‘สร้างอนาคตไทย’ถกแกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ!!ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่นโยบายพรรค

0
227

วานนี้ (13 มิ.ย.65) ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค และนายบุญส่ง ชเลธร รองเลขาธิการพรรค และนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ประชุมร่วม 22 แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจากทั่วประเทศ นำโดยนายแก้ว สังข์ชู ประธานอนุกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
.
นายอุตตม กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนทั้งในระดับฐานราก ระดับประเทศ และระดับนานาชาติโดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานราก ที่พรรคมีแนวความคิดที่จะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนที่ประสบความสำเร็จ มีภูมิปัญญาในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นรูปธรรมทั่วประเทศ
.
ทั้งนี้เพื่อนำแนวความคิดดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรค เพื่อสร้างอนาคตเศรษฐกิจฐานราก  แก้ปัญหาปากท้องประชาชนคนไทยในยุคข้าวยากหมากแพงและต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน
.
“พรรคเชื่อว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องเริ่มแก้ที่เศรษฐกิจฐานราก ต้องร่วมคิดร่วมทำนโยบายโดยผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะนำไปสู่การกลั่นกรองของทีมยุทธศาสตร์พรรค เพื่อจัดทำเป็นนโยบายของพรรคต่อไป” นายอุตตม กล่าว
.
ด้านนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน องค์กรชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบว่ารัฐไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยฝ่ายเดียว  แต่ชุมชนกับรัฐจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ที่สำคัญคือรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การนําเสนอแนวความคิดและแลกเปลี่ยนกับประชาชนและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้นโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรคจะขับเคลื่อนนั้นเป็นนโยบายที่ชัดเจนในลักษณะ Bottom Up ซึ่งจะทำให้ได้นโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริง
.
นายสนธิรัตน์ ระบุว่า หลังจากนี้ พรรคสร้างอนาคตไทยจะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน  ทั่วประเทศ  เพื่อลงรายละเอียด กำหนดแนวทางร่วมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจฐานรากใน   2 ประเด็นหลัก คือ 1.การขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งทั้งประเทศ และ 2. การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้ชุมชนรวมถึงการพัฒนาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป พรรคสร้างอนาคตไทย ถือเป็นพรรคการเมืองแรกที่มีนโยบายเพื่อคนฐานราก และเปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคอย่างแท้จริง
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #อุตตมสาวนายน #สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ #เครือข่ายสวัสดิการชุมชน