‘ทิปโก้ฟูดส์’เผย’ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล’พ้นสภาพCEO ขณะที่กรรมการอิสระ 3 คนลาออก

0
964

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO ออกเอกสารเรื่อง แจ้งการสิ้นสภาพของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการแต่งตั้งรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยระบุว่า นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ได้สิ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง นายลือชา พิศิษฐการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
.
ขณะเดียวกันได้ออกเอกสาร เรื่อง แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก โดยเนื้อหาระบุว่า ขอเรียนแจ้งให้ทราบการลาออกของกรรมการอิสระ 3 ท่าน เนื่องจากเหตุผลสวนตัว ไม่สะดวกที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชลิต ลิมปนะเวช ตำแหน่งกรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชา ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
.
ทั้งนี้ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีสมาชิกไม่ครบ 3 ราย ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #ทิปโก้ฟูดส์ #TIPCO #CEO ทิปโก้ #กรรมการบริษัททิปโก้