ทุ่มงบกว่า 72 ล้าน!!ยกระดับ’ภูเก็ต’สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

0
204

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 83,744,022 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนั้น
.
นพ.โอภาส กล่าวว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบกลับจาก นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจากงบกลาง 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 72,277,389 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเบิกจ่ายในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
.
“สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวจะดำเนินการโดยยึดเรื่องของความโปร่งใส สุจริต ประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน”นพ.โอภาส กล่าว
.
นพ.โอภาส ระบุต่อว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริการเชิงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งการดำเนินการในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพและการแพทย์นานาชาติ (Medical Plaza) ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Home) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)
.
สำหรับงบกลางที่ได้รับอนุมัตินี้เป็นงบในช่วงระยะแรกๆ ของการดำเนินการโครงการ จากวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
.

ThePoint #Newsthepoint #ข่าวสังคม #โอภาสการย์กวินพงศ์ #กระทรวงสาธารณสุข #งบประมาณ #ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ #ภูเก็ต #เมืองท่องเที่ยว