- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง เอาแล้วไง!!1ใน21 ส.ส.ถูกขับพ้นพรรคพร้อม'ธรรมนัส'ขอความเป็นธรรม'บิ๊กป้อม'โวยโดนร่างแหทั้งที่ไม่เต็มใจ

เอาแล้วไง!!1ใน21 ส.ส.ถูกขับพ้นพรรคพร้อม’ธรรมนัส’ขอความเป็นธรรม’บิ๊กป้อม’โวยโดนร่างแหทั้งที่ไม่เต็มใจ

วานนี้(21 ม.ค.) นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา ซึ่งมีชื่อเป็น 1 ใน 21 ส.ส.ที่ให้ออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และ ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เรื่อง “ขอให้ทบทวนมติพรรคพลังประชารัฐให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกพรรค”
.
โดยหนังสือมีเนื้อหารุบว่า ตามที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค พลังประชารัฐ มีมติที่อ้างถึงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้สมาชิกพรรคพลังประชารัฐจำนวน 21 คน ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) โดยข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสมาชิกพรรค 21 คน นั้นด้วย
.
ทั้งนี้ ปรากฎจากการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนทั่วไปถึงสาเหตุการมีมติที่อ้างถึงของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคว่าข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเฝา เลขาธิการพรรค และพวกรวม 21 คน ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ ซึ่งหัวหน้าพรรคเห็นว่าเป็นการสร้างปัญหาและเกรงจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ในพรรค หากดำเนินการตามข้อเสนอจะทำให้เกิดความเสียหายของพรรดทั้งระบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการแห่งพรรคพลังประชารัฐทั้งเรื่องเอกภาพ เสถียรภาพ และอุดมการณ์ของพรรค หัวหน้าพรรคจึงเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2585 ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าไม่อาจรับข้อเสนอนั้นได้
.
แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งว่าหากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่รับข้อเสนอแล้วจะมีปัญหาการบริหารพรรค และจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับพรรค ซึ่งจะเป็นเหตุร้ายแรงกระทบกับเสถียรภาพพรรคต่อไป กรรมการบริหารพรรคจึงเห็นว่าเป็นเหตุร้ายแรงตามข้บังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) และมีมติให้ ร.อ. ธรรมนัสฯกับพวกรวม 21 คน รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย ออกจากการเป็นสมาชิกพรรดพลังประชารัฐ ตาม ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 (5) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
.
มติพรรคพลังประชารัฐวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อ 54 (๔) ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นมติพรรคที่ไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีการกล่าวอ้างว่าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก
.
อีกทั้ง กรรมการบริหารพรรคมิได้สอบสวนหาข้อเท็จริงและมิได้เปิดโอกาลให้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก่อนการพิจารณาลงมติ และทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2565 ด้วย ข้าพเจ้าจึงไม่ได้รับการความเป็นธรรมและไม่ได้รับการพิจารณาที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อ 54 (5) จึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการให้แก้ไขมติพรรคดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวช้องกับช้าพเจ้า โดยด่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเรียนว่า
.
ข้าพเจ้าไม่เคยทราบและไม่เคยใด้ยินมาก่อนว่า ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ใดของพรรคพลังประชารัฐจะเสนอให้มีการปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ ตามการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
.
ข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการเสนอรัอเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐขนานใหญ่ของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก ตามการแถลงข่าวของนายไพบูลย์ฯ
.
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีชื่อข้พเจ้าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อพิจารณาลงมติว่าข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัสฯและพวกรวม 21 คน ได้ร่วมกันเสนอข้อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพรรคและหากไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับพรรค อันจะเป็นเหตุร้ายแรงกระทบกับเสถียรภาพพรรค
.
ซึ่งนอกจากข้าพเจ้าแล้วก็ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายอื่นของพรรคที่มีชื่อรวมอยู่ในจำนวนรายชื่อ 21 คนนั้น ที่ไม่ทราบเรื่องและไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวของ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก เช่นเดียว กับข้าพเจ้า
.
การมีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐรวมไปกับ ร.อ.ธรรมนัสฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 21 คน อ้างเหตุว่ามีการก่อให้เกิดแหตุร้ายแรงต่อหลักการแห่งพรรค ทั้งเรื่องเอกภาพ เสถียรภาพ และอุดมการณ์ของพรรคนั้น เป็นข้อกล่าวหาและเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อประวัติของข้าพเจ้าและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าอย่างร้ายแรง
.
ดังนั้น กรรมการบริหารพรรคจึงควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรมแก่ข้าพเจ้าก่อนว่าข้าพเจ้ากระทำการตามที่ถูกกล่วอ้างจริงหรือไม่ หรือข้่พเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวของ ร.อ.ธรรมนัสฯ อย่างไร โดยควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและนำเสนอพยานหลักฐานอันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐรรมนูญ และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแยังแตกแยกภายในพรรรคซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการนำพาประเทศชาติมิให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก
.
นอกจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังเห็นว่าการดำเนินการให้มีมติของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับ พวก รวม 21 คน โดยอ้างว่า ข้าพเจ้ากับ ร.อ. ธรรมนัสฯ กับพวก รวม 21 คน กระทำการให้เกิดเหตุร้ายแรงแก่พรรคตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ชัอ 54 (5) ที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคลิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรบาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมกับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง โดยมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังนี้
.

 1. ก่อนวันที่ 19 มกราคม 2565 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากนายวิวัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ว่า นายวิรัยฯ ได้ใส่ชื่อของข้าพเจ้าไว้กับคณะของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมผ่า เลขาธิการพรรค ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีการปรับเปลี่ยนระบบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
  .
  ประกอบกับนายวิรัชฯเคยเป็นประธานวิปรัฐบาลทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจว่านายวิรัชฯ หมายความว่าจะให้ข้าพเจ้าอยู่ในการดูแลของ ร.อ. ธรรมนัสฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้าพเจ้าจึงไม่ได้สงสัยในข้อเท็จจริงดังกล่าว
  ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2565 มีการส่งข้อความทางไลนให้ข้าพเจ้ามาร่วมประชุมกับ หัวหน้าพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อ เมื่อข้าพเจ้าไปถึงห้องประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อปรากฎว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนประมาณยี่สิบคน อยู่ในห้องประชุม
  .
  เมื่อหัวหน้าพรรคเข้ามาในห้องประชุมได้แจ้งว่า ร.อ. ธรรมนัสฯ จะออกจากพรรค โดยจะมีการย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย และจะให้ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรค ให้นายอภิชัย เตชะอุบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเลขาชิการพรรค และให้พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณเป็นที่ปรึกษาพรรค โดยจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่เป็นกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัสฯ ที่รวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมนั้นย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่นำใบสมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยมาให้ข้าพเจ้า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในห้องประชุมลงนาม
  .
  ข้าพเจ้าจึงเพิ่งจะทราบความจริงว่าที่นายวิรัชฯ บอกกับข้าพเจ้าว่านำชื่อข้าพเจ้าไปอยู่กับ ร.อ.ธรรมนัสฯ นั้น แท้จริงแล้วหมายความว่จะให้ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัสฯ นั่นเอง ขณะนั้นมีการอ่านชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่มาประชุมซึ่งมีชื่อของ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส. กำแพงเพขร ด้วย ข้าพเจ้าจึงเดินออกจากห้องประชุมโดยวางใบสมัครสมาชิกพรรดเศรษฐกิจไทยทิ้งไว้ ไม่นำติดตัวออกมา ช่วงที่เดินออกจากห้องประชุมนั้นข้าพเจ้าพบกับนายอนุชา นาคาศัย และนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส. ของพรรคที่เป็นรัฐมนตรีด้วย ข้าพเจ้าจึงพูดกับคนทั้งสองว่า ข้าพเจ้าไม่ย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย
  .
  ต่อมาระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งรอพบแพทย์มีรายงานข่าวทางโทรทัศน์ว่ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเนื่องจากข้าพเจ้าใต้ร่วมกับ ร.อ. ธรรมนัสฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎอื่นรวม 21 คน เสนอปรับโครงสร้างพรรคที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพรรค แต่กลับไม่ปรากฏชื่อของนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ข้าพเจ้าจึงติดต่อสอบถามกลับมายังที่ประชุมว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นและข้าพเจ้าไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสนอปรับโครงสร้วงพรรคใดๆ ของ ร.อ. ธรรมนัสฯ ทั้งสิ้น
  .
  จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเสียหายจากการกระทำของกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐอย่างชัดแจ้ง จึงขอให้ท่านในฐานะหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโปรดดำเนินการยกเลิกมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและมติที่ประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐที่มีมติให้ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐชัอ 54 (6) โดยด่วนที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สมศักดิ์พันธ์เกษม #บิ๊กป้อม #พลังประชารัฐ #ธรรมนัส

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘พิธา’ปลุกกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม!!ลั่นพร้อมเป็นนายกฯไม่ดองปัญหา เมินร่วมรัฐบาลพปชร.-รทสช.

วันนี้(28 ม.ค.) ที่อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.รังสิต นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการประชุมใหญ่สามัญ ว่า เป็นการประชุมเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง อย่างแรกคือการเตรียมข้อบังคับให้เข้ากับกฎหมายใหม่ เตรียมองคาพยพ โครงสร้างของแต่ละจังหวัด และเป็นการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ก้าวไกลทูเดย์” พร้อมเปิดตัวยุทธศาสตร์ให้ประชาชนกาก้าวไกล ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม การเมืองดี ปากท้องดี...
- Advertisement -

โพล ชี้นโยบาย’ภูมิใจไทย’โดนใจ!!คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เชื่อมั่น’บี-พุทธิพงษ์’ยกมีผลงานไม่มีประวัติด่างพร้อย

วันนี้(28 ม.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 2,078 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. เรื่อง “ใจคน กทม. กับ นโยบาย ภูมิใจไทย” เมื่อถามประชาชนคนกรุงเทพมหานคร...

เด็กชาติพัฒนากล้า! ยืนยันพรรคอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากรายการ ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ ถามถึงจุดยืนของแต่ละพรรค ว่าอยู่ซ้ายขวาหรือตรงกลาง โดยในช่วงท้ายรายการ ได้สอบถาม นาย แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม อดีตนักข่าวภาคสนาม ผู้เสนอตัวผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต บางซื่อ...

ฟังจากปาก!!’อุ๊งอิ๊ง’เพื่อไทย-ก้าวไกลยังจับมือกันได้หรือไม่??ลั่นขอใช้ความจริงใจหมัดเด็ดมัดใจประชาชน

วันนี้(28 ม.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)​ และแกนนำพรรค ลงพื้นที่ลานเทศบาลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยน.ส.แพทองธาร ระบุว่า ชาวหนองคายให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมสตลอด มาถึงก็อุ่นใจแล้ววันนี้พลังงานตนเต็มที่ ส่วนหมัดเด็ดของตนมีแต่นโยบายและความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังประชาชนขอใช้ความจริงใจเป็นหมัดเด็ด.ส่วนการรวมพรรคระหว่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.)...

Related News

‘พิธา’ปลุกกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม!!ลั่นพร้อมเป็นนายกฯไม่ดองปัญหา เมินร่วมรัฐบาลพปชร.-รทสช.

วันนี้(28 ม.ค.) ที่อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.รังสิต นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการประชุมใหญ่สามัญ ว่า เป็นการประชุมเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง อย่างแรกคือการเตรียมข้อบังคับให้เข้ากับกฎหมายใหม่ เตรียมองคาพยพ โครงสร้างของแต่ละจังหวัด และเป็นการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ก้าวไกลทูเดย์” พร้อมเปิดตัวยุทธศาสตร์ให้ประชาชนกาก้าวไกล ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม การเมืองดี ปากท้องดี...

โพล ชี้นโยบาย’ภูมิใจไทย’โดนใจ!!คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เชื่อมั่น’บี-พุทธิพงษ์’ยกมีผลงานไม่มีประวัติด่างพร้อย

วันนี้(28 ม.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 2,078 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. เรื่อง “ใจคน กทม. กับ นโยบาย ภูมิใจไทย” เมื่อถามประชาชนคนกรุงเทพมหานคร...

เด็กชาติพัฒนากล้า! ยืนยันพรรคอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากรายการ ตอบโจทย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ ถามถึงจุดยืนของแต่ละพรรค ว่าอยู่ซ้ายขวาหรือตรงกลาง โดยในช่วงท้ายรายการ ได้สอบถาม นาย แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม อดีตนักข่าวภาคสนาม ผู้เสนอตัวผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต บางซื่อ...

ฟังจากปาก!!’อุ๊งอิ๊ง’เพื่อไทย-ก้าวไกลยังจับมือกันได้หรือไม่??ลั่นขอใช้ความจริงใจหมัดเด็ดมัดใจประชาชน

วันนี้(28 ม.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)​ และแกนนำพรรค ลงพื้นที่ลานเทศบาลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยน.ส.แพทองธาร ระบุว่า ชาวหนองคายให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมสตลอด มาถึงก็อุ่นใจแล้ววันนี้พลังงานตนเต็มที่ ส่วนหมัดเด็ดของตนมีแต่นโยบายและความตั้งใจที่จะสื่อสารไปยังประชาชนขอใช้ความจริงใจเป็นหมัดเด็ด.ส่วนการรวมพรรคระหว่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.)...

‘ณัฐวุฒิ’ออกโรงแล้ว!!ขอพูดบ้างความจริงอีกมุม เบื้องหลังจุดแยกทาง’จตุพร-แกนนำนปช.’

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคลิปวิดิโอความยาว 9.18 นาที หัวข้อ"จุดแยกทางแกนนำนปช. ความจริงอีกมุมหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนรอบด้าน" ระบุช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ออกจากคุกลางปี 2561 เราก็มีการพบปะ ประชุมกันตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารภช่วงที่สังสรรค์กับพี่น้องนปช.จำนวนหนึ่ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยว่า...

‘ยูเนสโก’จ่อขึ้นทะเบียน!!’ประเพณีสงกรานต์’ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(28 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New...

‘สมคิด’ชี้ผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด’คนตัวเล็ก’ลำบากที่สุด!!แนะหาวิธีเยียวยาหลังการค้ายังติดชะงัก

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า “โควิดทำให้ทุกประเทศมีปัญหา ซึ่งคนลำบากที่สุดคือคนตัวเล็ก การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยา” สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนตัวเล็ก หากโรคระบาดยังอยู่กับคนไทยอีก 3 ปี จนทำให้คนเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยาคนตัวเล็ก.

‘กรณ์’ประกาศรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่!!หารายได้ใหม่5 ล้านล้านเข้าประเทศ ลั่นไม่เอาเงินคนทำงานมาแจกคนจน

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า หารายได้ใหม่ 5 ล้านล้านบาทให้ประเทศไทย! เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เราไม่อาจแก้ปัญหาแบบเดิม เราเบื่อกับนโยบายแจกเงินจากภาษีประชาชน นโยบายเศรษฐกิจของ พรรคชาติพัฒนากล้า - ChartpattanaKLA Party เราเจาะลึกถึงการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้าประเทศ...

‘สนธิรัตน์’แนะเร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนกุญแจสำคัญ!!ยกระดับรายได้-ลดรายจ่ายประชาชน

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โดยระบุว่า “เร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน ยกระดับรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน” โรงไฟฟ้าชุมชนมีความเดินหน้าโครงการที่เร็วขึ้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตีตกเรื่องข้อกล่าวหา ในเรื่องพิจารณาการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา.คุณสนธิรัตน์ ในฐานะเป็นคนผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น มีความเห็นว่าประโยชน์ของโครงการที่จะตกอยู่กับประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก มุ่งหวังว่าให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการโดยเร็ว โรงไฟฟ้าชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน เป็นนโยบายที่นำศักยภาพของชุมชนมาเป็นกุญแจสำคัญ...

‘ชัชชาติ’ร่อนจดหมาย!!จังหวัดข้างเคียงเร่งคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นพิษ หลังพบสถานการณ์ PM2.5 ยังอ่วม

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า จากการพยากรณ์ในวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ มีค่าฝุ่นสูงขึ้น เนื่องจากอากาศที่กดลงและมีลมต่ำ แต่คาดว่าในวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ สถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย ขณะที่กทม. มีมาตรการเร่งกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นว่ามีการเผาชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการส่งจดหมายถึงจังหวัดข้างเคียง...

‘ศุภชัย’เตือน’ก้าวไกล’ค้านย้าย’หมอสุภัทร’ระวังผิด ม.185!!แฉเคลื่อนไหวสอดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย’น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า’

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีพรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการการโยกย้าย หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระบุว่า "น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าและเรื่องที่พึงระวัง".การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำเป็นเรื่องปกติของระบบราชการ  คนมีความรู้ความสามารถรับราชการอยู่ที่เดิมพัฒนาหน่วยงานให้บริการดี การโยกย้ายคนเก่งแบบที่ว่าไปช่วยพัฒนาที่อื่นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทัดเทียมกับเขาบ้าง คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าราชการท่านนั้นจะคิดว่าเก้าอี้หรือตำแหน่งนี้จะเป็นของตนตลอดชั่วกัลป์ เพราะการโยกย้ายข้าราชการ  ผู้บังคับบัญชาย่อมยึดหลักกฎหมายและระเบียบต่างๆ ดูความเหมาะสมและยึดประโยชน์ประชาชน.ล่าสุด พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการย้ายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ...

‘สมคิด’ให้สัญญา!!มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียม สานความฝันเพื่ออนาคตอันสดใสแบบที่ปรารถนา

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ระบุว่า “สร้างโอกาส” ให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือเป็นใครก็ตาม เขาต้องได้รับ “โอกาส” อย่างเท่าเทียมกัน ดร.สมคิด ได้ให้คำสัญญา แทนคำขวัญวันเด็ก...

‘จุรินทร์’ประกาศประวัติศาสตร์ไทย-อียู!!นับหนึ่ง FTA ดันไทยแต้มต่อทางการค้าได้เปรียบคู่แข่ง 27 ประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ แถลงผลการหารือทวิภาคีกับนายวัลดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า หรือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของสหภาพยุโรป ในช่วงเย็นวันที่ 25 ม.ค.66 ตามเวลาท้องถิ่น ที่ Le Berlaymont กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระบุว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยกับสหภาพยุโรป ที่ได้มีการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป.นายจุรินทร์...

‘จาตุรนต์’สะเทือนใจ!!’แบม-ตะวัน’เตือนปล่อยไว้สภาพนี้ความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้ จี้ 3 ข้อเรียกร้อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ผมเคยร่วมกับเพื่อนๆเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีความมั่นคงที่ไม่ได้รับการประกันตัวมาบ้างและเคยแสดงความเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้มาแล้ว โดยหวังว่าจะเกิดความยุติธรรมแก่เยาวชนและไม่ทำให้สังคมอยู่ในสภาพขัดแย้งบานปลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผมและเพื่อนๆเคยเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อน.ต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สะเทือนใจคือการที่น้องนักศึกษา 2 คนได้แก่น้องแบมกับตะวัน ถอนประกันตัวเองและอดอาหารประท้วงการที่ศาลถอนประกันเพื่อนอีก 2 คน และมีข้อเสนอ 3 ข้อ.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรีบเข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยให้เยาวชนทั้งสองคน อยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้ว ความสูญเสียของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ แล้วในที่สุด จะมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่อาจหาคำตอบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรมได้อีกต่อไป ซึ่งผมมีความเห็นต่อข้อเรียกร้อง 3...

‘วิษณุ’ชี้’ทักษิณ’กลับไทยไม่มีใครห้ามอยู่ที่เจ้าตัว กระบวนการยุติธรรมรออยู่!!รับส่วนตัวอยากให้กลับ

วานนี้(26 ม.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีมีฝ่ายการเมืองเสนอนิรโทษกรรมว่า ยังไม่เห็นกระแสดังกล่าว เห็นเพียงแต่นำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์มานั้งนานแล้ว รวมถึงนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ออกมาพูด ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนื่องจากเหลือเวลาน้อย โดยตนได้มีการพูดคุยกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ก็จะปิดสมัยการประชุมสภา พร้อมกับมองว่าทำกฎหมายเก่าให้แล้วเสร็จดีที่สุด.นายวิษณุมองว่า การพูดถึงการนิรโทษกรรมใกล้ช่วงเลือกตั้ง...
- Advertisement -