โปรดเกล้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ดำรงตำแหน่ง ‘นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’

0
873

วันที่ 28 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “แต่งตั้งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองกรโปรดเกล้าโปรดกระหม่มแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
.
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.
ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พรราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยที่มาตรา 17 บัญญัติให้แก่ไขคำว่า “ประธานสภาราชวิทยาลัย” ในพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เป็นคำว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” และบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศใด ที่ใช้คำว่า “ประธานสภาราชวิทยาลัย” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย ให้ใช้คำว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” แทน นั้น
.
เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์มาครบกำหนดตามวาระแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำความกราบทูล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนรี ขอพระราชทานพระกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกวาระหนึ่ง
.
การนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทาน พระกรุณาทรงรับดำรงตำแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามเสนอ และที่ประชุมสภา ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงตอบรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
.
จึงเสนอขอให้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
.
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
.
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
.

ThePOINT #ราชกิจจานุเบกษา #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #กรมพระศรีสวางควัฒนฯ