- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ไตรรงค์'อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

‘ไตรรงค์’อัดยับ!!ประชาธิปไตยปลอม ตราบใดยังปล่อยคนชั่วใช้เงินโสโครกฉ้อราษฎร์บังหลวง หนีไม่พ้นเผด็จการรัฐสภา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความระบุว่า ความดีทำยากกว่าความเลว ความดีทำยากความเลวทำง่าย ถ้าเราถือว่า ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นความดีและระบบเผด็จการที่สมบูรณ์เป็นความชั่ว เราก็จะเห็นว่าการสร้างระบบประชาธิปไตยนั้นทำได้ยากมาก แต่การสร้างระบบเผด็จการนั้นทำได้ง่ายกว่าหลายเท่า เราจึงเห็นได้ว่า โลกนี้จึงไม่มีที่ใดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง แต่เผด็จการที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้น กลับเคยมีอยู่มากมาย ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และจะยังคงต้องมีขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต
.
ทำไมนะหรือ… ก็เพราะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อผู้ใช้สิทธิทางการเมืองทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผลอย่างแท้จริง (rational) ซึ่งก็เหมือนข้อสมมุติฐานในทฤษฎีการค้าอย่างเสรีที่สมมุติว่า ผู้ซื้อทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผล คือพวกเขาจะไม่มีวันเลือกซื้อของที่ไม่จำเป็นในราคาที่สูง เพราะพวกเขามีสิทธิเลือกซื้อของที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ซึ่งมีให้เลือกได้อย่างมากมาย (เพราะมีผู้ขายแข่งกัน มีจำนวนมากมาย) เช่นนี้ ระบบผูกขาดที่สามารถกอบโกยกำไรเกินควร ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างเด็ดขาด แต่ตามความเป็นจริงทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตขายก็หาได้มีเหตุผลเช่นนั้นไม่ การผูกขาดและกึ่งผูกขาดจึงมีอยู่ทั่วโลก
.
ระบบการค้าเสรี (Free Trade) จริง ๆ จึงไม่เคยมีที่ใดในโลกนี้ เฉกเช่นเดียวกับที่โลกก็ไม่เคยมีที่ใดที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน
.
ทำไมถึงว่า คนส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีเหตุผลในทางการเมือง นะหรือ… ก็เพราะเราสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างคำว่า #สิทธิ และ #หน้าที่ ว่ามันต้องใช้คู่กัน #แยกกันไม่ได้เด็ดขาด และคนส่วนใหญ่ก็ยังมีจิตที่ตกเป็นทาสของกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชาติและประชาชน (ตามวาทะกรรมที่เสแสร้งพ่นออกมาเพื่อหลอกลวงประชาชน)
.
เมื่อคนขาดแคลนสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่กล่าวในวรรคต้น ความหมายของศัพท์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีในลัทธิประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ และ ความเสมอภาค จึงถูกประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นำไปใช้ในทางที่ผิด ๆ เป็นเหตุให้เกิดระบบประชาธิปไตยจอมปลอมที่รังแต่จะสร้างความฉิบหายและล้าหลังให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้
.
ตัวอย่างเช่น คำว่า สิทธิ และ เสรีภาพ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก จึงหมายถึงเพียงสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกกาบัตรให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินให้ตนมากที่สุด โดยละเลย หน้าที่ เพราะไม่เคยสนใจว่า…
.

 1. การขายเสียงนั้น ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม (ท่านนะบีโมฮัมหมัดตรัสว่า ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องตกนรกทั้งสามคน เหมือนกรณีติดสินบน)
  .
 2. การขายเสียงนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ ของการมีลัทธิประชาธิปไตย ที่หวังพึ่งให้ผู้ใช้สิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศไม่ใช่สิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด
  .
 3. และไม่เคยสนใจว่า เงินที่เขาเอามาจ่ายให้ตนนั้น เป็น เงินที่ผู้ซื้อได้มาจากการทำมาหากินที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงบ้านโกงเมือง ระหว่างดำรงตำแหน่งในทางราชการหรือในทางการเมืองก็ได้
  .
  การใช้สิทธิและเสรีภาพแบบผิด ๆ คววคู่กับการละเลยหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเหล่านี้  ทำให้พวกนักการเมืองเลว ๆ เหล่านั้นสามารถ #สร้างวงจรอุบาทย์ทางการเมือง ขึ้นมา โดยการนำเงินโสโครกขอตนมาซื้อเสียงประชาชนและซื้อนักการเมืองด้วยกัน ก็เพื่อขอให้ตนได้มีอำนาจในการบริหารประเทศ เพื่อที่จะได้ไปโกงกินต่อ สะสมเงินโสโครกไว้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเก็บไว้เป็นทุนมาซื้อประชาชนและนักการเมืองในครั้งต่อ ๆ ไป   ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากที่เป็นการทำเพื่อให้ตนเองได้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง ก็อาจจะเป็นการทำเผื่อคนอื่น ๆ ที่เป็นลูกหลาน เผื่อพรรคพวก หรือเผื่อญาติโกโหติกา (ที่ในภายหลังก็ชวนกันเข้ามาช่วยกันกอบโกยโกงกิน)
  .
  ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็เพื่อจะได้นำเงินโสโครกเหล่านั้นมาแบ่งกัน แบบที่พูดได้ว่า เรือล่มในหนอง ทอง (โสโครก) ก็จะไม่ไปไหน จะเห็นว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างก็เป็นหุ้นส่วนในการทำลายชาติพอ ๆ กัน
  .
  จากตัวอย่างที่ยกไว้ข้างบนนี้ คำว่า #ความเสมอภาค ก็หมายถึงแต่เพียงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียง และนักการเมืองที่ขายตัว ทุกคนล้วนมีความเสมอภาคกันในการทำชั่วและช่วยให้คนเลว ๆ ได้มีอำนาจ มีโอกาสทำลายชาติบ้านเมือง ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย
  .
  อีกตัวอย่างของระบบประชาธิปไตยจอมปลอม คือการตีความหมายคำว่า เสรีภาพ ของนักการเมืองส่วนหนึ่ง ที่เลือกจะใช้เสรีภาพในการกระทำสิ่งที่พระห้าม 3 ประการที่เรียกกันว่า ทุจริต3 ซึ่งก็คือ…
  .
  1) กายทุจริต : มีเสรีภาพในการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่นการซื้อสิทธิและขายตัว แก่ผู้ที่มีเงินมากกว่าซึ่งเป็นนักการเมืองด้วยกัน
  .
  2) วาจาทุจริต : มีเสรีภาพทางวาจาในการกล่าว “คำเท็จ” เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยสัญญาว่าจะทำในสิ่งต่างๆแม้จะรู้ดีว่าทำไม่ได้  มีเสรีภาพในการพูดเท็จเพื่อใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมือง มีเสรีภาพในการใส่ร้ายสถาบันต่างๆที่ตนไม่ชอบ และมีเสรีภาพในการสร้างความแตกแยกโดยการใช้คำพูดให้คนเกลียดกัน
  .
  3) มโนทุจริต : มีเสรีภาพในการคอยสาปแช่ง ผูกใจอาฆาตมาดร้ายต่อคู่ต่อสู้ทางการเมือง พร้อมจะรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าพวกเขาบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือมีความทุกข์
  .
  สรุป ตราบใดที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้คนชั่วคนเลวใช้เงินโสโครก ที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง และทำมาหากินจากอาชีพที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม สามารถนำมันมาซื้ออำนาจทางการเมืองการปกครองได้ โดยผ่านการขายสิทธิ และขายตัวของบุคคลที่เป็นฐานของระบอบประชาธิปไตยได้ (เพราะส่วนใหญ่ยังถูกครอบงำโดยกิเลส จึงขาดเหตุผล เห็นประโยชน์ตนสำคัญกว่าประโยชน์ของส่วนรวม) ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ก็จะหนีไม่พ้นในการกลายเป็น ระบอบเผด็จการรัฐสภา (totalitarianism) อันจะเป็นระบอบที่กลับมาสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองได้อีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา 
  .
  ตราบนั้นการรัฐประหารก็คงจะไม่มีใครห้ามได้ อย่านึกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกในประเทศไทยเพราะคนอื่นที่ไม่ได้ยึดอาชีพเป็นนักการเมืองเขาก็รักชาติรักประเทศของเขาเป็นเหมือนกันนะครับ ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊ก เป็น ความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคปชปแต่อย่างใด
  .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ไตรรงค์สุวรรณคีรี #พรรคประชาธิปัตย์ #ประชาธิปไตย #เผด็จการรัฐสภา

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

โซเชียลแคปทัน!!ส.ส.ก้าวไกล มือลั่นโพสต์วิจารณ์นโยบายค่าแรง’อุ๊งอิ๊ง’ก่อนเจอทัวร์ลง พรรครีบขอโทษเพื่อไทยทันควัน

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป.ต่อมา น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคก้าวไกล นักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า "ค่าแรงในลำปาง ปี...
- Advertisement -

‘สนธิรัตน์’สรุป 3 ข้อ!!มองสภาพการเมืองวันนี้ ต้นเหตุทำคนขยับ-เปลี่ยนจุดยืนทางการเมือง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสภาพการเมืองวันนี้ ระบุว่าสภาพการเมืองวันนี้ คือ การเมือง ที่ประชาชนรู้สึกสับสนในใจ บางคนถามตนว่าเกิดอะไรขึ้น ตนจึงขอข้อสรุป 3 ข้อ เป็นผลของความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองเกิดเป็นการเมืองที่ให้การยอมรับอำนาจและทุนการขยับและเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองที่เห็นเวลานี้ เป็นผลจากทั้ง 2 ข้อข้างต้นครับ.

‘บัวขาว’ประกาศทุ่มสุดตัว!!ดวลกำปั้นโหดยูเครน รับเป็นไฟต์หนักใจ ชวนติดตามสดจะบดเก๋าได้จริงหรือไม่

เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ของบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ข้อความระบุว่า เขาไม่มีอะไรจะเสียเลย แต่กับผม ชื่อเสียง ตำนาน ทุกอย่างอาจจบลงเพียงข้ามคืน ตลอดชีวิตที่ผมชกมวยมาหลายปี มีหลายครั้งมากเลยที่ผมได้พบเจอกับบทเรียนต่างๆ ที่สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่ควรประมาทคู่ชกชาวต่างชาติเด็ดขาด เพราะปกติแล้วพวกนักมวยต่างชาติเขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วในเรื่องของสรีระตามธรรมชาติ.แล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไป มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา ศาสตร์มวยไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก...

‘ต้นไม้ประจำชาติไทย’เด่นตระหง่าน!!ในกรุงอาบูดาบี ไทย-ยูเออี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ 300 ต้น สัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) พร้อมทั้งชุมชนไทยในยูเออี และกลุ่ม Thailand Lovers ในยูเออี ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย รวมจำนวน 300 ต้น ในสวนสาธารณะ 3 แห่ง...

Related News

โซเชียลแคปทัน!!ส.ส.ก้าวไกล มือลั่นโพสต์วิจารณ์นโยบายค่าแรง’อุ๊งอิ๊ง’ก่อนเจอทัวร์ลง พรรครีบขอโทษเพื่อไทยทันควัน

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป.ต่อมา น.ส.ทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคก้าวไกล นักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปาง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า "ค่าแรงในลำปาง ปี...

‘สนธิรัตน์’สรุป 3 ข้อ!!มองสภาพการเมืองวันนี้ ต้นเหตุทำคนขยับ-เปลี่ยนจุดยืนทางการเมือง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสภาพการเมืองวันนี้ ระบุว่าสภาพการเมืองวันนี้ คือ การเมือง ที่ประชาชนรู้สึกสับสนในใจ บางคนถามตนว่าเกิดอะไรขึ้น ตนจึงขอข้อสรุป 3 ข้อ เป็นผลของความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองเกิดเป็นการเมืองที่ให้การยอมรับอำนาจและทุนการขยับและเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองที่เห็นเวลานี้ เป็นผลจากทั้ง 2 ข้อข้างต้นครับ.

‘บัวขาว’ประกาศทุ่มสุดตัว!!ดวลกำปั้นโหดยูเครน รับเป็นไฟต์หนักใจ ชวนติดตามสดจะบดเก๋าได้จริงหรือไม่

เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ของบัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ข้อความระบุว่า เขาไม่มีอะไรจะเสียเลย แต่กับผม ชื่อเสียง ตำนาน ทุกอย่างอาจจบลงเพียงข้ามคืน ตลอดชีวิตที่ผมชกมวยมาหลายปี มีหลายครั้งมากเลยที่ผมได้พบเจอกับบทเรียนต่างๆ ที่สอนให้ผมรู้ว่าเราไม่ควรประมาทคู่ชกชาวต่างชาติเด็ดขาด เพราะปกติแล้วพวกนักมวยต่างชาติเขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วในเรื่องของสรีระตามธรรมชาติ.แล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไป มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามา ศาสตร์มวยไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก...

‘ต้นไม้ประจำชาติไทย’เด่นตระหง่าน!!ในกรุงอาบูดาบี ไทย-ยูเออี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ 300 ต้น สัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) พร้อมทั้งชุมชนไทยในยูเออี และกลุ่ม Thailand Lovers ในยูเออี ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย รวมจำนวน 300 ต้น ในสวนสาธารณะ 3 แห่ง...

‘ทักษิณ’เหน็บ!!’มิ่งขวัญ’รู้จักกันดี ถ้าไม่มีแลกดีลเป็นแคนดิเดตนายกฯ คงไม่ไป’พลังประชารัฐ’

เพจเฟซบุ๊ก"CARE คิด เคลื่อน ไทย"เผยแพร่คำพูดของ นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซัม ที่กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ CARE Talk ในหัวข้อ จาก “คิดใหม่ ทำใหม่” ของไทยรักไทย มาถึงยุคสมัย “คิดใหญ่ ทำเป็น” ของเพื่อไทย ระบุถึงกรณีนายมิ่งขวัญ...

‘สุชาติ’อัด’เพื่อไทย’อย่าหาเสียงแค่นึกสนุก!!เตือนหายนะทางเศรษฐกิจ โยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ

วันนี้(7 ธ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปว่า "เพื่อไทย" หากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วย อย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้ เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการโยนระเบิดเวลาให้เจ้าของกิจการ การหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชน...

‘โทนี่’ออกโรงป้อง!!’อุ๊งอิ๊ง’ตอกคนโวยหาเสียงขึ้นค่าแรง600 เข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไป ไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์

เพจเฟซบุ๊ก"CARE คิด เคลื่อน ไทย"เผยแพร่คำพูดของ นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี วู้ดซัม ที่กล่าวช่วงหนึ่งในรายการ CARE Talk ในหัวข้อ จาก “คิดใหม่ ทำใหม่” ของไทยรักไทย มาถึงยุคสมัย “คิดใหญ่ ทำเป็น” ของเพื่อไทย ระบุว่า...

รองปธ.หอการค้าฯ ซัดหาเสียงไร้ตรรกะ!!อย่าพูดลอยๆ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600 จวกคนพูดไม่ได้จ่ายคนไม่เกี่ยวรับเคราะห์แทน

จากกรณีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปนั้น.ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า เป็นไปไม่ได้ ไม่สนับสนุนให้ทุกพรรคการเมืองนำเรื่องนี้มาหาเสียงในทางการเมือง เพราะเป็นเศรษฐกิจมหภาคเกี่ยวพันธ์ไปทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นขบวนการผลิต การส่งออก กระบวนการท่องเที่ยวบริการ ก่อสร้าง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแรงงาน...

‘บิ๊กตู่’ย้อน!!’มันไม่ง่ายนักหรอก’นโยบายเพื่อไทยเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ600-จบป.ตรีรับ2.5 หมื่น ถามเอาเงินมาจากที่ไหน?

วันนี้(6 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุถึงการทยอยเปิดตัวนโยบายพรรคการเมือง ที่ล่าสุดพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ว่า ต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่า หลายเรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอด ซึ่งการจะทำโน้นทำนี้มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำ วันนี้เราก็ทำโครงสร้างต่างๆมากมาย เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคต ซึ่งก็ต้องดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่า การจะเพิ่มค่าแรงก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องดูว่านักลงทุน ผู้ประกอบการรับไหวหรือไม่ ซึ่งวันนี้ก็มีความแตกต่างอยู่แล้ว...

‘ทูตนริศโรจน์’เตือนค่าแรงขั้นต่ำ600 ระเบิดเวลาทางอ้อม!!เชื่อนโยบายขายฝันขึ้นวันละ1,000 ยังทำได้ แต่รถไฟฟ้าเหลือ20 บาทกลับไม่เห็นวี่แวว

วันนี้(6 ธ.ค.) นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ข่าวที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และเงินเดือนจบปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไป ระบุข้อความว่า "ฟังดูเหมือนดีเอาใจผู้ใช้แรงงาน แต่วิเคราะห์ดูดีๆนี่คือ “ระเบิดเวลา” ทำลายภาคอุตสาหกรรมทางอ้อม...

‘อุ๊งอิ๊ง’ประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท!!เงินเดือนป.ตรี 25,000 บาท ลั่นไม่ใช่แค่พักหนี้แต่ล้างหนี้จนหมดสิ้น

วันนี้(6 ธ.ค.) ที่พรรคเพื่อไทย(พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน” ว่า ประเทศไทยถอยหลังไปมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ไร้ที่ยืนบนเวทีโลก ปัญหาเหล่านี้จะคิดเล็กไม่ได้ ต้องคิดใหญ่ ทำเป็นคือ สิ่งที่พรรคเพื่อไทย จะทำภายในปี 70...

งานเข้า!!’ศรีสุวรรณ’บุก กกต.จี้สอบพรรคการเมืองใหญ่เอี่ยว’ตู้ห่าว’เอาผิดถึงขั้นยุบพรรค

วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานการเลือกตั้ง(กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อชี้เบาะแสให้ กกต.ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวน กรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใหญ่หลายคน อาจมีส่วนให้การส่งเสริม สนับสนุนให้นายตู้ห่าว ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย เเละ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ตามที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนเป็นการทั่วไปแล้วนั้น.ทั้งนี้ คดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีร้ายแรง มีอัตราโทษค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องทำการสืบสวน...

‘พงศ์พรหม’กังขา!!คนไทยได้อะไรจากทัวร์ศูนย์เหรียญ??ชี้ติดกระดุมผิดมากว่า20ปี นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่รายได้ไม่ถึงชุมชน

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเมือง กล่าวใน Live “ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ไร้ทางแก้ ต้องคิดใหม่ ทำใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยระบุช่วงหนึ่งว่า คนไทยได้อะไรจากทัวร์ 0 เหรียญ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแต่รายได้มาไม่ถึงชุมชน ไม่เข้าโรงแรมรายย่อย ในส่วนของนโยบายภาครัฐคงโทษรัฐบาลชุดใดไม่ได้...

‘เจี๊ยบ ก้าวไกล’จวกประธานสภาเฮงซวย!!ซัดภูมิใจตายเป็นฝีพายเรือโจร ปมปราศรัยเดือดเวทีนครพนม

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความถึงกรณีนายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ปราศรัยเดือดบนเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครพนม ประเด็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคม โดยหลุดสบถถ้อยคำว่า "ไอ้โง่" โดยนางอมรัตน์ ระบุว่า "ปราศัยแบบนี้เป็นท่านรองประธานสภาที่ไม่น่าเคารพแทนที่จะสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้แทนราษฎร".ต่อมานางอมรัตน์ ระบุด้วยว่า "ภูมิใจตายกับการเป็นฝีพายเรือโจร แถมปราศัยให้ชาวบ้านเข้าใจผิดๆ รองประธานสภาเฮงซวย!".

‘สร้างอนาคตไทย’พร้อมสู้!!สนามเลือกตั้งกรุงเทพฯทุกเขต สนับสนุนคนรุ่นใหม่ ชุดความคิดใหม่ เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค ประธานภาคกรุงเทพ และทีมงานสร้างอนาคตไทย ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทย เขตดอนเมือง โดยมีพลตรีหญิง ดาวใจ เจิมเจิดพล  เป็นผู้ประสานงานเขตดอนเมือง นายอุตตม...
- Advertisement -