- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ไตรรงค์'อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

‘ไตรรงค์’อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความระบุว่า ความดีทำยากกว่าความเลว ความดีทำยากความเลวทำง่าย ถ้าเราถือว่า ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นความดีและระบบเผด็จการที่สมบูรณ์เป็นความชั่ว เราก็จะเห็นว่าการสร้างระบบประชาธิปไตยนั้นทำได้ยากมาก แต่การสร้างระบบเผด็จการนั้นทำได้ง่ายกว่าหลายเท่า เราจึงเห็นได้ว่า โลกนี้จึงไม่มีที่ใดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง แต่เผด็จการที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้น กลับเคยมีอยู่มากมาย ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และจะยังคงต้องมีขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต
.
ทำไมนะหรือ… ก็เพราะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สิทธิทางการเมืองทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผลอย่างแท้จริง (rational) ซึ่งก็เหมือนข้อสมมุติฐานในทฤษฎีการค้าอย่างเสรีที่สมมุติว่า ผู้ซื้อทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผล คือพวกเขาจะไม่มีวันเลือกซื้อของที่ไม่จำเป็นในราคาที่สูง เพราะพวกเขามีสิทธิเลือกซื้อของที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ซึ่งมีให้เลือกได้อย่างมากมาย (เพราะมีผู้ขายแข่งกัน มีจำนวนมากมาย) เช่นนี้ ระบบผูกขาดที่สามารถกอบโกยกำไรเกินควร ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างเด็ดขาด แต่ตามความเป็นจริงทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตขายก็หาได้มีเหตุผลเช่นนั้นไม่ การผูกขาดและกึ่งผูกขาดจึงมีอยู่ทั่วโลก
.
ระบบการค้าเสรี (Free Trade) จริง ๆ จึงไม่เคยมีที่ใดในโลกนี้ เฉกเช่นเดียวกับที่โลกก็ไม่เคยมีที่ใดที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน
.
ทำไมถึงว่า คนส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีเหตุผลในทางการเมือง นะหรือ… ก็เพราะเราสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างคำว่า #สิทธิ และ #หน้าที่ ว่ามันต้องใช้คู่กัน #แยกกันไม่ได้เด็ดขาด และคนส่วนใหญ่ก็ยังมีจิตที่ตกเป็นทาสของกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชาติและประชาชน (ตามวาทะกรรมที่เสแสร้งพ่นออกมาเพื่อหลอกลวงประชาชน)
.
เมื่อคนขาดแคลนสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่กล่าวในวรรคต้น ความหมายของศัพท์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีในลัทธิประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ และ ความเสมอภาค จึงถูกประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นำไปใช้ในทางที่ผิด ๆ เป็นเหตุให้เกิดระบบประชาธิปไตยจอมปลอมที่รังแต่จะสร้างความฉิบหายและล้าหลังให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้
.
ตัวอย่างเช่น คำว่า สิทธิ และ เสรีภาพ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก จึงหมายถึงเพียงสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกกาบัตรให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินให้ตนมากที่สุด โดยละเลย หน้าที่ เพราะไม่เคยสนใจว่า…
.

 1. การขายเสียงนั้น ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม (ท่านนะบีโมฮัมหมัดตรัสว่า ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องตกนรกทั้งสามคน เหมือนกรณีติดสินบน)
  .
 2. การขายเสียงนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ ของการมีลัทธิประชาธิปไตย ที่หวังพึ่งให้ผู้ใช้สิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศไม่ใช่สิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด
  .
 3. และไม่เคยสนใจว่า เงินที่เขาเอามาจ่ายให้ตนนั้น เป็น เงินที่ผู้ซื้อได้มาจากการทำมาหากินที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงบ้านโกงเมือง ระหว่างดำรงตำแหน่งในทางราชการหรือในทางการเมืองก็ได้
  .
  การใช้สิทธิและเสรีภาพแบบผิด ๆ คววคู่กับการละเลยหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเหล่านี้  ทำให้พวกนักการเมืองเลว ๆ เหล่านั้นสามารถ #สร้างวงจรอุบาทย์ทางการเมือง ขึ้นมา โดยการนำเงินโสโครกขอตนมาซื้อเสียงประชาชนและซื้อนักการเมืองด้วยกัน ก็เพื่อขอให้ตนได้มีอำนาจในการบริหารประเทศ เพื่อที่จะได้ไปโกงกินต่อ สะสมเงินโสโครกไว้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเก็บไว้เป็นทุนมาซื้อประชาชนและนักการเมืองในครั้งต่อ ๆ ไป   ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากที่เป็นการทำเพื่อให้ตนเองได้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง ก็อาจจะเป็นการทำเผื่อคนอื่น ๆ ที่เป็นลูกหลาน เผื่อพรรคพวก หรือเผื่อญาติโกโหติกา (ที่ในภายหลังก็ชวนกันเข้ามาช่วยกันกอบโกยโกงกิน)
  .
  ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็เพื่อจะได้นำเงินโสโครกเหล่านั้นมาแบ่งกัน แบบที่พูดได้ว่า เรือล่มในหนอง ทอง (โสโครก) ก็จะไม่ไปไหน จะเห็นว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างก็เป็นหุ้นส่วนในการทำลายชาติพอ ๆ กัน
  .
  จากตัวอย่างที่ยกไว้ข้างบนนี้ คำว่า #ความเสมอภาค ก็หมายถึงแต่เพียงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียง และนักการเมืองที่ขายตัว ทุกคนล้วนมีความเสมอภาคกันในการทำชั่วและช่วยให้คนเลว ๆ ได้มีอำนาจ มีโอกาสทำลายชาติบ้านเมือง ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย
  .
  อีกตัวอย่างของระบบประชาธิปไตยจอมปลอม คือการตีความหมายคำว่า เสรีภาพ ของนักการเมืองส่วนหนึ่ง ที่เลือกจะใช้เสรีภาพในการกระทำสิ่งที่พระห้าม 3 ประการที่เรียกกันว่า ทุจริต3 ซึ่งก็คือ…
  .
  1) กายทุจริต : มีเสรีภาพในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่นการซื้อสิทธิและขายตัว แก่ผู้ที่มีเงินมากกว่าซึ่งเป็นนักการเมืองด้วยกัน
  .
  2) วาจาทุจริต : มีเสรีภาพทางวาจาในการกล่าว “คำเท็จ” เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยสัญญาว่าจะทำในสิ่งต่างๆแม้จะรู้ดีว่าทำไม่ได้  มีเสรีภาพในการพูดเท็จเพื่อใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมือง มีเสรีภาพในการใส่ร้ายสถาบันต่างๆที่ตนไม่ชอบ และมีเสรีภาพในการสร้างความแตกแยกโดยการใช้คำพูดให้คนเกลียดกัน
  .
  3) มโนทุจริต : มีเสรีภาพในการคอยสาปแช่ง ผูกใจอาฆาตมาดร้ายต่อคู่ต่อสู้ทางการเมือง พร้อมจะรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าพวกเขาบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือมีความทุกข์
  .
  สรุป ตราบใดที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้คนชั่วคนเลวใช้เงินโสโครก ที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง และทำมาหากินจากอาชีพที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม สามารถนำมันมาซื้ออำนาจทางการเมืองการปกครองได้ โดยผ่านการขายสิทธิ และขายตัวของบุคคลที่เป็นฐานของระบอบประชาธิปไตยได้ (เพราะส่วนใหญ่ยังถูกครอบงำโดยกิเลส จึงขาดเหตุผล เห็นประโยชน์ตนสำคัญกว่าประโยชน์ของส่วนรวม) ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ก็จะหนีไม่พ้นในการกลายเป็น ระบอบเผด็จการรัฐสภา (totalitarianism) อันจะเป็นระบอบที่กลับมาสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองได้อีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา 
  .
  ตราบนั้นการรัฐประหารก็คงจะไม่มีใครห้ามได้ อย่านึกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกในประเทศไทยเพราะคนอื่นที่ไม่ได้ยึดอาชีพเป็นนักการเมืองเขาก็รักชาติรักประเทศของเขาเป็นเหมือนกันนะครับ ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊ก เป็น ความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคปชปแต่อย่างใด
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ไตรรงค์สุวรรณคีรี #พรรคประชาธิปัตย์ #ประชาธิปไตย #เผด็จการรัฐสภา

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...
- Advertisement -

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

Related News

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

ผู้เชี่ยวชาญคลื่นวอนตัม-ราศีx ฟันธง ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีวาสนาเป็นนายกฯ! ‘ไพศาล’เผย เตรียมนำอัญมณีมงคลทั้งหมดมอบให้

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า คุณอุ๊งอิ๊งมีวาสนาเป็นถึงนายก???ท่านอาจารย์ ชยุต ตุณสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับคลื่นควอนตัม และรังสี X ได้แวะมาเยี่ยมเมื่อบ่ายวานนี้

‘พายุ’ ตอกกลับ ‘เบญจา’ องคมนตรี คือ “ข้าราชการในพระองค์” ตาม พ.ร.ฎ.กรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ล่าสุด ‘เบญจา’ ลบโพสต์ทิ้งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 นายพายุ เนื่องจำนงค์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ ตอบกลับ เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ระบุถึงกรณีแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรีว่า "การตั้งประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อาจจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูฐหรือไม่?...

‘ธนกร’ ร่วมยินดีองคมนตรีคนใหม่ เผย ‘ประยุทธ์ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรีคนใหม่ว่า “กราบแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ท่านองคมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อค่ำวานนี้ หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรี...

“รัฐบาลเศรษฐา” มาถูกทาง! ดันประเพณี “ลอยกระทง” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ต่อยอดเป็น World Class Festival สร้างรายได้ให้ประเทศ

ประเพณีไทยมีอยู่หลากหลาย ซึ่งทุกประเพณีล้วนแต่เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสวยงามและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์และต่อยอดประเพณีไทยอยู่เนืองๆ โดยมีการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาประชาคมโลก ยกตัวอย่างเช่น การนำ “โนรา” หรือ “Nora, Dance Drama in Southern Thailand” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the...

‘ไพศาล’ ยินดีกับ ‘ประยุทธ์’ หลังถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ฟาดพวกปั่นกระแสว่ากลับเป็ยนายกฯคงสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นเกียรติยศสูงสุดของคนที่เกิดมาเป็นคนไทย ด้วยความเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการสนองพระเดชพระคุณให้สำเร็จตามที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยนั้น และในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายที่ท่านพ้นภาระทางการเมืองไปแล้ว สู่ตำแหน่งสำคัญอันสูงสุด...

เปิดสถานบริการถึงตี 4 ! ครม.ไฟเขียวให้ 5 จังหวัดพื้นที่ กทม., ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการในเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ด้วยเหตุว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการ ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมาย และสถานบริการที่ตั้งอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....

‘เฉลิม”ฟันธงย้ายอธิบดีดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อน ถามหาความรับผิดชอบขนาด”เศรษฐา”สั่งการยังโดนย้าย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอว่า เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รัก ตามที่ผมได้แสดงความเห็นเรื่องหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน ว่าไม่ควรใช้ดีเอสไอ มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม เพราะผมรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุน ใครเป็นผู้บงการ และประมาณในช่วง2-3 วันมานี้ อธิบดี ดีเอสไอ ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัย ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศ เลยถูกย้าย

‘เศรษฐา’ เล็งต่อยอดประเพณีลอยกระทง เป็น World Class Festival ย้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว ในวันนี้ (27 พ.ย. 66) ระบุว่า “ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน มีในหลายประเทศครับ ประเพณีลอยกระทงบ้านเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และตอบแทนคุณที่มีน้ำให้เราได้ใช้กันครับ” นายกฯ ระบุต่อว่า...

คนที่อยู่ชั้น 14 ได้รับความเป็นธรรมสุด! ‘รังสิมันต์ โรม’ โต้ ‘อนุสรณ์’ ก้าวไกลไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม

ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.กล่าวตอบโต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.วิจารณ์หัวหน้าพรรค ก.ก.เดินสายคุยแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธะอิสระ ไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อพวกพ้องว่า ร่างพรรค ก.ก.ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม แม้แต่คนของพรรค พท.เอง หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น 14 หลายคนถูกดำเนินคดี กลั่นแกล้งทางการเมือง น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นพรรค...

‘ธันวา’ โพสต์ฟาดแรง ดารา หรือ ดาราหนังโป๊ ขยันโชว์จนทำสังคมเสื่อม

นายธันวา ไกรฤกษ์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขตสวนหลวง-ประเวศ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ดาราที่หากินด้วยการเล่าประสบการณ์ทางเพศของตัวเองนั้นมักเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีงาน ไม่ก็ตกอับมากจนต้องสร้างกระแสด้วยวิธีอุบาทว์ๆ แบบไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม พฤติกรรมของหลายคนทำให้สับสนว่าคุณเป็นดารา หรือ “ดาราหนังโป๊” กันแน่ครับ ขยันโชว์จัง
- Advertisement -