ปลัดมหาดไทย ทำหนังสือด่วน! สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งอปท.ยกเว้น-ลดค่าเช่าแผงช่วยผู้ค้าได้รับผลกระทบโควิด-19

0
825

วันที่ 19 กรกฎาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาด ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยระบุเนื้อหา ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยการลดค่าเช่า ยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้ จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
.
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
.
1.แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้เช่าตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่ได้จากการเช่าตลาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ในประเทศจะบรรเทาลง
.

  1. ขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชนพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้า และผู้เช่าอื่น ๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9 โควิด 19) ในประเทศจะบรรเทาล
    .
    3.รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามแบบที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กระทรวงมหาดไทย #ผู้ว่าราชการจังหวัด #เยียวยาโควิด #ล็อกดาวน์ #โควิด