ปฏิปักษ์การปกครองฯ!!’ก้าวไกล’เผยถูกกกต. ส่งหนังสือเรียกสอบปมอภิปรายงบสถาบันฯ

0
282

เฟซบุ๊กแฟนเพจ’พรรคก้าวไกล’ พร้อมด้วยส.ส.ของพรรคอย่างนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งหนังสือเชิญพรรคก้าวไกลเข้าชี้แขงข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐาน หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่าพรรคก้าวไกล กระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฝ่าฝืนมาตรา 92(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จากการอภิปรายตรวจสอบ งบสถาบัน งบประมาณ65
.
โดยต้นเหตุของเรื่องเกิดในช่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2565 ที่มีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีส่วนร่วมในการพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
.
โดยผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล อภิปรายเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในทุกภาค รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย โดยมีประเด็นคือ…
.
-ปัญหาจากการใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช้ในช่วงคณะรัฐประหาร เช่น กำหนดให้การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ “เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย” และส่วนราชการในพระองค์ “ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด” ทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างปกติเหมือนหน่วยรับงบประมาณแผ่นดินเช่นหน่วยงานทั่วไป
.
-งบประมาณส่วนราชการในพระองค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
-งบประมาณส่วนราชการในพระองค์สูงเกินไป มากกว่าอังกฤษ 1 เท่า และมากกว่าสวีเดน 33 เท่า
.
-ส่วนราชการในพระองค์ ได้งบประมาณมากกว่าอีก 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ วัฒนธรรม ดิจิทัล พาณิชย์ ท่องเที่ยวและก๊ฬา อุตสาหกรรม พลังงาน
.
-ส่วนราชการในพระองค์มีบุคลากรมากถึง 14,275 คน มากกว่า 12 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม พรัพยากรธรรมชาติฯ แรงงาน วัฒนธรรม พาณิชย์ พัฒนาสังคมฯ อุตสาหกรรม ดิจิทัล ต่างประเทศ พละงงาน อุดมศึกษาฯ ท่องเที่ยวและกีฬา
.
-ไม่ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ งบประมาณกว่า 8,761 ล้านบาท กลับมีอีกสารชี้แจงเพียง 7 หน้าที่ไม่ลงรายละเอียด และกรรมาธิการใช้เวลาพิจารณาเพียง 10 นาทีก็ผ่าน เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ มีงบประมาณ 6,523 ล้านบาท ใช้เอกสารชี้แจงถึง 269 หน้า
.
-นี่คือเหตุผลที่ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลอภิปรายและเสนอให้ “ปฏิรูปงบสถาบันฯ”
.
-“ความจงรักภักดีไม่ได้สัดกันที่จำนวนหน่วยถวายรักษาความปลอดภัย จำนวนข้าราชบริพาร จำนวนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หรือการใช้ 112 แจกจ่ายแก่ประชาชน แต่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนเอง” นี่คือส่วนหนึ่งของคำอภิปราย ส.ส. เบญจา แสงจันทร์ เป็นส่วนหนึ่งของการถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.
ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคก้าวไกล #คณะก้าวหน้า #คณะกรรมการการเลือกตั้ง #กกต. #อภิปราย #งบสถาบัน