ส่องโปรไฟล์!!’ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย’ดีกรีไม่ธรรมดา

0
417

ภายหลัง พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.) ได้จัดประชุมใหญ่พร้อมการเปิดตัวผู้บริหารและแกนนำพรรคอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ที่แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดยได้คัดเลือกนายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ เป็นเลขาธิการพรรค ตามที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น
.
ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง”ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคต
ไทย” ประกอบด้วย นายนริศ เชยกลิ่น เป็นโฆษกพรรค ขณะที่รองโฆษกพรรค มี 3 คน ได้แก่ นายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ
นายธันวา ไกรฤกษ์
.
สำหรับประวัติทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย มีดังนี้

นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค

การศึกษา
-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทํางาน
-รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์เอสเตท จํากัด (มหาชน)
-กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์เอสเตท จํากัด (มหาชน)
-กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์เอสเตท จํากัด (มหาชน)
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
.
นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรค

การศึกษา
-การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-เศรษฐศาสตร์ Eastern Michigan University

การทํางาน
-ผู้บริหารระดับสูง บริษัทที่มีความชํานาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คลาวน์และ ระบบป้องกันความปลอดภัยทาง ไซเบอร์
-ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Big Trees” เพื่ออนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตมนุษย์เมืองที่ห่าง ไกลธรรมชาติ
-ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และการพัฒนาการเมือง
-IBM Thailand
-CRM manager Ford Thailand
-ผู้ร่วมก่อตั้ง Be > our > friend Multi –
disciplinary design studio
.
นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ รองโฆษกพรรค

การศึกษา
-ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทํางาน
-กรรมการส่งเสริมและกรรมการบริหาร สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม
-ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
-กรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนา กําลังคนตามความต้องการของประเทศ สอวช. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จํากัด
.
นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรค

การศึกษา
-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรร่วม : มหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยวิคตอเรียประเทศแคนาดา, มหาวิทยาลัยบริติช ออฟ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
-นักศึกษาดีเด่น/ประธานนักศึกษา รุ่นที่13

การทํางาน
-ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร
-คณะทํางานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-คณะกรรมการโครงการ E Industrial Park พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน แก้ปัญหาการค้ามนุษย์-ลักขโมยเด็ก
-ผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาด
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สร้างอนาคตไทย #ทีมโฆษกพรรค #เลือกตั้ง #ทีมสมคิด