเกษตร กับ พาณิชย์ พลังงาน อุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาความยากจนครับ ผมได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคม ในประเด็นการเชื่อมการเกษตรกับด้านพาณิชย์...

‘ครูเป็ด’เล่าเรื่องน่าตกใจ!!พิสูจน์ชัดการศึกษามีผลต่อความเจริญของประเทศ

"ครูเป็ด"มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ตัวแทนกลุ่มการศึกษา พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า มีเรื่องที่น่าตกใจมาเล่าสู่กันฟัง..เห็นมีข่าวแม่ค้าขายครีมผิวขาว ก็โฆษณาสรรพคุณว่าขาวได้เร็วอย่างนู้นอย่างนี้ ก็มีคนเข้าไปคอมเม้นว่าขาวเร็วอย่างนี้มีสารปรอทหรือเปล่า แม่ค้ากลับตอบมาว่า..ก็มีสิ ไม่มีจะขาวได้เร็วแบบนี้หรือถ้าโลกสวยก็ผ่านไปไม่ต้องมายุ่งคนเขาจะขาวกัน.มีคนคอมเม้นเพิ่มว่า อ้าวแบบนี้ก็ผิดกฎหมายสิ..ก็โดนแม่ค้าฟาดกลับ ที่น่าตกใจคือ..ก็มีหลายคนมาช่วยแม่ค้า ประมาณว่าขอขาวชาตินี้ ก่อนตายขอขาวก่อน อย่ามายุ่งกับคนที่เขาอยากจะขาว บลาๆๆๆ และก็ให้กำลังใจแม่ค้าในมุมที่ว่าเป็นคนจริงบอกความจริงอย่างนี้สิแม่ค้าตัวอย่าง.ภรรยาผมเล่าให้ฟังว่าไปซื้อของในร้านที่มีผลิตภัณฑ์เสริมสวย คนขายก็คุยกันว่าครีมที่ขายเนี่ยแรงไม่พอหรอก ถ้าอยากจะขาวอย่าใช้ครีมในร้านนี้เพราะมันไม่แรง..อีกคนก็ถามว่าแล้วมันมีสารปรอทหรือเปล่า ก็ตอบว่าต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะขาวได้เร็วเหรอ แล้วเราจะไปรอได้ยังไง น่าตกใจตรงที่คนจำนวนหนึ่งไม่สนใจสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริง...

‘สมชัย’กัดไม่ปล่อย!!กางชื่อแฉรายคน ส.ส.โดดประชุมทำสภาล่ม จับตาใช้เทคนิคนี้อีกแน่รอบหน้า

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กภาพเอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในมาตราที่ 7 ของ ร่าง พ.ร.บ.การกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องใช้เวลารอสมาชิกมาลงมตินานเกือบชั่วโมง จนสุดท้ายสภาล่ม.นายสมชัย ระบุข้อความว่า ใครขาดประชุมสภาบ้าง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ทั้งหมดคือรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติในมาตราที่ 7 ของ...

‘นิด้าโพล’เผยปชช.อยากเห็น’บิ๊กตู่’ประกาศอยู่ถึง24 ส.ค.นี้!!ครบวาระ 8 ปี หวังสมัยหน้า3ป.ยุติบทบาท

วันนี้(7 ส.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ปี นายกรัฐมนตรีกับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,312...

‘สนธิรัตน์’ปิ๊งไอเดีย!!ตั้งแพลตฟอร์มระดับโลกขายสินค้าเกษตรออนไลน์ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ชี้ไทยมีโอกาสในวิกฤต แนะรัฐเล่นบทกองหนุน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “Vision from Leader : มิติการพัฒนาการเกษตร และพลังงานในอนาคต”เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยนายสนธิรัตน์ ระบุว่า...

‘นักธุรกิจต่างชาติหัวใจไทย’ปิดทองหลังพระ!!ตั้งมูลนิธิ’แบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์’ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิดอย่างเต็มที่ ตลอด 2ปีที่ผ่านมา

มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ได้เกิดขึ้นจากการร่วมกันก่อตั้งของ คุณเกร็ก แลงก์ (สหรัฐอเมริกา) และคุณฟรีโซ โพเดอร์วาดร์ (เนเธอร์แลนด์) มูลนิธินี้มีอาสาสมัครกว่า 200 คนจากทั่วโลก โดยทั้งสองท่านเป็นนักธุรกิจที่มาทำธุรกิจในไทยและมีความผูกพันกับย่านคลองเตยเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่เกิดวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเดือนเมษายน 2563 มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ ได้จัดทำอาหาร ทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดในช่วง...

ธันวา’สะกิดลุง!!อย่าฝ่าฝืนเจตนารมณ์กฎหมายปมวาระ 8 ปี ห่วงซ้ำรอยนิรโทษกรรมตอนตี2 จนคนลุกฮือไล่นับล้าน

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า รักชาติหรือไม่รัก ไม่เกี่ยว บริหารงานดีหรือไม่ดี ไม่เกี่ยว ภารกิจเสร็จหรือไม่เสร็จ ไม่เกี่ยว "เจตนารมณ์กฎหมายชัดว่าไม่ต้องการให้ใครอยู่เกิน 8 ปี" ถ้าวันนี้ลุงคิดจะฝ่าฝืนเพราะมีอำนาจ มันจะต่างอะไรกับพวกที่เคยผลักดันนิรโทษกรรมตอนตี 2 แล้วคนลุกฮือขับไล่นับล้าน จนได้ลุงเข้ามาแทน.อย่าทำลายบรรทัดฐานการเมืองเลยครับ ลุงทำได้วันหน้าคนอื่นก็ทำได้ ประเทศชาติมันจะพัง ประชาชนจะแตกแยกไม่รู้จบ และหากอยากสานต่องานจริงๆ...

‘หมอวรงค์’เตือนจุดอันตราย!!เผด็จการทุนสามานย์คืนชีพ มองทะลุเกมเพื่อไทยดัน’ลูกสาว’เป็นนายกฯชัวร์แล้ว

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า เผด็จการทุนสามานย์คืนชีพพรรคเพื่อไทยโดยหัวหน้าพรรค ออกมาพูดเรื่อง การไม่เข้าร่วมองค์ประชุม ในวาระพิจารณากฎหมายลูก ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะต้องการให้สูตรหาร500 ตก และต้องการหาร100 คืนชีพ โดยให้เหตุผลว่า การไปเป็นนั่งร้านทำกฎหมายให้เผด็จการ กับการไม่เป็นองค์ประชุมเพื่อต่อสู้ยับยั้งกฎหมายของเผด็จการอันไหนดีกว่ากัน เราเลือกการต่อสู้เพื่อล้มกฎหมายเผด็จการ.ผมถึงบอกว่าพรรคนี้ ไร้สาระตั้งแต่หัวหน้าพรรค ยันเจ้าของพรรค สภาโหวตเสียงข้างมากให้ไปหาร500 ฝ่ายตนเองบอก...

แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ นับถอยหลัง!!ปลุกม็อบ 10 ส.ค. ยึดหลักไม่โอนอ่อน-ยอมจำนนความอยุติธรรม

วันนี้(6 ส.ค.) นายศรัณย์ สัชชานนท์ ตัวแทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงนัดหมายการจัดการชุมนุมในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เพื่อรำลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา และเป็นการย้ำเตือนต่อประชาสัมธรรมศาสตร์และประชาชนว่า เราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ...

‘วิเชียร’ซัดบทเรียนซ้ำซาก!!โศกนาฎกรรมสถานบันเทิง จี้เร่งแก้ 3 ข้อจริงจัง ห่วงกระทบภาพลักษณ์ประเทศ

วันนี้(6 ส.ค.) นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุไฟใหม้สถานบันเทิงที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ว่า เหตุการณ์ไฟใหม้สถานบันเทิง เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ถือเป็นบทเรียนราคาแพงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินครั้งแล้วครั้งเล่า แต่กลับไม่มีมาตรการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกมารับผิดชอบเพื่อการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งที่มีโซนนิ่งชัดเจน ทราบว่าเคยมีผู้ร้องเรียนสถานบันเทิงแห่งนี้แล้วว่าเสียงดัง แสดงว่าหน่วยงานต้องรู้แล้วว่ามีผับเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ระงับเหตุ.นายวิเชียร ระบุว่า ส่วนกฎหมายก็ระบุชัดว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามเข้า ผู้ประกอบการ เจ้าพนักงานก็เฉยเมย...

‘นิพิฏฐ์’ชวนมาปฏิวัติกันเถอะ!? ปลุกเปลี่ยนความคิดถ้าไม่มีเงินอย่าเล่นการเมือง

วันนี้(6 ส.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า มาปฏิวัติกันเถอะ การเมืองเวลานี้ โอกาสที่ลูกหลานคนจนจะมีโอกาสเข้าไปทำงานในสภา ยากและริบหรี่มาก ชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อน สาเหตุเพราะผมได้ยินเสียงสะท้อนมาอย่างนี้ 1.คนรวย มองคนจนเหมือนวัตถุทางการเมือง ที่ซื้อได้ในราคา 500 บาท2.คนจน ยอมลดตัวเองเป็นวัตถุในทางการเมือง ที่ขายตัวเองในราคา...

‘วิษณุ’ชี้ระบบเลือกตั้งของไทยกำลัง’พิสดาร’ยิ่งขึ้นอีกในไม่ช้า!!

วันนี้(5 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ“การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยนายวิษณุ ระบุช่วงหนึ่งว่า สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้น ถือเป็นระบอบที่ดีที่สุด เพราะมีข้อเสียน้อยที่สุด.นายวิษณุ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของวิธีจัดการการเลือกตั้งในโลกนั้น มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละประเทศก็แตกต่างไม่เหมือนกัน...

‘ศรีสุวรรณ’มาแล้ว!!บุกยื่นกกต.-ผู้ตรวจฯ ชงศาลรธน.วินิจฉัยหาข้อยุติปมวาระนายกฯ 8 ปี’บิ๊กตู่’

วันนี้(5 ส.ค.) เวลา 10.00 น.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปีในวันที่ 23 ส.ค.65 นี้และจะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปนั้นสอดคล้องกับธรรมนูญ 2560 ม.218 วรรคสี่...

‘ชูวิทย์’ห่วงซ้ำรอยซานติก้า!!โศกนาฏกรรมยังหลอนไม่หาย หวังยุค’ชัชชาติ’รุกตรวจเข้มผับกทม.

วันนี้(5 ส.ค.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ สถานบันเทิง MOUNTAIN B จ.ชลบุรี ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ระบุว่า​ ประวัติศาสตร์ซำ้รอย “ซานติก้าผับ” เมื่อคืนเกิดเหตุสลด ไฟไหม้ผับ Mountain B ที่สัตหีบ ชลบุรี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 13...

‘นิพิฏฐ์’ชวนจับตา!!คิวเชือด3 ส.ส.รายต่อไปปมเสียบบัตรแทน ชี้ร้ายแรงกว่าเคสส.ส.พลังประชารัฐ

วันนี้(5 ส.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กดบัตรแทนกัน" โดยระบุว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐท่านหนึ่ง ยอมให้คนอื่นกดบัตรแทนกัน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 ศาลฎีกามีคำพิพากษา สรุปว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พิพากษาจำคุก 1 ปี แต่โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี จากนี้ศาลก็จะตัดสินเรื่องจริยธรรมร้ายแรงต่อไป...
- Advertisement -