‘อุตตม’ชู 5 สร้างอนาคตไทย!!ลั่นถึงเวลาประเทศไทยต้องเปลี่ยน หยุดการเมืองร้าวฉาน

0
292

วันนี้(29 มี.ค.) นายอุตตม สาวนายน ผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย แสดงวิสัยทัศน์ในงาน ดินเนอร์ทอล์ค Thailand Future อนาคตประเทศไทย 2022 ร่วมกับหัวพรรคการเมืองอื่นๆ โดยระบุบางช่วงบางตอนว่า ขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตไร้ทางออก ข้าวยากหมากแพง ประชาชนไร้ความหวัง หวาดหวั่นต่อโรคระบาด ขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจล้าสมัย ไม่ทันโลก และโครงสร้างทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ส่งผลให้การบริหารรัฐล้มเหลวในทุกมิติ นักการเมืองที่โหยหาแต่อำนาจเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง
.
“ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง โดยรอไม่ได้อีกแล้ว พร้อมถึงเวลายุติความขัดแย้งทางการเมือง โดยต้องมีชุดความคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาวางรากฐานใหม่ เพื่ออนาคตลูกหลานเราที่สำคัญถึงเวลาที่ต้องเอามืออาชีพที่มีประสบการณ์ หลากหลายอาชีพมาทำงานเพื่อประเทศ ประเทศถึงเวลาที่ต้อง ฟังความต้องการของลูกหลาน พวกเขาต้องมีสิทธิที่จะกำหนดชะตาชีวิตตนเอง และทิศทางของประเทศที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่”นายอุตตม กล่าว
.
นายอุตตม ยังประกาศแนวทาง “5 สร้าง” ของพรรคสร้างอนาคตไทย คือ

  1. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและทันสมัย หมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดหนี้ ลดความเหลื่อมล้ำ
  2. สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ และวางโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต ประเทศไทยต้องมีความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ไทยต้องพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าในภาวะที่โลกสงบหรือมีสงคราม
  3. สร้างสังคมที่เกื้อกูล เป็นธรรม ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียม อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติและยั่งยืน คนไทยต้องเคารพความหลากหลายในการใช้ชีวิต และความเชื่อทางศาสนา มีที่พึ่งทางในในยามลำบาก และมีความสามารถในการพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้น
  4. สร้างคนและวิทยาการที่พร้อมก้าวสู่สังคมโลกแห่งอนาคต ลูกหลานไทยต้องมีความรู้และทักษะที่จะเลี้ยงชีพ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ไม่เป็นเหยื่อของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาเปรียบและหลอกลวง คนไทยทุกคนใช้ชีวิตตามที่ใฝ่ฝัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  5. สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง สิทธิเสรีภาพในการพูด คิด อ่าน เขียน ต้องได้รับประกันสำหรับทุกคน หยุดการเมืองที่สร้างความร้าวฉานเพื่อประโยชน์ส่วนตน หยุดการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #อุตตมสาวนายน #พรรคสร้างอนาคตไทย #เลือกตั้ง