- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ไตรรงค์'อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

‘ไตรรงค์’อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความระบุว่า ความดีทำยากกว่าความเลว ความดีทำยากความเลวทำง่าย ถ้าเราถือว่า ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นความดีและระบบเผด็จการที่สมบูรณ์เป็นความชั่ว เราก็จะเห็นว่าการสร้างระบบประชาธิปไตยนั้นทำได้ยากมาก แต่การสร้างระบบเผด็จการนั้นทำได้ง่ายกว่าหลายเท่า เราจึงเห็นได้ว่า โลกนี้จึงไม่มีที่ใดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง แต่เผด็จการที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้น กลับเคยมีอยู่มากมาย ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และจะยังคงต้องมีขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต
.
ทำไมนะหรือ… ก็เพราะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สิทธิทางการเมืองทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผลอย่างแท้จริง (rational) ซึ่งก็เหมือนข้อสมมุติฐานในทฤษฎีการค้าอย่างเสรีที่สมมุติว่า ผู้ซื้อทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผล คือพวกเขาจะไม่มีวันเลือกซื้อของที่ไม่จำเป็นในราคาที่สูง เพราะพวกเขามีสิทธิเลือกซื้อของที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ซึ่งมีให้เลือกได้อย่างมากมาย (เพราะมีผู้ขายแข่งกัน มีจำนวนมากมาย) เช่นนี้ ระบบผูกขาดที่สามารถกอบโกยกำไรเกินควร ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างเด็ดขาด แต่ตามความเป็นจริงทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตขายก็หาได้มีเหตุผลเช่นนั้นไม่ การผูกขาดและกึ่งผูกขาดจึงมีอยู่ทั่วโลก
.
ระบบการค้าเสรี (Free Trade) จริง ๆ จึงไม่เคยมีที่ใดในโลกนี้ เฉกเช่นเดียวกับที่โลกก็ไม่เคยมีที่ใดที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน
.
ทำไมถึงว่า คนส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีเหตุผลในทางการเมือง นะหรือ… ก็เพราะเราสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างคำว่า #สิทธิ และ #หน้าที่ ว่ามันต้องใช้คู่กัน #แยกกันไม่ได้เด็ดขาด และคนส่วนใหญ่ก็ยังมีจิตที่ตกเป็นทาสของกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชาติและประชาชน (ตามวาทะกรรมที่เสแสร้งพ่นออกมาเพื่อหลอกลวงประชาชน)
.
เมื่อคนขาดแคลนสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่กล่าวในวรรคต้น ความหมายของศัพท์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีในลัทธิประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ และ ความเสมอภาค จึงถูกประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นำไปใช้ในทางที่ผิด ๆ เป็นเหตุให้เกิดระบบประชาธิปไตยจอมปลอมที่รังแต่จะสร้างความฉิบหายและล้าหลังให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้
.
ตัวอย่างเช่น คำว่า สิทธิ และ เสรีภาพ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก จึงหมายถึงเพียงสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกกาบัตรให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินให้ตนมากที่สุด โดยละเลย หน้าที่ เพราะไม่เคยสนใจว่า…
.

 1. การขายเสียงนั้น ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม (ท่านนะบีโมฮัมหมัดตรัสว่า ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องตกนรกทั้งสามคน เหมือนกรณีติดสินบน)
  .
 2. การขายเสียงนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ ของการมีลัทธิประชาธิปไตย ที่หวังพึ่งให้ผู้ใช้สิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศไม่ใช่สิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด
  .
 3. และไม่เคยสนใจว่า เงินที่เขาเอามาจ่ายให้ตนนั้น เป็น เงินที่ผู้ซื้อได้มาจากการทำมาหากินที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงบ้านโกงเมือง ระหว่างดำรงตำแหน่งในทางราชการหรือในทางการเมืองก็ได้
  .
  การใช้สิทธิและเสรีภาพแบบผิด ๆ คววคู่กับการละเลยหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเหล่านี้  ทำให้พวกนักการเมืองเลว ๆ เหล่านั้นสามารถ #สร้างวงจรอุบาทย์ทางการเมือง ขึ้นมา โดยการนำเงินโสโครกขอตนมาซื้อเสียงประชาชนและซื้อนักการเมืองด้วยกัน ก็เพื่อขอให้ตนได้มีอำนาจในการบริหารประเทศ เพื่อที่จะได้ไปโกงกินต่อ สะสมเงินโสโครกไว้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเก็บไว้เป็นทุนมาซื้อประชาชนและนักการเมืองในครั้งต่อ ๆ ไป   ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากที่เป็นการทำเพื่อให้ตนเองได้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง ก็อาจจะเป็นการทำเผื่อคนอื่น ๆ ที่เป็นลูกหลาน เผื่อพรรคพวก หรือเผื่อญาติโกโหติกา (ที่ในภายหลังก็ชวนกันเข้ามาช่วยกันกอบโกยโกงกิน)
  .
  ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็เพื่อจะได้นำเงินโสโครกเหล่านั้นมาแบ่งกัน แบบที่พูดได้ว่า เรือล่มในหนอง ทอง (โสโครก) ก็จะไม่ไปไหน จะเห็นว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างก็เป็นหุ้นส่วนในการทำลายชาติพอ ๆ กัน
  .
  จากตัวอย่างที่ยกไว้ข้างบนนี้ คำว่า #ความเสมอภาค ก็หมายถึงแต่เพียงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียง และนักการเมืองที่ขายตัว ทุกคนล้วนมีความเสมอภาคกันในการทำชั่วและช่วยให้คนเลว ๆ ได้มีอำนาจ มีโอกาสทำลายชาติบ้านเมือง ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย
  .
  อีกตัวอย่างของระบบประชาธิปไตยจอมปลอม คือการตีความหมายคำว่า เสรีภาพ ของนักการเมืองส่วนหนึ่ง ที่เลือกจะใช้เสรีภาพในการกระทำสิ่งที่พระห้าม 3 ประการที่เรียกกันว่า ทุจริต3 ซึ่งก็คือ…
  .
  1) กายทุจริต : มีเสรีภาพในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่นการซื้อสิทธิและขายตัว แก่ผู้ที่มีเงินมากกว่าซึ่งเป็นนักการเมืองด้วยกัน
  .
  2) วาจาทุจริต : มีเสรีภาพทางวาจาในการกล่าว “คำเท็จ” เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยสัญญาว่าจะทำในสิ่งต่างๆแม้จะรู้ดีว่าทำไม่ได้  มีเสรีภาพในการพูดเท็จเพื่อใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมือง มีเสรีภาพในการใส่ร้ายสถาบันต่างๆที่ตนไม่ชอบ และมีเสรีภาพในการสร้างความแตกแยกโดยการใช้คำพูดให้คนเกลียดกัน
  .
  3) มโนทุจริต : มีเสรีภาพในการคอยสาปแช่ง ผูกใจอาฆาตมาดร้ายต่อคู่ต่อสู้ทางการเมือง พร้อมจะรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าพวกเขาบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือมีความทุกข์
  .
  สรุป ตราบใดที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้คนชั่วคนเลวใช้เงินโสโครก ที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง และทำมาหากินจากอาชีพที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม สามารถนำมันมาซื้ออำนาจทางการเมืองการปกครองได้ โดยผ่านการขายสิทธิ และขายตัวของบุคคลที่เป็นฐานของระบอบประชาธิปไตยได้ (เพราะส่วนใหญ่ยังถูกครอบงำโดยกิเลส จึงขาดเหตุผล เห็นประโยชน์ตนสำคัญกว่าประโยชน์ของส่วนรวม) ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ก็จะหนีไม่พ้นในการกลายเป็น ระบอบเผด็จการรัฐสภา (totalitarianism) อันจะเป็นระบอบที่กลับมาสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองได้อีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา 
  .
  ตราบนั้นการรัฐประหารก็คงจะไม่มีใครห้ามได้ อย่านึกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกในประเทศไทยเพราะคนอื่นที่ไม่ได้ยึดอาชีพเป็นนักการเมืองเขาก็รักชาติรักประเทศของเขาเป็นเหมือนกันนะครับ ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊ก เป็น ความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคปชปแต่อย่างใด
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ไตรรงค์สุวรรณคีรี #พรรคประชาธิปัตย์ #ประชาธิปไตย #เผด็จการรัฐสภา

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...
- Advertisement -

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

Related News

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

‘ทักษิณ’ประกาศพร้อมกลับมาติดคุกในไทย!!พ้อทรมานมามากพอแล้ว 16 ปีเหมือนติดคุกใหญ่ห่างครอบครัว

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่น วานนี้(24 มี.ค.) โดยระบุว่า ตนเองพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทย โดยขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัว ไม่ว่า ผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพ.ค. นี้จะออกมาเป็นอย่างไร กำลังรอเวลาก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยในปีนี้ หลังจากใช้ชีวิตลี้ภัยในต่างประเทศมาหลายปี เพราะถูกขับออกประเทศหลังการรัฐประหารในปี 49 และออกจากประเทศไทยในปี 51 เพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับโทษในคุก.“ตอนนี้ผมเหมือนติดอยู่ในคุกขนาดใหญ่มา 16 ปีแล้ว เพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัว...

‘บิ๊กตู่’ลั่นเป็นสุภาพบุรุษพอ ให้อภัย!!’ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมาหลังเคยจัดหนักในสภา

วันนี้(24 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุถึงกรณีที่วานนี้(23 มี.ค.) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ คุกเข่าขอขมานายกรัฐมนตรี พร้อมสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ถือเป็นสัญญาณที่ดีในทางการเมืองหรือไม่ ว่า ตนเองเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้ว และเข้าใจเวลาทำงานในสภาฯ ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วเขาก็ทำและพูดได้ทุกอย่างตามความเชื่อของเขา."เมื่อวานเขาก็มาขอโทษอะไรต่างๆเหล่านี้ ผมก็เข้าใจบทบาทในสภา เขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องพยายามค้านให้ได้มากที่สุด แต่มันอาจจะเกินเลยไปบ้างผมก็ให้อภัยได้...

รับไว้ไม่ได้!!’ศิริราช’คืนเงินบริจาคให้’ชูวิทย์’หลังมีครหาเอี่ยวธุรกิจสีเทา

จากกรณีที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ“ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ออกมาแฉว่านายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ รับเงินแบบ“แฉไป ไถไป” ก่อนที่ต่อมานายชูวิทย์ ยอมรับว่ามีการรับเงินจาก “สารวัตรซัว”จริง จำนวน 6 ล้านบาทเท่านั้น และได้นำไปบริจาคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 3 ล้าน และอีก 3 ล้านบาทบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราชนั้น.ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24...

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา เตรียมลงพื้นที่แนะนำตัวพร้อมรับฟังปัญหาชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ เตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 เวลา 10.00 น. และที่ตลาดสี่แยกบางนา เวลา 17.00 น. ในวันพรุ่งนี้(25 มี.ค.).ทั้งนี้'มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์'เป็นเลือดใหม่ของพรรคภูมิใจไทย มีดีกรีนักกฎหมายจาก...

‘ภูมิใจไทย’ใส่ใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!!ชูนโยบายด้านผู้พิการ หนุนสร้างพลังที่ไม่ใช่ภาระ พร้อมแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม.น.ส.อนุสรี ระบุว่า การส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้...

ถึงกับอุทาน’อกอีแป้นจะแตก!!’หลังฟังเหตุผลย้ายพรรค’อดีตรัฐมนตรี’ร่วมรัฐบาล

วันนี้( 24 มี.ค.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จิตสำนึก? นักการเมืองไทยย้ายเปลี่ยนพรรคไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะอยู่กันด้วยผลประโยชน์ อย่าอ้างอุดมการณ์ แต่บางคนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล แต่เหตุผลที่ย้าย 8 ปีเศรษฐกิจพัง อกอีแป้นจะแตก ทำไมความรู้สึกช้าจัง จิตสำนึกไม่บอกให้ลาออกบ้างเลยหรือทนอยู่ได้ไง.

‘อนุทิน’ประกาศชัด!!ถ้า’ภูมิใจไทย’กวาดส.ส. เป็นอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯเอง ปัดมีดีลตั้งรัฐบาลล่วงหน้า

วันนี้( 24 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุถึงกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า นายอนุทิน พร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...

‘เฉลิม’ซัดแหลก!!’ประยุทธ์’รวม 9 เรื่องทำล้มเหลว หวังเป็นตัวช่วยปชช. ตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ ว่า กราบเรียนพี่น้องประชาชน กระผม ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย ต่อไปคงจะไม่มีเวลาเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊ก เพราะต้องออกไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง วันนี้จึงขอเสนอความเห็นวิจารณ์การทำงานของ พล.อ. ประยุทธ์ รวม 9 ประเด็นด้วยกันที่รัฐบาลมีความบกพร่อง กล่าวคือ

ซีนใหญ่!!‘ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมา‘บิ๊กตู่’เคยล่วงเกินในสภา ขอย้ายซบ’รวมไทยสร้างชาติ’

วานนี้(23 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคฯ ขณะที่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ได้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครทสช. โดยได้ขึ้นไปรอด้านบนพรรครทสช. เนื่องจากมาไม่ทันช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ สวมเสื้อให้ทีมเศรษฐกิจและว่าที่ผู้สมัครส.ส..ทั้งนี้ทันทีที่นายศรัณย์วุฒิ ได้พบกับพล.อ.ประยุทธ์ นายศรัณย์วุฒิ ได้คุกเข่าขอขมา พล.อ.ประยุทธ์ ที่ก่อนหน้านี้ได้พูดในสภาด้วยการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ขณะที่นายกฯ จับมือพร้อมกล่าวกลับไปว่า “ไม่โกรธเคือง เข้าใจว่าการเมืองคือการเมือง”.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์...

‘ณัฏฐ์ มงคลนาวิน’วอนเปิดใจทะลายกำแพงความต่าง!!พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายดีๆ เพื่อชาวดอนเมือง

"ณัฏฐ์ มงคลนาวิน"ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หนังสั้นแนะนำตัว พร้อมเหตุผลในการลงสนามการเมือง ในหัวข้อ "เคยมีเพื่อนรุ่นน้องถามว่า มาลงการเมืองแบบนี้ ถ้ามีคนมาบูลี่สิ่งที่พี่เป็น พี่จะโอเคมั้ย?"."ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" ยังระบุด้วยว่า สวัสดีครับ ผมณัฏฐ์ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง ผมเป็นทรานส์เมนส์ครับ ทรานส์เมนส์คือตัว T ที่อยู่ใน LGBTQ...

‘ก้าวไกล’ชี้ Made in Thailand ยุค’พล.อ.เปรม’ไม่เหมาะกับปัจจุบัน!!แนะอย่ายึดติดการลงทุนในดินแดน

วันนี้(23 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความว่า หมดยุค Made in Thailand ถึงเวลา Made with Thailand นโยบาย Made in Thailand ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม...
- Advertisement -